Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych

Liczba stron: 86

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I Ustalenia terminologiczne.
1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji
2. Uwarunkowania aspiracji
3. Rodzaje aspiracji
4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży

ROZDZIAŁ II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia
1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi
2. Przebieg rozwoju poznawczego i społeczno – moralnego człowieka na przestrzeni jego życia
3. Poszukiwanie i tworzenie wartości przez przedstawicieli młodej generacji
4. Problematyka wartości w starożytnym kręgu kulturowym i erze nowożytnej

ROZDZIAŁ III Metodologiczne podstawy przeprowadzonych badań
1. Przedmiot i cel badań
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Charakterystyka terenu badań
4. Organizacja i przebieg badań.

ROZDZIAŁ IV Prezentacja wyników badań własnych
1. Hierarchia preferowanych wartości w opinii uczniów trzecich klas LO i ZSZ
2. Autorytety uznawane przez młodzież badanych klas szkół ponadpodstawowych
3. Czas wolny – preferowane formy aktywności
4. Plany uczniów związane z kontynuacją nauki
5. Aspiracje zawodowe i pozycja społeczna w opinii badanej młodzieży
6. Preferowany styl i jakość dorosłego życia

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
ANEKS

WSTĘP

Tematem mojej pracy są plany i wartości młodzieży szkół ponadpodstawowych dwóch typów: Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Zainteresowanie tą problematyką jest uzasadnione ze względu na fakt, iż potrzeby rozwoju społecznego wymagają ukształtowania osobowości młodego pokolenia oraz odpowiednich wartości i aspiracji.

Właściwe kierowanie dążeniami młodego człowieka wymaga uprzednio ich dokładnego poznania, by później móc w taki sposób organizować zabiegi wychowawcze, aby przynosiły one jak najbardziej pożądane rezultaty.

Współczesny świat ulega nieustannym przemianom, dlatego też potrzebne jest ciągłe poszerzanie wiedzy o człowieku oraz o tym, co go bezpośrednio dotyka.

Badani uczniowie stanowią zaledwie mały wycinek całej populacji polskiej młodzieży, mimo to zarysowuje się pewien obraz dążeń i wartości, którymi młodzi ludzie zamierzają kierować się w swoim przyszłym, dorosłym życiu.

Działania naukowe skupiają się również na dążeniach do podwyższenia i rozumienia wartości. Spójny system wartości natomiast pozwala na świadome dokonywanie wyborów i odpowiedzialne kierowanie własnym życiem.

Podstawowy zestaw danych omówionych i analizowanych w mojej pracy powstał w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego w 83 osobowej próbie młodzieży trzecich klas dwóch typów (ZSZ i LO). W pracy zawarłam również odniesienie do badań przeprowadzonych trzy lata temu wśród uczniów pierwszych klas tego samego typu.

Przeprowadzone badania pozwoliły prześledzić kształtujące się aspiracje i dążenia oraz wartości respektowane przez współczesną młodzież. Badania ukazały również poglądy dotyczące podejścia do życia, oczekiwań wobec przyszłej pozycji, ról społecznych, realizowanych zawodów.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zawarłam wprowadzenie w problematykę aspiracji oraz analizę związanych z tym zagadnień. Omówiłam pojęcie aspiracji, poziomu aspiracji oraz główne ich rodzaje, co pozwoliło na wypracowanie systemu pojęć niezbędnych przy omawianiu problemów z tej dziedziny.

Drugi rozdział poświęcony jest wyjaśnieniu podstawowych zagadnień związanych z wartościami. Przedstawiam, jakie zmiany dokonały się w sposobie wartościowania na przestrzeni dziejów.

Trzeci rozdział poświęcony jest metodologii przeprowadzonych badań. Przedstawiam w nim przedmiot, cel badań, metodę, techniki i organizację zbierania materiału do pracy.
Rozdział ten zawiera również opis przebiegu badań oraz charakterystykę środowiska, w którym były one realizowane.

W czwartym rozdziale zamieściłam wyniki, analizę oraz wnioski procesu badawczego. W rozdziale tym dla porównania zamieściłam też wyniki poprzednich badań, przeprowadzonych przed trzema laty na ten sam temat

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print