System informatyczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie na przykładzie systemu informatycznego Lasów Państwowych

SPIS TREŚCI

WSTĘP
I. SYSTEMY INFORMACYJNE
1. Znaczenie informacji w zarządzaniu
1.1. Istota informacji
1.2. Informacja a poszczególne funkcje zarządzania
2. Systemy informacyjne – podstawowe pojęcia, rodzaje
3. Podział systemów informacyjnych
4. Miejsce i rola systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie
II. SYSTEMY INFORMATYCZNE
1. Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie
2. Rodzaje systemów informatycznych
2.1. Podział ogólny
2.2. Systemy Informatyczne Zarządzania
2.3. Systemy klasy SIK
3. Cykl życia systemu informatycznego
3.1. Analiza potrzeb i specyfikowanie
3.2. Projektowanie
3.3. Testowanie i wdrożenie
3.4. Eksploatacja, modyfikacja
4. Hurtownie danych
5. Przykłady systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach
III. SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH (SILP)
1. Zagadnienia ogólne związane z Lasami Państwowymi
2. Geneza powstania SILP
3. Podstawowe moduły w systemie oraz ich funkcje
4. Ocena i kierunki rozwoju SILP
4.1 Integracja poszczególnych modułów SILP
4.2 Dostosowanie systemu do wymagań regulacji prawnych w tym zakresie
4.3 Ocena systemu i kierunki rozwoju
ZAKOŃCZENIE
Streszczenie
Wykaz literatury
Spis rysunków
Spis tabel

WSTĘP

W czasach kiedy nowoczesne przedsiębiorstwa opierają się w dużej mierze na informacji, niezbędnym staje się umiejętność sprawnego pozyskiwania, definiowania i analizowania faktów oraz zdarzeń, które przekształcają się w narzędzia pomocne w zarządzaniu firmą. Takimi narzędziami są systemy informacyjne, które służą dostosowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa do warunków zewnętrznych i wewnętrznych.

W wielu firmach, szczególnie uzależnionych od procesów informowania i komunikowania – działających w warunkach silnej konkurencji i co najmniej na poziomie rynku krajowego – w zarządzaniu dużego znaczenia nabiera sprawny, efektywny system informowania. Jednocześnie, zarządzanie tego typu przedsiębiorstwem jest stale zorientowane na doskonalenie systemu informowania. W dobie natłoku informacji i częstego braku ich logicznego umiejscowienia, czy też niewłaściwego ich powiązania, niezbędnym staje się system, dzięki któremu zarządzanie firmą stałoby się sprawniejsze i efektywniejsze.

Dobry system informatyczny wspomagający zarządzanie powinien realizować dowolne funkcje z zakresu pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji. Powinien pomagać nowoczesnym firmom uporządkować informację i zapewnić właściwą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Gdy uwzględni się fakt, iż tylko ok. 25% informacji w przedsiębiorstwie jest obsługiwana przez systemy zarządzania, a pozostała informacja, w tym doświadczenie zawodowe czy technologiczne jest nieewidencjonowana, niechroniona i nieudostępniana, to zagadnienie dobrego, zintegrowanego systemu informatycznego nabiera pierwszorzędnego znaczenia.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnego rodzaju systemów informatycznych wspomagających zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, jego ocenę oraz zgodność z ogólną koncepcją systemów informatycznych, a także dostosowanie systemu do wymagań regulacji prawnych w tym zakresie. Omawiane systemy zostały wyselekcjonowane pod kątem ich przydatności jako Systemy Informowania Kierownictwa.

Rozdział I poświęcono systemom informacyjnym. Omówiono istotę informacji, przydatność informacji dla procesu zarządzania, podziały systemów informacyjnych.

W rozdziale II przedstawiono systemy informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rozdział III – to System Informatyczny Lasów Państwowych. Przedstawiono historię jego powstania, budowę, przydatność dla kierownictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako narzędzie wspomagające zarządzanie, dokonano jego oceny oraz perspektyw rozwoju. Ponieważ systemy informatyczne wspomagające zarządzanie są stosunkowo młodą dyscypliną, większość przedstawionych przykładów pochodzi z różnego rodzaju pism, publikacji ekonomicznych i informatycznych oraz z Internetu. Z mnogości dostępnych materiałów, postarano się wydobyć te najbardziej istotne i dające najszerszy pogląd na to zagadnienie.

Liczba stron 86
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print