Wpływ działań pedagogicznych wspierających pomyślny start ucznia w szkole (ryzyko dysleksji, dojrzałość szkolna)

Liczba stron: 111

Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

Spis Treści

WSTĘP 4

I . PROBLEMATYKA STARTU SZKOLNEGO DZIECKA
W ŚWIETLE LITERATURY 6
1. Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 6
1.1. Procesy dojrzewania i uczenia się w kontekście rozwoju dziecka 8
2. Zagadnienie dojrzałości szkolnej w aspekcie pomyślnego startu szkolnego 10
2.1. Dojrzałość intelektualna dziecka 10
2.2. Dojrzałość fizyczna dziecka 11
2.3. Dojrzałość społeczno- emocjonalna dziecka 12
3. Psychopedagogiczne podstawy oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych warunkujące pomyślny start szkolny 13
3.1. Rola rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka i wspieraniu jego rozwoju 14
3.2. Wpływ oddziaływań pedagogicznych na kształtowanie dojrzałości szkolnej 15
3.3. Wybrane aspekty niepowodzeń szkolnych 17
3.4. Ciągłość procesu dydaktyczno- wychowawczego w klasie pierwszej w aspekcie harmonijnego rozwoju dziecka 20

II. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO ŚRODOWISKA 22

III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 24
1. Cele badań 24
2. Problemy badawcze 25
3. Hipotezy badawcze 26
4. Metody i techniki badawcze 27
5. Narzędzia badawcze i ich opis 29
6. Organizacja i przebieg badań własnych 30

IV. WPŁYW DZIAŁAŃ PEDAGOGICZNYCH WSPIERAJĄCYCH
POMYŚLNY START SZKOLNY W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 34
1. Środowisko rodzinne dziecka 34
2. Analiza wstępnych badań przesiewowych SRD 43
3. Analiza wstępnych badań SRD dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji 51
4. Analiza działań pedagogicznych skierowanych na dzieci zagrożone wystąpieniem trudności w czytaniu i pisaniu 64
5. Analiza badań kontrolujących ocenę diagnostyczną i skuteczność oddziaływań pedagogicznych 66
6. Analiza badań kontrolnych dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji 72

ZAKOŃCZENIE 83
LITERATURA 111

Wstęp

Edukacja wczesnoszkolna jest swoistym fundamentem , na którym opiera się całe dalsze kształcenie i wychowanie. Od początkowego okresu pobytu dziecka w szkole zależy często cała jego przyszłość, jego stosunek do grupy społecznej, wartości, samego siebie. Rozpoczyna się również kariera szkolna dziecka , wprowadzanie do systematycznej pracy.

Edukacja wczesnoszkolna wyznacza zatem kierunek działań pedagogicznych oraz warunkuje dalsze losy i karierę szkolną uczniów. Niezbędnym elementem rozpoczęcia nauki szkolnej jest przygotowanie dziecka do przejścia z „wieku zabawy” do aktywności skierowanej na realizację obowiązków szkolnych.

Celem mojej pracy było zbadanie zależności między działaniami pedagogicznymi skierowanymi na potrzeby i możliwości dziecka na progu edukacji , czyli w przedszkolu, a pomyślnym startem szkolnym. Jako nauczyciel nauczania zintegrowanego za każdym razem, kiedy mam znów rozpocząć naukę w klasie pierwszej z nowymi uczniami, zastanawiam się nad ich możliwościami, obserwuję proces dojrzewania intelektualnego, fizycznego, społeczno-emocjonalnego, Zdaję sobie sprawę, że wczesne zdiagnozowanie potrzeb i możliwości każdego dziecka, oraz działania pedagogiczne stymulujące i usprawniające deficyty rozwojowe pozwalają na przeciwdziałanie trudnościom w szkole, sprzyjają harmonijnemu rozwojowi dziecka, a tym samym warunkują pomyślny start szkolny.

Wspieranie pomyślnego startu na progu edukacji jest podstawą, na której opiera się cały proces związany z uczeniem się . Od tego, czy będzie to czas radości i ciekawych doświadczeń, czy też pasmo niepowodzeń i niepotrzebnych stresów, zależy w dużej mierze od nas dorosłych-rodziców i pedagogów. Świadomość tego faktu umocniła mnie w przekonaniu, że z wielu deficytów rozwojowych się ” nie wyrasta”, że można i należy pomóc dziecku już na samym progu edukacji, tak aby zapobiegać wtórnym zaburzeniom zachowania- emocjonalnym i motywacyjnym. W rezultacie braku osiągnięć szkolnych i nakładających się, pogłębiających niepowodzeń szkolnych, zainteresowanie dzieci nauką słabnie, a szanse na pokonanie problemu maleją.

W niniejszej pracy starałam się pokazać ,w jakim stopniu wczesna diagnoza pedagogiczna oraz działania interwencyjne mogą wesprzeć pomyślny start dziecka w szkole. Praca moja ma przede wszystkim charakter badawczy. Zastosowałam w niej wiele metod badawczych.

Rozdział pierwszy dotyczy analizy literatury przedmiotu dotyczącej problematyki startu szkolnego. Rozdział składa się z trzech podrozdziałów, które również zostały podzielone na szczegółowe zagadnienia związane z problematyką startu szkolnego.

W rozdziale drugim przedstawiłam charakterystykę badanego środowiska.

Rozdział trzeci dotyczy metodologii badań własnych. Podzielony został na sześć podrozdziałów dotyczących postawionych przeze mnie celów i problemów badawczych oraz wybranych metod, technik i narzędzi , którymi się posłużyłam w pracy badawczej. W podrozdziale szóstym szczegółowo opisałam organizację i przebieg badań. Rozdział czwarty jest próbą przedstawienia wpływu działań pedagogicznych na pomyślny start ucznia w szkole w świetle przeprowadzonych badań diagnostycznych i kontrolnych.

W zakończeniu dokonałam podsumowania przeprowadzonych badań, zweryfikowałam postawione na wstępie hipotezy badawcze oraz przedstawiłam wnioski z nich wynikające do dalszej pracy pedagogicznej.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print