Systemy informatyczne jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Spis treści

Wstęp 4
Rozdział 1. Charakterystyka systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 6
1.1 Istota i funkcje systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 6
1.2 Ewolucja systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie 7
1.3 Rodzaje informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem 12
1.4 Systemy typu ERP jako zintegrowane systemy informatyczne 14
1.5 Kierunki rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie 18
1.6 Implementacja systemu informatycznego w przedsiębiorstwie 20
Rozdział 2. Znaczenie systemów informatycznych w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa 26
2.1 Pojęcie przewagi konkurencyjnej 26
2.2 Wpływ systemów informatycznych na budowę wartości firmy 28
2.3 Systemy informatyczne obsługi relacji z klientami 33
2.4 Systemy informatyczne zarządzania łańcuchem dostaw 37
2.5 Systemy informatyczne zarządzania wiedzą 43
2.5.1 Systemy analityczne Business Intelligence 45
2.5.2 Systemy obiegu dokumentów Workflow 46
Rozdział 3. Systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwie X i ich wpływ na budowę przewagi konkurencyjnej 49
3.1 Charakterystyka firmy X 49
3.1.1 Analiza branży 50
3.1.2 Spółka X na tle konkurencji 53
3.1.3 Struktura oraz pracownicy przedsiębiorstwa 54
3.2. Systemy informatyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwo X i ich znaczenie 55
3.2.1 System zarządzania dystrybucją, magazynem oraz finansami i księgowością – SYSMAN 56
3.2.2 System sprzedaży mobilnej – EMIGO 58
3.2.3 System zarządzania kapitałem ludzkim – SAP HR Express 60
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków, wykresów i tabel 68
Streszczenie pracy dyplomowej magisterskiej 70

Rozwój technologii, a w szczególności technologii informatycznych (IT) stwarza wiele nowych możliwości dla przedsiębiorstw w sferze produkcji, dystrybucji czy świadczenia usług. Typową obecnie cechą większości światowych rynków jest ich ogromna dynamika i wzrastająca konkurencja mają-ca coraz częściej zasięg globalny. Celem współczesnych przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysku oraz generowanie jego wartości rynkowej. Aby te cele osiągnąć, niezbędnym jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo dobrej pozycji na rynku, co jest praktycznie niemożliwe bez posiadania przez nie przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi podmiotami działającymi na rynku.

W wyniku globalizacji gospodarki, na rynku mamy coraz więcej produktów posiadających te same lub zbliżone cechy, które oferowane są przez różne firmy. Taka sytuacja, w której duża ilość przedsiębiorstw jednej branży oferuje podobne produkty, prowadzi do ostrej konkurencji, a co za tym idzie, do skracania cyklu życia przedsiębiorstw, produktów czy technologii. Zmieniające się preferencje klientów skutkują niestabilnym i nieprzewidywalnym popytem, co wymusza na przedsiębiorstwach przeprowadzanie ciągłych zmian dostosowawczych w procesach wytwórczych, usługach a także w zasadach ich funkcjonowania. Przejęcia, fuzje, alianse czy inne formy kooperacji stają się codziennością współczesnych przedsiębiorstw. Te wszystkie czynniki tworzą zapotrzebowanie na coraz to nowsze systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwa.

Zastosowanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie może mieć różny zakres, począwszy od prostych pakietów przetwarzania danych stosowanych w małych organizacjach, skończywszy na elastycznych i kompleksowo zintegrowanych systemach wielodziedzinowych obsługujących wewnętrzne i zewnętrzne procesy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa oczekują, że dzięki systemom informatycznym zwiększy się szybkość i elastyczność reakcji na zagrożenia występujące w działalności i na zmieniające się potrzeby klientów. Świadomość konieczności informatyzacji przedsiębiorstw stała się powszechna i trudno znaleźć taki obszar przedsiębiorstwa, w którym systemy informatyczne nie miałyby zastosowania.

Powszechna informatyzacja i niewątpliwy jej wpływ na wszystkie dziedziny gospodarki przyczyniła się do powstania wielu publikacji oraz dyskusji dotyczących związku pomiędzy stosowaniem systemów informatycznych, a pozycją przedsiębiorstwa na rynku. Rozważania te, a także zainteresowania innowacjami technologicznymi stosowanymi w przedsiębiorstwach przyczyniły się w dużym stopniu do powstania tej pracy. Głównym jej celem jest przedstawienie wpływu systemów informatycznych na poziom przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dodatkowym argumentem skłaniającym do gruntownej analizy tego tematu jest coraz większe znaczenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach działających na terytorium Polski w wyniku otwierania się krajowego rynku na rynki zagraniczne. W celu prezentacji i gruntownej analizy głównego tematu, praca została podzielona na trzy rozdziały umożliwiając w przejrzysty sposób skuteczną weryfikację postawionego założenia.

