Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X w latach 2018-2020

Liczba stron: 112

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Rodzaj pracy: praca magisterska

Rok oddania: 2021

Spis Treści

Wstęp

1. Cel, przedmiot, zakres oraz metodyka pracy

2. Podstawy przygotowania oraz realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego

2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych oraz ich podział
2.2. Planowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego
2.3. Źródła finansowania inwestycji samorządowych
2.4. Zadania gminy oraz jej kompetencje
2.5. Podstawy zarządzania finansami w gminach

3. Charakterystyka gminy X

3.1. Położenie i struktura terytorialno – administracyjna gminy X
3.2. Demografia gminy X
3.3. Bezrobocie oraz lokalny rynek pracy w gminie X
3.4. Infrastruktura gminy X
3.5. Gospodarka gminy X

4. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych gminy X

4.1. Inwestycyjne potrzeby gminy X
4.2. Zasady i źródła finansowania projektów w gminie X
4.3. Typowe programy oraz projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych w latach 2016-2020
4.4. Ocena stanu realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminie X w latach 2018-2020
4.5. Analiza budżetu gminy – budżet jako odzwierciedlenie finansowej sytuacji samorządu gminnego
4.5.1. Dochody
4.5.2. Wydatki

5. Wyniki własnych badań ankietowych

5.1. Przedmiot i cel badania
5.2. Analiza wyników ankiety

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Wstęp

Określenie źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Każda gmina przez pryzmat inwestycji strategicznych kreuje swój wizerunek gospodarczy. Trwały wzrost gospodarczy jest możliwy do osiągnięcia tylko przez efektywnie zrealizowane zadania inwestycyjne.

Dlatego też szanse rozwoju gospodarczego gminy oceniać można przez zakres i rodzaj dokonanych inwestycji przez samorządy gminne. Ważną rolę w realizacji inwestycji odgrywają gminne programy i strategie. Umożliwiają efektywne gospodarowanie własnymi, zwykle ograniczonymi, zasobami gminy, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe.

Pozwalają na formułowanie kluczowych zadań priorytetowych, określają także źródła pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji. Duże znaczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje mają także władze gminy. To dzięki ich inwencji i skuteczności gmina może w skuteczny sposób pozyskiwać źródła finansowania inwestycji.

Władze samorządu terytorialnego opracowując strategie i programy inwestycyjne powinny zdawać sobie sprawę ze znaczenia inwestycji dla gminny i tak je planować, aby powodowały rozwój kolejnych. Efektywnie opracowane i zrealizowane inwestycje powodują:

  • rozwój przedsiębiorczości, dają pracę lokalnym firmom,
  • spadek bezrobocia, tworząc lokalny rynek pracy,
  • wzrost standard życia mieszkańców gminy,
  • ogólne zadowolenie społeczeństwa przez realizację ich potrzeb,
  • wzrost dochodu budżetu gminy, przynoszące bezpośrednie dochody z ich eksploatowania.

W ostatnich latach duży wpływ na rozwój inwestycyjny ma wsparcie finansowe funduszy europejskich z budżetu UE, należy jedynie dbać o to, by te środki trafiały do odpowiednich organizacji i były odpowiednio wykorzystywane, by móc je w pełni wykorzystać. Ważną role w rozdysponowaniu wsparcia finansowego pełnią samorządy lokalne. Odpowiednio wykorzystane środki inwestycyjne przyczynić się mogą do wzrostu dochodów, a co za tym idzie – do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców gminy.

5/5 - (7 votes)
image_pdfimage_print