Wpływ rodziny na przestępczość nieletnich w opinii wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie

Liczba stron: 107

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

Plan pracy:

I. Funkcja rodziny w literaturze
1. Rodzina jako środowisko społeczne
2. Rodzina jej zasadnicze funkcje i zadania
3. Rodzina dysfunkcyjna
4. Rodzina a przestępczość nieletnich

II Zjawisko przestępczości w świetle literatury
1. Geneza patologii i jej przyczyny
2. Przestępczość jako zjawisko coraz bardziej rozprzestrzeniające się w społeczeństwie.
3. Specyfika przestępczości nieletnich w Polsce
4. Rozwój systemów resocjalizacyjnych w świetle literatury.

III. Schronisko dla nieletnich jako forma resocjalizacji nieletnich
1. Przepisy ogólne schronisk
2. Historia i struktura Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie
3. Rola osobowości i kwalifikacji zawodowych wychowawców i nauczycieli w schronisku.
4. Nauka jako wsparcie procesu resocjalizacji nieletnich w schronisku
5. Terapia psychologiczno – pedagogiczna w schronisku elementem resocjalizacji nieletnich.

IV. Założenia metodologiczne
1. Przedmiot i cele badań
2. Problemy badawcze i hipotezy
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Organizacja i teren badań
V. Opracowanie badań

Wstęp

Tematem mojej pracy będzie opinia wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie dotycząca wpływu rodziny na popełnianie przestępstw. Rozważania swoje zamierzam rozpocząć od rodziny, podstawowej komórki w życiu każdego człowieka. Kształtuje ona postawy społeczne i tendencje moralne człowieka przez wszystkie lata jego życia, zaś najważniejsze w początkowych latach jego rozwoju. Ma ona wpływ na prawidłową socjalizację, rozwój zdolności i postaw społecznych. Właściwe funkcjonowanie rodziny wpływa na prawidłowy rozwój jednostki.

W pierwszej części pracy rozważania moje będą dotyczyły rodziny funkcjonującej prawidłowo, dysfunkcyjnej i wpływu rodziny na przestępczość nieletnich. Środowisko rodzinne działa na jednostkę żywiołowo, intencjonalnie i z określonymi zamierzeniami. Dziecko zaniedbane, pozbawione właściwej opieki i ciepła rodzinnego, będzie reagowało na wszystkie bodźce środowiska zewnętrznego i ukształtuje się na jednostkę niedostosowaną społecznie.

Atmosfera domowa wywiera ogromny wpływ kształtujący u dziecka ogólny pogląd na życie, wpływa na ideały, uczucia i wartościowanie doświadczeń. Styl życia rodziny wyznacza granicę tego, w jaki sposób młody człowiek poznaje i odczuwa rzeczywistość, w jaki sposób dobiera sobie wzory do naśladowania. Im bardziej zachowania rodziny są niewłaściwe, odbiegające od normy i społecznie uznanych wartości w wychowaniu, im więcej jest błędów w codziennych kontaktach, im mniej miłości, wewnętrznego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, tym bardziej prawdopodobnym staje się fakt późniejszych zachowań agresywnych i popełniania przestępstw.

Atmosfera domu rodzinnego wpływa na przestępczość nieletnich, bowiem w otoczeniu konfliktowym, patologicznym, dewiacyjnym, gdzie brak właściwych zachowań rodzicielskich, tworzą się identyczne zachowania u dzieci.

Drugi rozdział chcę poświęcić zjawisku przestępczości omawianemu w literaturze. Ponieważ przestępczość jest główną przyczyną powstającą na bazie źle funkcjonującej rodziny, przybliżę w tym rozdziale rozwój tego zjawiska w naszym społeczeństwie. Jednocześnie postaram się wyjaśnić, w jaki sposób można podejmować próby zapobiegania przestępczości oraz odniosę się do jednej z form resocjalizacji nieletnich, jaką jest umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, przestępczości dzieci i młodzieży, powinno odbywać się przede wszystkim na koncentracji wokół nieprawidłowo funkcjonujących i patologicznych środowisk rodzinnych. W działalności zapobiegawczej powinny brać udział instytucje państwowe, organizacje i inne wyspecjalizowane ogniwa o zróżnicowanych zadaniach.

W trzecim rozdziale skupię swoją uwagę na schronisku dla nieletnich jako środku procesowym o charakterze zapobiegawczym, narzędziu przeciwdziałania destrukcji procesowej. Zawrę także informacje, czym dla nieletniego może być schronisko, jego działania i proces resocjalizacji. Ponieważ w swoich badaniach będę opierała się na opinii wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku Oliwie, dlatego między innymi w rozdziale trzecim ujmę informację dotyczącą historii i funkcjonowania tegoż schroniska.

Wiedza zgromadzona w trakcie przeprowadzenia badań, pozwoli mi na przybliżenie i poszerzenie informacji, w jaki sposób pobyt nieletniego w schronisku, jego droga do tego miejsca i przestępczość są powiązane z jego rodziną.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print