Wpływ mediów na dzieci w wieku szkolnym

Liczba stron: 62

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I Media a funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym

1.1. Wpływ mediów na życie współczesnej rodziny
1.2. Telewizja i inne media a funkcja wychowawcza rodziny
1.3. Dominacja telewizji i Internetu w środowisku wychowawczym dziecka
1.4. Kształtowanie postaw wobec mediów w środowisku rodzinnym

Rozdział II Metodologia badań własnych

2.1. Określenie przedmiotu i celu badań
2.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych
2.3. Metoda, technika i narzędzia zastosowane w badaniach
2.4. Dobór i charakterystyka badanej próby
2.5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III Analiza wyników badań

3.1. Poznawczy wpływ mediów na uczniów w wieku szkolnym
3.2. Kształcący wpływ mediów na uczniów wieku szkolnym
3.3. Wychowawczy wpływ mediów na uczniów w wieku szkolnym

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów

Wstęp

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się wszechobecnością mediów, które stały się nieodłącznym elementem codziennego życia. Szeroki dostęp do telewizji, Internetu, smartfonów czy komputerów sprawia, że media odgrywają istotną rolę nie tylko w życiu dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. W związku z tym, ważne jest zbadanie wpływu mediów na dzieci w wieku szkolnym, a także analiza tego, w jaki sposób oddziałują one na różne aspekty ich życia, takie jak rozwój poznawczy, funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, czy kształtowanie postaw i wartości.

Niniejsza praca licencjacka pt. „Wpływ mediów na dzieci w wieku szkolnym” ma na celu zbadanie i zgłębienie tematu związku pomiędzy mediami a funkcjonowaniem dzieci w różnych obszarach ich życia. W pracy tej skupiono się przede wszystkim na analizie wpływu telewizji, Internetu oraz innych mediów na życie współczesnej rodziny, funkcję wychowawczą rodziny, dominację mediów w środowisku wychowawczym dziecka, a także na kształtowanie postaw wobec mediów w środowisku rodzinnym.

W pierwszym rozdziale zostaną przedstawione zagadnienia związane z wpływem mediów na życie współczesnej rodziny oraz ich funkcję wychowawczą. Omówiona zostanie dominacja telewizji i Internetu w środowisku wychowawczym dziecka oraz jak wpływa to na jego rozwój. Następnie, zbadane zostaną kwestie związane z kształtowaniem postaw wobec mediów w środowisku rodzinnym i rola rodziców w tym procesie.

W rozdziale drugim skoncentrowano się na przedstawieniu metodologii badań własnych. Opisane zostaną cel, problematyka oraz hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia użyte w badaniach, dobór i charakterystyka badanej próby, a także organizacja i przebieg badań.

Trzeci rozdział poświęcony jest analizie wyników badań, które obejmują różne aspekty wpływu mediów na uczniów w wieku szkolnym. W ramach tego rozdziału omówione zostaną poznawczy, kształcący oraz wychowawczy wpływ mediów na dzieci i młodzież.

Praca ta dąży do zrozumienia, w jaki sposób media wpływają na rozwój dzieci w wieku szkolnym oraz jak rodziny mogą kształtować postawy wobec mediów, aby wspierać zdrowy i harmonijny rozwój młodszych pokoleń. Wyniki przeprowadzonych badań mają na celu dostarczenie wiedzy oraz informacji, które mogą pomóc rodzicom, wychowawcom oraz instytucjom edukacyjnym w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących korzystania z mediów przez dzieci oraz w wypracowaniu dobrych praktyk wychowawczych. Zrozumienie, jak media wpływają na życie dzieci, pozwoli na lepsze dostosowanie się do wymagań współczesnego społeczeństwa oraz na przeciwdziałanie ewentualnym negatywnym skutkom.

Jednocześnie, praca ta może stanowić punkt wyjścia dla dalszych badań na temat wpływu mediów na rozwój dzieci i młodzieży, zwłaszcza w kontekście szybko zmieniającego się krajobrazu mediów oraz postępującej cyfryzacji. Analiza wyników badań oraz refleksje płynące z niniejszej pracy licencjackiej mogą również przyczynić się do rozwoju debaty publicznej na temat wpływu mediów na dzieci oraz na wypracowanie odpowiednich strategii edukacyjnych i wychowawczych, które uwzględniają specyfikę współczesnych mediów.

W konkluzji, niniejsza praca licencjacka ma na celu zwrócenie uwagi na istotność zrozumienia wpływu mediów na życie i rozwój dzieci w wieku szkolnym, jak również na znaczenie współpracy między rodzicami, wychowawcami i instytucjami edukacyjnymi w kształtowaniu postaw i wartości związanych z korzystaniem z mediów. Tylko poprzez wspólne działanie można skutecznie wpłynąć na jakość edukacji dzieci i młodzieży oraz na tworzenie środowiska, które wspiera ich zdrowy i harmonijny rozwój w dobie cyfryzacji.

4.7/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print