Wycieczka jako jedna z form realizacji treści w edukacji społeczno-przyrodniczej w nauczaniu początkowym

Liczba stron: 100

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
Wycieczka i jej walory edukacyjne.
1.1. Wycieczka – analiza definicyjna pojęcia….6
1.2. Typologia wycieczek szkolnych….9
1.3. Cele i funkcje wycieczek….13
1.4. Znaczenie wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym….21

Rozdział II
Edukacja społeczno-przyrodnicza w nauczaniu początkowym
2.1. Treści programowe w edukacji społeczno-przyrodniczej….27
2.2. Metody i formy realizowania edukacji społeczno-przyrodniczej….30
2.3. Wycieczka w edukacji społeczno-przyrodniczej….37

Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań własnych.
3.1. Cel i przedmiot badań….46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze….48
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….52
3.4. Teren, przebieg i organizacja badań….56

Rozdział IV
Wycieczka jako jedna z form realizacji treści w edukacji społeczno-przyrodniczej w nauczaniu początkowym w świetle badań własnych.
4.1. Charakterystyka badanej populacji….58
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań….62

Podsumowanie.
Wnioski z badań….86
Bibliografia….91
Spis tabel i wykresów…. 94
Aneks…. 96

Wstęp

Praca magisterska pt. „Wycieczka jako jedna z form realizacji treści w edukacji społeczno-przyrodniczej w nauczaniu początkowym” koncentruje się na badaniu roli wycieczek jako metody realizacji treści edukacji społeczno-przyrodniczej w nauczaniu początkowym. Celem pracy jest analiza wartości edukacyjnych wycieczek oraz ich wpływu na proces dydaktyczno-wychowawczy.

Praca składa się z czterech rozdziałów, które omawiają wycieczkę jako pojęcie i jej walory edukacyjne, edukację społeczno-przyrodniczą w nauczaniu początkowym, podstawy metodologiczne badań własnych oraz wyniki badań własnych.

Rozdział pierwszy przedstawia analizę definicyjną pojęcia wycieczki, typologię wycieczek szkolnych, cele i funkcje wycieczek oraz ich znaczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Drugi rozdział omawia treści programowe w edukacji społeczno-przyrodniczej, metody i formy realizowania tej edukacji oraz rolę wycieczki jako jednej z form edukacji społeczno-przyrodniczej.

Rozdział trzeci opisuje podstawy metodologiczne badań własnych, takie jak cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz teren, przebieg i organizacja badań.

Czwarty rozdział przedstawia wyniki badań własnych dotyczących wycieczek jako jednej z form realizacji treści w edukacji społeczno-przyrodniczej w nauczaniu początkowym. Zawiera charakterystykę badanej populacji oraz analizę i interpretację wyników badań.

W podsumowaniu pracy przedstawione zostaną wnioski z badań, które pokazują, jak wycieczki wpływają na rozwój uczniów oraz na proces nauczania i wychowania w edukacji społeczno-przyrodniczej. Praca zostanie dopełniona bibliografią, spisem tabel i wykresów oraz aneksem zawierającym materiały pomocnicze.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print