Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich

Liczba stron: 49

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP………………………………………………………………….4

ROZDZIAŁ I PRAWNE ASPEKTY PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.7
1.1. Pojęcie nieletniego……………………………………7
1.2. Odpowiedzialność prawna ponoszona przez nieletnich…9
1.3. Środki stosowane wobec popełnionego czynu
karalnego przez nieletniego……………………..…..14

ROZDZIAŁ II ŚRODOWISKO RODZINNE JAKO ŹRÓDŁO NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO NIELETNICH….…26
2.1. Wpływ środowiska wychowawczego na rozwój nieletniego……..26
2.2. Znaczenie rodziny jako środowiska wychowawczego………32
2.3. Pojęcie niedostosowania nieletniego……….41

PODSUMOWANIE……………………………………44
BIBLIOGRAFIA…………………………………………48

WSTĘP

Środowisko rodzinne jest kategorią historyczną podlegającą wpływowi czasu, procesom ekonomiczno – społecznym oraz kulturowym zachodzącym w obrębie danego społeczeństwa. Wiek XX był dla niej szczególnie trudny ze względu na dokonujące się procesy industrializacji i urbanizacji czy też z uwagi na zmiany w sferze socjalnej i demograficznej. Współczesna rodzina pozostaje mimo licznych zagrożeń najważniejszą komórką społeczną, gwarantującą wychowanie i opiekę nad młodym pokoleniem. W polskim społeczeństwie ma ona ogromną wartość.

W oczach znacznej części młodzieży rodzina stanowi wartość naczelną i pozostaje zwartą wspólnotą życia codziennego. W dalszym ciągu jest podstawowym nośnikiem przekazu wartości i norm kulturowych. Życie i funkcjonowanie współczesnej polskiej rodziny przypada na okres przełomowy, trudny, pełen sytuacji kryzysowych. Zmianie uległa hierarchia wartości, według której postępowała ona przez dziesiątki lat. Pogorszyła się sytuacja materialna wielu rodzin, rozluźnieniu uległy dotychczasowe normy etyczne i więzy emocjonalne pomiędzy członkami rodziny.

Straciła ona swój tradycyjny charakter. Przestała być całością skupiającą swoich członków we wszystkich zasadniczych dziedzinach życia. Środowisko rodzinne zatraciło stopniowo cechy grupy uniwersalnej, która wszechstronnie zaspokaja potrzeby swoich członków. Pomimo pełnej transformacji zawsze jednak odgrywała i nadal odgrywa doniosłą rolę w kształtowaniu postaw zarówno dziecka, jak i dorastającego człowieka. Determinuje ona w znacznym stopniu jego sposób zachowania w środowisku pozarodzinnym.

Kreuje ponadto sposób widzenia otaczającej rzeczywistości, pomaga w formowaniu sądów o otaczającym go świecie, wpływa na powstawanie różnego rodzaju wyobrażeń, planów, które będą realizowane w późniejszym życiu nastolatka. Środowisko rodzinne wypracowuje zespół wspólnych idei, wartości, przekonań, upodobań, wzorów zachowań i postaw moralnych, które stają się jej ideałem i przewodnikiem. Można powiedzieć, że społeczność rodzinna jest rzeczywistą ramą przeżywania wartości moralno – społeczno – religijnych, co oznacza, iż tworzy cały ich system w wyniku wspólnych doświadczeń, wyznacza ich zasadnicze preferencje, narzuca swoim członkom wzory moralnego i społecznego postępowania, wskazuje, co jest moralnie pożądane, a co niewłaściwe i opatruje te dyrektywy specjalnymi sankcjami. Z jednej strony rodzina jest pierwszym, podstawowym środowiskiem i w powszechnym przekonaniu jednym z najważniejszych dla określenia jakości życia jednostki. Z drugiej strony w środowisku rodzinnym pojawiają się też problemy alkoholizmu i przemocy.

Rodzina z takim problemem przestaje gwarantować swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa, nie potrafi ochronić przed lękiem. Nie potrafi zapewnić tego, czego dziecko najbardziej potrzebuje, czyli zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, potrzeb intymnego współżycia oraz zapewnienia równowagi emocjonalnej. A wiadomo przecież jak mocno dziecko odczuwa potrzebę doznawania różnych uczuć: sympatii, życzliwości, miłości, przywiązania, zaufania, a także potrzebę okazywania tych uczuć innym osobom. Niestety nie każde dziecko jest otoczone w swej rodzinie odpowiednią opieką i wsparciem, co w konsekwencji prowadzi do przestępstw dokonywanych przez nieletnich.

Celem ogólnym niniejszej pracy jest ukazanie wpływu środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich. Cel szczegółowy to pokazanie, że od jakości funkcjonowania środowiska rodzinnego jest uzależniona jakość wchodzących w społeczeństwo nieletnich oraz, że dysfunkcjonalność rodziny uwidacznia się w zachowaniach nieletnich i jej podatności na różnego rodzaju patologie z przestępczością na czele. Praca składa się z dwóch rozdziałów, w których zaprezentowane zostały unormowania prawne, komentarze oraz oceny.

W pierwszym rozdziale przedstawiono prawne aspekty przestępczości nieletnich. Wyjaśnione zostało rozumienie pojęcia „nieletniego” oraz przedstawiono odpowiedzialność karną, jaką ponoszoną nieletni na skutek dokonanych przestępstw. Wskazano również środki stosowane wobec popełnionego czynu karalnego przez nieletniego oraz dokonano ich ogólnej charakterystyki.

Natomiast rozdział drugi pracy koncentruje się nad ukazaniem tego, jak bardzo środowisko rodzinne jest źródłem niedostosowania społecznego nieletnich i, że to właśnie na środowisku rodzinnym spoczywa największa odpowiedzialność za jakość wychowania młodego pokolenia. Praca ma charakter teoretyczny, który został oparty na dostępnej literaturze oraz napisany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print