Walory edukacyjne muzykoterapii

Liczba stron: 78

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ..5

Rozdział I.
Muzykoterapia w ujęciu teoretycznym
1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć .. 7
1.2. Zainteresowania muzykoterapią przez różne dziedziny nauki..10
1.3. Rodzaje muzykoterapii .. 12
1.4. Rys historyczny muzykoterapii.. 16
1.5. Możliwości zastosowania muzykoterapii w edukacji..22
1.5.1. Muzyka jako element nauczania w pedagogice ..22
1.5.2. Wychowanie „przez rytm”. Muzyka w „super nauczaniu” ..23
1.5.3. Inne aspekty edukacyjne muzykoterapii ..26

Rozdział II.
Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań..9
2.2. Problemy i hipotezy badawcze..32
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze..35
2.4. Organizacja i zakres badań..38

Rozdział III.
Walory edukacyjne muzykoterapii w świetle wyników badań własnych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji..41
3.2. Analiza i interpretacja uzyskanego materiału empirycznego..48
3.3. Wnioski badawcze..61

Bibliografia..67
Spis tabel..70
Spis wykresów..71
Załączniki..72

Wstęp

Muzykoterapia jest jednym z najważniejszych i najbardziej efektywnych narzędzi wspierania rozwoju i zdrowia psychicznego. Jej walory edukacyjne są coraz częściej zauważane i doceniane w praktyce pedagogicznej, co sprawia, że warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Celem niniejszej pracy licencjackiej jest analiza walorów edukacyjnych muzykoterapii, z uwzględnieniem teoretycznych aspektów muzykoterapii, różnych dziedzin nauki zainteresowanych tym zagadnieniem oraz zastosowania muzykoterapii w praktyce edukacyjnej.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z muzykoterapią, takie jak jej definicja, zainteresowania muzykoterapią przez różne dziedziny nauki, rodzaje muzykoterapii oraz rys historyczny tej metody. Następnie przedstawione zostaną możliwości zastosowania muzykoterapii w edukacji, uwzględniając jej rolę w pedagogice, wychowaniu przez rytm oraz innych aspektach edukacyjnych.

Drugi rozdział poświęcony jest metodologii badań własnych. Przedstawione zostaną cel i przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizacja i zakres badań.

W trzecim rozdziale omówione zostaną walory edukacyjne muzykoterapii w świetle wyników badań własnych. Zaprezentowana zostanie charakterystyka terenu badań i badanej populacji, a także analiza i interpretacja uzyskanego materiału empirycznego. Na koniec przedstawione zostaną wnioski badawcze wynikające z przeprowadzonych badań.

Praca ta ma na celu ukazanie roli muzykoterapii w edukacji, jej korzyści dla uczniów i nauczycieli oraz sposobów, w jakie można ją zintegrować z procesem nauczania. Praca ta ma również na celu zachęcić do dalszych badań nad zastosowaniem muzykoterapii w praktyce edukacyjnej oraz uwrażliwienie nauczycieli na korzyści wynikające z wykorzystania muzyki jako narzędzia wspierającego rozwój uczniów.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print