Wpływ mobbingu na wydajność pracowników

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY MOBBINGU 6
1.1. Pojęcie mobbingu 6
1.2. Rodzaje mobbingu 10
1.3. Przyczyny mobbingu 10
1.4. Skutki mobbingu 14
ROZDZIAŁ II. UMOWY PRAWNE DOTYCZĄCE MOBBINGU 18
2.1. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi 18
2.2. Organizacje antymobbingowe 29
2.3. Kierunki działań antymobbingowych 31
ROZDZIAŁ III. METODYKA BADAŃ NA PRZYKŁADZIE BADAŃ
WŁASNYCH 35
3.1. Opis narzędzia badawczego 35
3.2. Problematyka i hipotezy osób badanych 37
3.3. Charakterystyka osób badanych 40
3.4. Analiza wyników badań 42.
PODSUMOWANIE 59
LITERATURA 61
SPIS TABEL 64
SPIS RYSUNKÓW 65
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 66
ZAŁĄCZNIKI ………………….. 67

WSTĘP

Za mobbing można uważać usystematyzowaną formę przemocy psychicznej stosowaną wobec ofiary przez osoby współpracujące, tj. jej kolegów, przełożonych lub podwładnych.

Mobbing określa pewien proces lub przebieg działań, który zaczyna się konfliktem. Konflikt pojawiał się w organizacjach w przeszłości, pojawia się obecnie i najprawdopodobniej będzie w przyszłości. Można, zatem stwierdzić, że jest zjawiskiem nie do uniknięcia, powstającym we wszystkich dziedzinach i formach życia społecznego. Może przybierać postać konfliktu indywidualnego, jak i społecznego o charakterze powszechnym.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Praca ta ma na celu przedstawienie zjawiska mobbingu w codziennym życiu i miejscach pracy . Praca ta ma pokazać jak zjawisko to mocno się rozwinęło w miarę upływu czasu i rozwoju gospodarczego oraz uświadomić jego szkodliwość dla nas samych. Przemoc w pracy stanowi jedno z ważniejszych zagrożeń współczesnych organizacji.

Wyróżnia się zwykle przemoc „wewnętrzną”, a więc taką której źródłem są sami, pracownicy zatrudnieni w organizacji (przełożeni, koledzy, podwładni), oraz przemoc „zewnętrzną” czyli, taką której źródłem są osoby spoza organizacji (np. klienci, pasażerowie, pacjenci).

Podstawowy cel badawczy określił strukturę pracy, na którą składają się trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie mobbingu wraz z jego charakterystyką, przyczyny występowania w miejscach pracy zjawiska jakim jest mobbing oraz cechy i metody towarzyszące temu procesowi.

Rozdział drugi prezentuje społeczno – ekonomiczne koszty mobbingu oraz wybrane prawne aspekty związane z zagadnieniem mobbingu w prawie polskim oraz prawem w krajach Unii Europejskiej, jak i organizacje i kierunki działań antymobbingowych.

W rozdziale trzecim została zaprezentowana metodyka badań na przykładzie badań własnych.

Praca powstała w oparciu o dane, zgromadzone na podstawie literatury oraz czasopism specjalistycznych. Do jej napisania zostały również wykorzystane informacje pochodzące z artykułów prasowych oraz dane zgromadzone na stronach internetowych.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
3.8/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print