Wpływ mediów (telewizji) na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej

Liczba stron: 77

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział I. Wpływ telewizji na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej w ujęciu teoretycznym 6
1.1. Rozwój uczniów w wieku szkolnym 6
1.2. Społeczne oraz wychowawcze wartości sportu 14
1.3. Wpływ telewizji na wychowanie dzieci i młodzieży 24

Rozdział II. Metodologia badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań 31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 32
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań 36
2.4. Przebieg, organizacja i teren badań 39

Rozdział III. Wpływ telewizji na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej w świetle badań 41
3.1. Charakterystyka badanej grupy młodzieży 41
3.2. Aktywność fizyczna uczniów w czasie wolnym 44
3.3. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez uczniów 52
3.4. Wpływ mediów na formy spędzania czasu wolnego 53
3.5. Wpływ mediów na rozwój fizyczny młodzieży 57

Zakończenie 63
Wnioski z badań 65
Bibliografia 68
Spis wykresów 71
Aneks 73

Wstęp

W dobie cyfryzacji i powszechnej dostępności mediów, telewizja stała się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka, również dzieci i młodzieży. Możliwość skorzystania z szerokiej gamy treści, przede wszystkim tych o charakterze rozrywkowym, może wpłynąć na kształtowanie postaw młodzieży, a także na sposób spędzania czasu wolnego, w tym na ograniczenie podejmowania aktywności fizycznej. W kontekście zdrowia i prawidłowego rozwoju młodego człowieka, kwestia ta wydaje się istotna, zwłaszcza wobec współczesnych statystyk dotyczących otyłości i problemów zdrowotnych wynikających z braku ruchu.

Celem niniejszej pracy licencjackiej jest analiza wpływu telewizji na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej oraz zrozumienie, w jaki sposób media kształtują postawy młodych ludzi wobec aktywności fizycznej. Praca ta podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym z nich omówione zostały teoretyczne aspekty wpływu telewizji na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej, w tym zagadnienia związane z rozwojem uczniów w wieku gimnazjalnym, społecznymi i wychowawczymi wartościami sportu, a także wpływem telewizji na wychowanie dzieci i młodzieży.

W rozdziale drugim przedstawiona została metodologia badań własnych. Określono przedmiot i cel badań, sformułowano problemy oraz hipotezy badawcze, opisano metody, techniki i narzędzia badań, a także przebieg, organizację i teren badań.

Rozdział trzeci poświęcony jest analizie wyników badań własnych na temat wpływu telewizji na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej. W ramach tego rozdziału opisano charakterystykę badanej grupy młodzieży, ich aktywność fizyczną w czasie wolnym, motywy podejmowania aktywności fizycznej przez uczniów, wpływ mediów na formy spędzania czasu wolnego oraz wpływ mediów na rozwój fizyczny młodzieży.

W zakończeniu pracy podsumowane zostały wnioski z badań, a także sformułowano rekomendacje dla nauczycieli, rodziców i innych osób zaangażowanych w edukację i wychowanie młodzieży, w celu promowania zdrowego stylu życia i zachęcania do aktywności fizycznej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print