W rozdziale pierwszym przedstawiona została charakterystyka systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne pełnią istotną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dlatego rozdział ten przedstawia cele informatyzacji przedsiębiorstwa oraz funkcje jakie pełnią systemy informatyczne zarządzania. W rozdziale ponadto przedstawiono ewolucję systemów informatycznych ze względu na wspomagane przez nie obszary zarządzania oraz ze względu na typy systemów i ich funkcjonalność. Przedstawiona ewolucja obejmuje pierwsze systemy wspomagające produkcję w latach 60-tych i sięga czasów współczesnych.

Część pierwsza zawiera również podział systemów na rodzaje ze względu na ich zasięg dziedzinowy. W rozdziale tym przedstawiono także zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie systemu typu ERP oraz kierunki rozwoju tych systemów w przyszłości. Współczesne przedsiębiorstwa działają w konkurencyjnym otoczeniu wymagającym wprowadzania ciągłych innowacji w dziedzinie informatyzacji, dlatego w tym rozdziale został przeanalizowany proces implementacji systemu informatycznego, którego powodzenie może zaważyć nie tylko o sukcesie przedsiębiorstwa, ale również o jego przetrwaniu.

Kolejny rozdział dotyczy wpływu systemów informatycznych na budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W celu przybliżenia czytelnikowi znaczenia konkurencyjności, na początku rozdziału przedstawiona została definicja przewagi konkurencyjnej oraz czynniki wpływające na jej poziom. Jako, że wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa wiąże się z polepszeniem jego wyników kolejnym zagadnieniem poruszonym w rozdziale jest wpływ systemów informatycznych na budowę wartości przedsiębiorstwa. W dalszej części rozdziału przedstawiono wpływ najpopularniejszych typów systemów informatycznych na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Pierwszym z nich jest system obsługi relacji z klientami – CRM, będący kompleksowym systemem marketingowym, służącym zarządzaniu i pomnażaniu kapitału jakim jest klient, poprzez jego pozyskiwanie i kreowanie lojalności klienta. Kolejnym systemem mającym znaczący wpływ na budowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku jest system zarządzania łańcuchem dostaw – SCM, który jest systemem logistycznym mającym na celu obniżenie kosztów związanych z przepływem produktów od producenta do odbiorcy końcowego. W tym podrozdziale przedstawiono również system MES, wspomagający system SCM w zakresie zarządzania logistyką w procesie produkcji oraz system SRM, usprawniający zarządzanie logistyką w kontaktach z dostawcami.

Na koniec rozdziału przedstawiono systemy zarządzania wiedzą – KM z wyszczególnieniem analitycznego systemu typu BI oraz systemu obiegu dokumentów WF. Część ta ukazuje, w jakim stopniu dzięki stosowaniu przedstawionych systemów informatycznych można usprawnić działania przedsiębiorstwa w prawie wszystkich jego obszarach, a dzięki temu uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku.

Ostatni rozdział pracy przedstawia przedsiębiorstwo dystrybucyjne działające w południowo – wschodniej Polsce oraz jego systemy informatyczne i ich wpływu na budowę jego przewagi konkurencyjnej. W celu posiadania punktu odniesienia w analizie wpływu systemów informatycznych na poziom konkurencyjności danego przedsiębiorstwa na początku rozdziału przedstawiona jest jego krótka charakterystyka wraz z analizą branży, poziomem jej konkurencyjności oraz z opisem pozycji przedsiębiorstwa na rynku i jego struktury. W końcowej części rozdziału przedstawione są systemy informatyczne przedsiębiorstwa oraz ich wpływ na poprawę funkcjonowania firmy i budowę w ten sposób przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo korzysta z trzech systemów obsługujących wszystkie obszary działalności, do której należą: dystrybucja, magazyn oraz finanse i księgowość obsługiwane przez system SYSMAN, sprzedaż za pośrednictwem przedstawicieli handlowych obsługiwana przez system mobilnej sprzedaży EMIGO oraz zarządzanie kapitałem ludzkim za pomocą systemu SAP HR Express. Głównym zadaniem niniejszego rozdziału jest dowiedzenie, że wyżej wymienione systemy informatyczne mają znaczący wpływ na budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa X poprzez usprawnienie procesów w nim zachodzących.

Baza źródłowa zgromadzona dla potrzeb niniejszej pracy obejmuje liczne monografie, publikacje, artykuły, dokumenty i raporty krajowe jak i zagraniczne. Wykorzystano również materiały zaczerpnięte z Internetu. Ostatni rozdział opiera się głównie na materiałach udostępnionych przez pracowników przedsiębiorstwa X oraz na materiałach prezentowanych przez producentów oprogramowania stosowanego przez dane przedsiębiorstwo.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print