Wpływ FAS (alkoholowy zespół płodowy) na problemy szkolne dzieci

Liczba stron: 78

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Dziecko w szkole z syndromem FAS.
1.1. Istota i charakterystyka FAS…..6
1.2. Neuropsychologiczny profil dzieci z Fas…..10
1.3. Podstawowe założenia pracy z dziećmi z FAS…..17
1.4. Metody pomocy dziecku z FAS…..24
1.5. Dziecko z FAS w systemie edukacji…..29
1.6. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań…..37

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
2.1. Określenie celu i przedmiotu badań…..41
2.2. Sformułowanie problemów badawczych…..43
2.3. Wybór metody, techniki i narzędzi badawczych…..46
2.4. Teren i organizacja badań…..51

Rozdział III
Problemy szkolne dziecka z FAS w świetle badań własnych – studium przypadku.
3.1. Prezentacja i analiza wyników badań własnych…..53
3.2. Wnioski z badań własnych…..62

Zakończenie…..66
Bibliografia…..68
Spis tabel…..70
Załączniki…..71

Wstęp

Alkoholowy zespół płodowy (FAS) jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń wynikających z prenatalnego narażenia dziecka na alkohol. Syndrom ten może prowadzić do trwałych zmian w strukturze i funkcjonowaniu mózgu oraz innych narządów dziecka, co z kolei przekłada się na trudności adaptacyjne, poznawcze, emocjonalne i behawioralne w późniejszym życiu. Dzieci z FAS często doświadczają problemów w funkcjonowaniu szkolnym, co może utrudnić ich rozwój i zdobywanie wiedzy na równi z rówieśnikami. W związku z tym istnieje potrzeba zrozumienia specyfiki tych trudności oraz opracowania strategii pomocy dzieciom z FAS w kontekście ich edukacji.

Niniejsza praca magisterska ma na celu zbadanie wpływu FAS na problemy szkolne dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem strategii wspomagających ich funkcjonowanie w edukacji. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione są podstawowe informacje na temat FAS, w tym istotę i charakterystykę tego zespołu, neuropsychologiczny profil dzieci z FAS, podstawowe założenia pracy z dziećmi z FAS, metody pomocy dziecku z FAS oraz umiejscowienie dzieci z FAS w systemie edukacji. Dodatkowo, przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących związku między ciążą a piciem alkoholu.

Rozdział drugi poświęcony jest metodologii badań własnych, w tym określeniu celu i przedmiotu badań, sformułowaniu problemów badawczych, wyborze metody, techniki i narzędzi badawczych oraz terenie i organizacji badań.

W trzecim rozdziale omówione zostaną wyniki badań własnych dotyczących problemów szkolnych dziecka z FAS, przeprowadzone w formie studium przypadku. W ramach tego rozdziału zaprezentowane zostaną wyniki badań oraz wnioski z nich płynące.

W zakończeniu pracy podsumowane zostaną główne ustalenia i wnioski dotyczące wpływu FAS na problemy szkolne dzieci oraz proponowane strategie wsparcia dla dzieci z FAS w kontekście edukacji. Praca ta ma na celu zwiększenie świadomości na temat specyfiki funkcjonowania dzieci z FAS oraz wskazanie kierunków działań dla nauczycieli, terapeutów, rodziców i innych osób zaangażowanych w edukację i wychowanie dzieci z tym zespołem.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print