Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresie zmian społeczno-kulturowych

Liczba stron: 68

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Wybrane zagadnienia alkoholizmu kobiet w okresie zmian społeczno – kulturowych

Wstęp 2

Rozdział I. Wybrane zagadnienia dotyczące alkoholizmu 3

1.1 Pojęcie alkoholizmu 3
1.2 Kobieta i alkohol 8
1.3 Typy alkoholizmu, czyli jak piją kobiety 11
1.4 Uwarunkowania społeczne i kulturowe nadużywania alkoholu przez kobiety 12

Rozdział II. Profilaktyka alkoholizmu kobiet 27

2.1 Zakres znaczeniowy pojęcia profilaktyka 27
2.2 Rodzaje działań profilaktycznych 28
2.3 Przeszkody w leczeniu alkoholizmu kobiet 33
2.4 Specyfika terapii kobiet z problemami alkoholowymi 35

Rozdział III Metodologia badań dotyczących alkoholizmu kobiet 40

3.1 Problem badawczy 40
3.2 Problem główny i problemy szczegółowe 40
3.3 Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe 41
3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 42
3.5 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 44

Rozdział IV. Wyniki badań dotyczących alkoholizmu kobiet 47
4.1 Weryfikacja hipotez 47

Wnioski końcowe 59
Bibliografia 62
Spis wykresów 64
Aneks 65

Wstęp

Są sprawy, takie jak wychowanie czy kariera, które pojawiają się tylko na pewnych etapach życia kobiety; niektóre z nich mogą być czynnikami ryzyka rozwoju problemowego picia w określonych momentach. Istnieje kilka lat badań, które mogą uchwycić te czynniki ryzyka w ciągu całego życia. W tej sytuacji badacze muszą poszukiwać tych czynników, koncentrując się na wybranych grupach wiekowych kobiet. Jest oczywiste, że nie wszystkie kobiety w danej populacji są jednakowo narażone na problemy alkoholowe. Pewne zachowania i zdarzenia w życiu kobiety, a także jej dziedzictwo genetyczne mogą zwiększać ryzyko rozwoju szkodliwych wzorców picia. Elementy te nazywane są czynnikami ryzyka związanego z piciem alkoholu. Niektóre czynniki ryzyka występują przez całe życie kobiety. Inne pojawiają się tylko w określonych momentach – w okresie dojrzewania, dorastania, dorosłości i starości.

Celem pracy jest uświadomienie krytycznej roli sceny kobiecej. Kobiety w każdym wieku ze znanymi czynnikami ryzyka powinny unikać picia problemowego.

Ta praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia związane z alkoholizmem, tj. Pojęcie alkoholizmu, rodzaje alkoholizmu kobiet, epidemiologię problemowego picia, a także czynniki społeczno-kulturowe, kulturowe i moralne związane z alkoholizmem.

Z kolei rozdział drugi poświęcony jest profilaktyce alkoholizmu u kobiet, czyli wskazuje rodzaje działań profilaktycznych, przeszkody w leczeniu kobiet oraz specyfikę terapii kobiet z problemem alkoholowym.

Rozdział trzeci dotyczy badań własnych i obejmuje takie zagadnienia jak: problem badawczy, problem główny, hipoteza robocza i hipotezy szczegółowe, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz charakterystyka badanej populacji.

Rozdział czwarty poświęcony został weryfikacji hipotez i końcowych wniosków.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print