Trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klasy III

Liczba stron: 114

Nazwa Szkoły Wyższej: Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. PROBLEMATYKA TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1 Wyjaśnienie pojęć trudności i niepowodzenia szkolne
1.2 Rodzaje trudności i niepowodzeń szkolnych
1.3 Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych
1.3.1 Biopsychiczne
1.3.2 Społeczno – ekonomiczne
1.3.3 Dydaktyczne
1.4 Środki zaradcze w niwelowaniu trudności i niepowodzeń szkolnych

ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1 Przedmiot i cel badań
2.2 Problemy i hipotezy badawcze
2.3 Zmienne i wskaźniki
2.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.5 Normy wymagań
2.6 Organizacja i przebieg badań
2.7 Charakterystyka środowiska badawczego

ROZDZIAŁ 3. TRUDNOŚCI I NIEPOWODZENIA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W BYDGOSZCZY W UZYSKIWANIU ELEMENTARNYCH UMIEJĘTNOŚCI -ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1 Zaliczenie sprawdzianu przez uczniów klasy III
3.2 Poziom opanowania elementarnych umiejętności przez badanych
3.3 Błędy najczęściej popełniane przez badanych w zadaniach testowych sprawdzających
3.4 Płeć badanych a poziom opanowania elementarnych umiejętności
3.5 Wyniki badań ankietowych
3.6 Rodzaje ćwiczeń stosowanych w minimalizowaniu trudności i niepowodzeń w czytaniu i pisaniu

ZAKOŃCZENIE
STRESZCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TABEL
WYKAZ WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIKI

WSTĘP

Trudności i niepowodzenia szkolne są odwiecznym problemem, z którym zmagają się dzieci od najmłodszych lat. Problem ten narasta stopniowo wówczas, gdy jego przyczyny nie są poddane czynnościom usprawniającym poszczególne umiejętności. Źródła przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych tkwią w sferze biopsychicznej, społeczno- ekonomicznej oraz dydaktycznej. W celu ich zlikwidowania należy wziąć pod uwagę profilaktykę pedagogiczną (jej zadaniem jest zapobieganie opóźnieniom), diagnozę pedagogiczną (służącą wykryciu braków w wiedzy i umiejętnościach) oraz terapię pedagogiczną, której zadaniem jest likwidacja braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Niezwykle ważna jest współpraca rodziców z nauczycielem, wspólne dążenie do zwiększenia efektów, jak również motywacji ucznia do pracy nad pojawiającymi się nieprawidłowościami. Wnikliwe rozpoznanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez diagnozę pedagogiczną daje możliwość oceny skali problemu oraz umożliwia dobór technik niwelujących występujące nieprawidłowości.

W rozdziale I niniejszej rozprawy zdefiniowałam podstawowe pojęcia, opisałam ich rodzaje, przyczyny oraz wskazałam środki zaradcze w ich niwelowaniu.

Rozdział II zawiera zakres zagadnień metodologicznych, w których określiłam podmiot i przedmiot oraz cel badań. Sformułowałam problem główny wraz z problemami szczegółowymi.

Określiłam zmienne i wskaźniki w badaniach empirycznych. Przedstawiłam metody, techniki, narzędzia badawcze, które posłużyły do realizacji niniejszych badań, normę wymagań, organizację i przebieg badań oraz środowisko, w którym odbywało się badanie.

Rozdział III zawiera analizę wyników badań własnych dotyczących trudności i niepowodzeń w uzyskiwaniu elementarnych umiejętności, które manifestują uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy. W tej części rozprawy przedstawiłam poziom zaliczenia sprawdzianu z podziałem na część szkolną i praktyczną (pozaszkolną). Wskazałam poziom opanowania umiejętności szkolnych oraz praktycznych (pozaszkolnych), opisałam i zilustrowałam błędy popełniane przez badanych w zadaniach testowych sprawdzających. Określiłam wpływ płci na poziom opanowania elementarnych umiejętności oraz przedstawiłam wyniki badań ankietowych. Po przedstawieniu analizy wyników badań własnych przedstawiłam rodzaje ćwiczeń stosowanych w minimalizowaniu trudności i niepowodzeń w czytaniu oraz pisaniu.

Zwieńczeniem niniejszej pracy jest zakończenie oraz streszczenie, po których przedstawiłam bibliografię, wykaz tabel, wykresów oraz załączników.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print