Wpływ mediów na zachowania agresywne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Liczba stron: 80

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ….5

Rozdział I.
Zjawisko agresji i rola mediów w jej powstawaniu w świetle literatury
1.1 Definicje i kryteria agresji…. 7
1.2 Geneza i rodzaje agresji ….10
1.2.1 Teorie powstawania agresji…. 10
1.2.2 Elementy i rodzaje agresji ….12
1.3 Sytuacja dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo-wychowawczych ….14
1.3.1 Funkcjonowanie w środowisku szkolnym…. 17
1.3.2 Zdrowie fizyczne…. 18
1.3.3 Funkcjonowanie psychospołeczne ….18
1.4 Media jako źródło zachowań patologicznych ….20
1.4.1 Telewizja i reklama ….22
1.4.2 Internet i gry multimedialne ….25
1.4.3 Zapobieganie i wybrane metody terapii agresji ….26

Rozdział II.
Metodologia przeprowadzonych badań
2.1 Przedmiot i cel badań…. 32
2.2 Problemy i hipotezy badawcze…. 33
2.3 Metoda, technika i narzędzie badawcze…. 35
2.4 Organizacja i przebieg badań ….37
2.5. Zmienne i wskaźniki ….37
2.6 Środowisko badań i charakterystyka badanej grupy…. 39

Rozdział III.
Analiza badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej grupy ….41
3.2. Popularność poszczególnych mediów wśród podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie ….48
3.3. Ulubione utwory medialne badanych…. 50
3.4. Wpływ mediów na zachowania agresywne…. 52
3.5. Zachowania bohaterów medialne stanowiące wzorce postępowania dla respondentów …. 57
3.6. Przemoc w życiu prywatnym badanych ….59
3.7. Stosowanie przemocy przez badanych ….63

Analiza wyników badań…. 69
Streszczenie ….71
Słowa kluczowe…. 72
Bibliografia ….72
Spis wykresów ….75
Spis tabel ….77
Aneks ….79

Wstęp

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest zjawisku agresji i roli mediów w jej powstawaniu w świetle literatury. Omówiono w nim definicje i kryteria mediów, genezę i rodzaje agresji w tym teorie powstawania agresji oraz jej elementy i rodzaje. Przedstawiono też sytuację dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo- wychowawczej (jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym, zdrowie fizyczne oraz funkcjonowanie psychospołeczne). W kolejnym podrozdziale omówiono media jako źródło zachowań patologicznych, przedstawiono rolę telewizji i reklamy w kształtowaniu takich zachowań oraz Internetu i gier multimedialnych. Na zakończenie rozdziału przedstawiono omówione w literaturze przedmiotu metody zapobiegania i terapii agresji.

Rozdział drugi pracy poświęcony jest metodologii przeprowadzonych badań. Zaprezentowano w nim teoretyczne podstawy badań oraz omówiono w wyznaczono cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metodę, technikę i narzędzia badawcze, omówiono organizację i przebieg badań własnych oraz scharakteryzowano teren badań i badaną grupę.

Rozdział trzeci to analiza badań własnych. Omówiono w nim badaną grupę pod względem sytuacji rodzinnej i społecznej, zaprezentowano popularność poszczególnych rodzajów mediów wśród wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, ulubione utwory medialne badanych, wpływ mediów na ich zachowania agresywne, przedstawiono zachowania bohaterów medialnych stanowiące wzorce postępowania dla respondentów, istnienie przemocy w życiu prywatnym badanych oraz stosowanie przemocy przez nich samych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print