Wpływ wspólnej waluty europejskiej na gospodarkę polską

Spis treści

Wstęp 4
Rozdział I
Geneza i istota euro, jako podstawa Unii Monetarnej w Europie
1.1. Geneza i istota wspólnej waluty euro 6
1.2. Zasady wprowadzenia euro do obiegu 8
1.2.1. Etapowy proces wprowadzania euro 8
1.2.2. Kursy konwersji 10
1.2.3. Banknoty i monety euro 14
1.3. Euro jako waluta międzynarodowa 18
1.3.1. Stosowanie walut narodowych w skali międzynarodowej 18
1.3.2. Zastosowanie euro w handlu międzynarodowym 21
1.3.3. Udział krajów obszaru euro w międzynarodowej współpracy Walutowej 23
1.4. Utworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 24
Rozdział II
Oddziaływanie wspólnej waluty euro na procesy gospodarowania i handlu Polski
2.1. Korzyści związane z wprowadzeniem euro 29
2.1.1. Spodziewane skutki makroekonomiczne włączenia Polski do strefy Euro 33
2.2. Koszty związane z wprowadzeniem euro 36
Rozdział III
Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro
3.1. Proces etapowego dochodzenia Polski do strefy euro 42
3.2. Aspekty wprowadzenia euro 50
3.2.1. Instytucjonalne aspekty procesu wprowadzania euro 50
3.2.2. Prawne aspekty wprowadzenia euro 52
3.2.3. Praktyczne aspekty wprowadzenia euro 54
3.3. Narodowa strategia przystąpienia Polski do strefy euro 58
3.4. Potencjalne scenariusze wprowadzenia euro 61
3.5. Kampania informacyjno – promocyjna na temat euro 64
3.6. Stopień spełnienia kryteriów zbieżności 66
3.7. Potencjalne daty przystąpienia Polski do strefy euro 70
Zakończenie 72
Bibliografia 75
Wykaz tabel i rysunków 78

Wstęp

W dniach 7 i 8 czerwca 2003r. społeczeństwo polskie w referendum opowiedziało się za przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Tym samym w maju 2004r., po zakończeniu procesu ratyfikacyjnego, Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnot Europejskich. Zamknięty został proces starań naszego kraju o przyjęcie do grona państw członkowskich i jednocześnie otworzył się etap przygotowań do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej – euro. Uczestnictwo Polski w UGW leży w strategicznym interesie naszego kraju.

Oznacza bowiem jeszcze pełniejsze włączenie Polski w struktury gospodarcze UE, a tym samym zdrową i stabilną gospodarkę rynkową. Gospodarka polska będzie musiała dostosować się do wymogów UE, tj. przestrzegać surowych wskaźników gospodarczych. Ponadto, stabilność gospodarcza będzie musiała zostać utrzymana w długim okresie, co oznacza konieczność prowadzenia odpowiedniej polityki gospodarczej, a w szczególności polityki pieniężnej nastawionej na stabilność cen i polityki fiskalnej opartej na dyscyplinie finansów publicznych. Osiągnięcie przez Polskę zdrowej i stabilnej gospodarki oznaczać będzie w praktyce niską inflację, niskie stopy procentowe, równowagę budżetową państwa, rozsądne rozmiary długu publicznego itd. Niska inflacja, a dzięki temu niskie stopy procentowe to z kolei niezbędne warunki trwałego wzrostu gospodarczego.

Powyższe względy skłoniły do napisania pracy, której celem jest przedstawienie wpływu wspólnej waluty europejskiej na gospodarkę Polski.

Realizacji postawionego celu podporządkowana została struktura pracy.

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów merytorycznych i zakończenia.

Rozdział pierwszy poświęcono genezie i istocie wspólnej waluty euro. Przedstawiono także system Banków Centralnych i zadania Europejskiego Banku Centralnego.

Rozdział drugi ukazuje wpływ wspólnej waluty na handel i procesy gospodarowania Polski, koszty i korzyści z wejścia do strefy euro.

Ostatni rozdział poświęcono potencjalnemu przystąpieniu Polski do Unii Walutowej. Przedstawiono stopień spełnienia kryteriów zbieżności, jak również potencjalne scenariusze i daty przystąpienia Polski do strefy euro.

Zakończenie pracy poświęcono podsumowaniu kosztów i korzyści, jakie Polska poniesie w związku z przystąpieniem do Unii Walutowej.

W niniejszej pracy wykorzystano metodę opisową, dzięki której możliwe było ukazanie drogi dojścia Polski do Unii Walutowej, jak i analizę porównawczą.

Podczas pisania pracy wykorzystano literaturę znanych polskich autorów takich jak: L. Oręziak, czy T. Grabowski oraz literaturę autorów zagranicznych tłumaczonych na język polski.
W pracy wykorzystano także artykuły z kilku znanych czasopism dotyczących problematyki związanej z Unią Europejską.

Posłużono się też materiałami zamieszczonymi w biuletynach informacyjnych wydanymi m.in. przez Urząd Integracji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Spraw Zagranicznych.

Część materiałów pochodzi ze stron internetowych: Urzędu Integracji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego i innych.

Liczba stron 78
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2007
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print