Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej PGE według polskiego prawa bilansowego i MSR

Spis treści

1 Zagadnienia wstępne 9
1.1 Uzasadnienie wyboru tematu 9
1.2 Cele i hipotezy badawcze 10
1.3 Metody badawcze 10
1.3.1 Uzasadnienie doboru obiektu do badań 10
1.3.2 Źródła materiałów empirycznych 11
1.3.3 Metody opracowywania i prezentacji danych 11
1.4 Zakres badań 12

2 Różnice teoretyczne między polskimi a międzynarodowymi uregulowaniami w zakresie rachunkowości 13
2.1 Przesłanki standaryzacji i stworzenie MSR 13
2.1.1 Różnice w systemach rachunkowości 13
2.1.2 Proces standaryzacji rachunkowości 15
2.1.3 Ramy konceptualne MSR 16
2.1.4 Wprowadzenie MSR w Polsce 17
2.2 MSR/MSSF i UoR różnice w wycenie i prezentacji 19
2.2.1 Sprawozdanie finansowe według UoR i MSR 19
2.2.2 Wycena wybranych pozycji według MSR i UoR 24
2.2.3 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy 25
2.3 Stosowanie MSR w Polsce 28
2.3.1 Liczba jednostek stosujących MSR w Polsce 28
2.3.2 Wpływ zastosowania MSR na sytuację finansową jednostek 30
2.3.3 Opinie na temat jakości i przydatności MSR 31

3 Charakterystyka PGE 34
3.1 Historia PGE 34
3.2 Zakres działalności 36
3.3 Struktura organizacyjna 40
3.4 Strategie rozwoju 42

4 Rozbieżności w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF 45
4.1 Informacje wstępne 45
4.2 Porównanie rachunków zysków i strat PGE wg UoR i MSR 47
4.3 Porównanie aktywów PGE wg UoR i MSR 51
4.4 Porównanie pasywów PGE wg UoR i MSR 55
4.5 Analiza wskaźnikowa 59

Wnioski 64
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70
Aneks 73

Celem pracy było określenie konsekwencji dla obrazu sytuacji finansowej zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych z UoR na MSR. Obiektem badawczym była Grupa Kapitałowa PGE. Badania dotyczyły roku 2007, w którym spółka zmieniła sposób prezentacji swoich sprawozdań.

W części teoretycznej przedstawiono sposób wyceny wybranych składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym oraz opinie na temat jakości i przydatności sprawozdań sporządzanych według MSR. Wykazywane przez badaną jednostkę składniki majątku różniły się w zależności od przyjętych regulacji. W największym stopniu zmienił się wynik finansowy, który według MSR był większy o 94% wskutek zaliczenia do przychodów różnicy między wartością godziwą, a bilansową aktywów trwałych dotyczących działalności zaniechanej.

Znaczące rozbieżności dotyczyły również wyceny rzeczowych aktywów trwałych i kapitału własnego. Czynniki te wywarły wpływ na zwiększenie rentowności PGE, w związku z czym przy zastosowaniu MSR spółka wykazywała korzystniejszą sytuację finansową.

Słowa kluczowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe.

Liczba stron 77
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2011
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print