Zjawisko migracji ludności ze wsi do miast

Spis Treści

Wstęp

Rozdział I
Podstawowe pojęcia i wyjaśnienia terminologiczne z zakresu migracji

1.Istota pojęcia migracji 5
2.Historyczne uwarunkowanie migracji 7
3.Rodzaje migracji 12
4.Metody bezpośredniego i pośredniego ujmowania migracji 14

Rozdział II
Proces migracji ludności ze wsi do miast

1.Kierunki przemieszczeń ludności 19
1.1 Migracje ze wsi do miast 19
1.2 Migracje z miast do wsi 21
1.3 Migracje z miast do miast 22
1.4 Migracje ze wsi do wsi 23
2.Społeczno-ekonomiczne przyczyny migracji ze wsi do miast 23
3. Skutki migracji ze wsi do miast 29
3.1 Ekonomiczne skutki migracji 31
3.2 Społeczne skutki migracji 35

Rozdział III
Czynniki i przyczyny migracji ludności w Polsce na przestrzeni pół wieku

1.Przyczyny migracji w Polsce w latach 1949 do 1980 36
2.Migracja ludności po roku 1980 do dzisiaj 42

Rozdział IV
Zjawisko migracji ludności w powiecie kolbuszowskim – badania własne

1. Problematyka badań, hipotezy oraz narzędzia badawcze 45
2. Przebieg badań 46
3. Wnioski 61

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Aneks.. 68

Wstęp

Migracje są zjawiskiem towarzyszącym rozwojowi społecznemu. Od dawna stanowią one przedmiot zainteresowań wielu dyscyplin naukowych. Mimo, iż wpływ ich na zmiany stanu i struktury ludności oraz na przebieg procesów ludnościowych jest oczywisty, to oddziaływanie migracji, ich rozmiary oraz różnokierunkowe skutki do dziś jeszcze nie są dostatecznie rozpoznane.
Badania migracji zewnętrznych są znacznie pełniejsze od migracji wewnętrznych. Badania tych ostatnich napotkały bowiem wiele trudności nie tylko, jeśli chodzi o ujęcie statyczne – ich identyfikowanie, ale i o złożoność form przemieszczeń. Statystyczna charakterystyka migracji w Polsce dość długo ograniczała się do przybliżonego ujmowania ilościowego, z wyraźnym pominięciem właściwości strukturalnych, gdy tymczasem jasne jest, że nic tak nie zmienia oblicza demograficznego kraju jak migracje.

Wszechstronne ujęcie przemieszczeń wewnętrznych ludności w Polsce na tle przeobrażeń i przekształceń społeczno – gospodarczych uzupełnić powinno lukę istniejącą w ocenie zachodzących zmian strukturalnych naszej gospodarki.

Przedmiotem pracy jest problem migracji ludności wewnątrz kraju. Niniejsza praca powstała w oparciu o literaturę źródłową, artykuły, oraz w oparciu o przeprowadzone badania własne za pomocą ankiety.

Moje rozważania odnośnie migracji ludności koncentrują się głównie na wstępie, czterech rozdziałach i zakończeniu.

W rozdziale pierwszym zaprezentowane zostało podstawowe pojęcie migracji, oraz historyczne kształtowanie się tego zjawiska na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Przedstawiłam podstawowe rodzaje migracji ludności, jak również metody bezpośredniego i pośredniego ujmowania tego zagadnienia.

W rozdziale drugim zaprezentowałam kierunki migracji ludności, jakimi są przemieszczanie ze wsi do miast, z miast do wsi, ze wsi do wsi oraz z miast do miast. Przedstawiłam przyczyny społeczno – ekonomiczne procesów migracyjnych ludności ze wsi do miast, jak również skupiłam się nad jej skutkami.

W rozdziale trzecim przybliżyłam czynniki i przyczyny migracji ludności Polskiej od roku 1949 do lat dzisiejszych.

W rozdziale czwartym dokonałam analizy rozmiarów, kierunków procesu migracji ludności z województwa podkarpackiego w danym okresie, na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań. Wysunęłam tu hipotezy i wnioski dotyczące problematyki niniejszej pracy.

W zakończeniu dokonałam podsumowania.

Liczba stron 73
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zawodowa w Tyczynie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print