Wpływ alkoholizmu w rodzinie na rozwój dziecka

Liczba stron: 62

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I Alkoholizm jako choroba społeczna 5
1.1. Wokół pojęcia alkoholizmu 5
1.2. Objawy uzależnienia alkoholowego 8
1.3. Funkcjonowanie osoby z problemem alkoholowym 10
1.4. Zdrowotne i społeczne skutki nadużywania alkoholu 14

ROZDZIAŁ II Rodzina w świetle problemu nadużywania alkoholu 16
2.1. Rodzina z problemem alkoholowym 16
2.2. Współuzależnienie członków rodziny alkoholika 19
2.3. Wpływ alkoholizmu na sytuację dziecka w rodzinie 21

ROZDZIAŁ III Metodologiczne podstawy badań własnych 24
3.1. Przedmiot i cel badania 24
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
3.3. Metody , narzędzia , techniki badawcze 26
3.4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 27
Rozdział IV Analiza i interpretacja wyników badań własnych 29

Wnioski 51
Bibliografia 52

Wstęp

„Doświadczenie dziecka w rodzinie alkoholowej to doświadczenie totalnego zagubienia i chaosu. Towarzyszy im piętno niepokoju i braku oparcia. Nigdy nie wiedzą, na co mogą liczyć, ponieważ wszystko zależy od chwilowego nastroju. Cokolwiek nie zrobią, będzie źle. Nikt nie chce się wsłuchać w ich problemy”.
(B. Robinson, 1998).

Przytoczoną na wstępie pracy myślą , chciałabym rozpocząć rozważania nad wskazaną w temacie pracy problematyką, czyli Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym i zaznaczyć, że stała się ona współcześnie jednym z najbardziej dyskutowanych i poruszanych problemów. Dzieje się tak chociażby ze względu na stale rosnącą liczbę dysfunkcyjnych rodzin z problemem alkoholowym.
Jak wynika z myśli B. Robinson najtragiczniejsze w skutkach konsekwencje dotykają właśnie dzieci , które funkcjonując w takich rodzinach , nie otrzymują tego, co powinno otrzymać normalnie wychowujące się dziecko, a więc: miłości , czułości, spokoju , bezpieczeństwa, stabilizacji. Ich młode życie staje się za sprawą nieodpowiedzialnych dorosłych doświadczeniem wahających się nastrojów , wynikających z tego, że nie poruszają się w jasno ustalonych regułach. Wszystko w ich życiu uzależnione jest od uzależnienia dorosłych , a pozbawione wsparcia i niesłuchane , czują się zagubione i bezradne.

Bycie członkiem rodziny z problemem alkoholowym wiąże się z nieustannym doświadczaniem tak zwanych trudnych uczuć , czyli wstydu, lęku, strachu, gniewu, złości, agresji, niepewności, bezradności, poczucia krzywdy i winy, a także nieumiejętnością odnalezienia się w otaczającym świecie.

Praca ta dotyczyć będzie wszelkiego rodzaju problemów dotyczących rodziny dysfunkcyjnej z powodu nadużywania alkoholu przez któregoś z jej członków. W szerokim rozumieniu przedstawiać będzie zagadnienia teoretyczne dotyczące kwestii : alkoholizmu i wszelkich kwestii z nim związanych, a mających wpływ na sytuację rodziny.

Nie od dziś wiadomo, że nadużywanie alkoholu jest tragiczne w sutkach nie tylko dla samego nadużywającego, ale także dla jego otoczenia, a szczególnie dzieci, gdyż powoduje powstanie w ich świadomości urazów o traumatycznym zabarwieniu.

Tematem tym zainteresowałam się i podjęłam go ze względu na to,iż obserwowane przeze mnie na co dzień problemy dotyczące funkcjonowania dzieci i współuzależnionych w rodzinie alkoholowej, ciekawią mnie i uważam, że są zagadnieniami , które powinny być intensywnie nagłaśniane, gdyż brak pomocy i interwencji w takich sytuacjach może nosić znamiona cichego popierania dysfunkcjonalności rodziny.

Podstawę materiałową niniejszej pracy stanowią problemy dotyczące alkoholizmu ; sytuacji rodziny z problemem alkoholowym oraz współuzależnienia i sytuacji dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział pierwszy poświęcony jest spojrzeniu na alkoholizm jako na chorobę społeczną. W ogólnym ujęciu przedstawia, czym jest alkoholizm, jakie są objawy uzależnienia alkoholowego, jak funkcjonuje człowiek z problemem alkoholowy oraz, jakie są społeczne i zdrowotne skutki nadużywania alkoholu.

W rozdziale drugim uwaga została skupiona na problemach rodziny alkoholowej ,ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka i osoby współuzależnionej.

W rozdziale trzecim, metodologicznym, autorka pracy przedstawiła główne problemy badawcze pracy , określiła cele, nazwała problem główny oraz sformułowała hipotezy wynikające z problemów badawczych. Scharakteryzowała także metody i technikę badawczą zastosowaną w pracy oraz nazwała grupę badawczą.

W ostatnim rozdziale pracy przedstawione zostały wyniki badań własnych oraz wnioski końcowe, stanowiące podsumowanie całości rozważań dotyczących tematu pracy.

Pracę napisano w oparciu o wiadomości pozyskane z pozycji książkowych w języku polskim, materiały z konferencji krajowych, artykuły z czasopism oraz informacje pozyskane z sieci Internet.
Życzeniem moim jest , aby praca ta stała się małym wkładem do dorobku naukowego i została wykorzystana w dalszych badaniach.

3.6/5 - (8 votes)
image_pdfimage_print