Starzenie się jako zjawisko społeczne

WSTĘP……………. 5

1. STAROŚĆ W UJĘCIU TEORETYCZNYM……………….7
1.1 Pojęcie starości w socjologii………7
1.2 Umowny próg starości………11
1.3 Periodyzacja okresu starości……….13
1.4 Teorie starzenia się………….16

2 STAROŚĆ JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE…..24
2.1 Przyczyny i skutki starości demograficznej……24
2.2 Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów europejskich i prognoza do 2050 roku………27
2.3 Mity i stereotypy dotyczące starości……..31
2.4 Stosunek osób starszych do własnej starości…35
2.5 Stosunek młodych pokoleń do starości i osób starszych…39

3 SYTUACJA LUDZI STARSZYCH W POLSCE….44
3.1 Sytuacja materialna osób starszych……..44
3.2 Sytuacja mieszkaniowa osób starszych…..47
3.3 Sytuacja zdrowotna osób starszych……50
3.4 Aktywność zawodowa osób starszych………………53
3.5 Sytuacja rodzinna osób starszych…………………57
3.6 Formy aktywności osób starszych w czasie wolnym………61

4 STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW JAKO WYZWANIE XXI WIEKU…..67
4.1 Starość a jakość życia osób starszych……………………67
4.2 Problemy osób starszych……………………………………72
4.3 System opieki zdrowotnej nad osobami starszymi…….…77
4.4 Polityka społeczna wobec osób starszych w Polsce………82
4.5 Europejskie rozwiązania systemowe w ramach polityki społecznej wobec osób starszych ……………………………………………85

ZAKOŃCZENIE………………………………………………………………………94

LITERATURA………………………………………………………………………100
SPIS TABEL…………………………………………………………………………102

WSTĘP

Starzenie się społeczeństw w obecnym czasie jest dostrzegalnym zjawiskiem społecznym, zarówno w krajach europejskich jak i w Polsce. W wyniku starzenia się społeczeństw ulega zmianie struktura społeczna, co implikuje poważne konsekwencje dla państw charakteryzujących się starością demograficzną. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na jakość życia osób starszych oraz na problemy jakie pojawiają się w tym okresie życia jednostki.

Powodów starzenia się społeczeństw jest wiele. Przyczynia się do tego m. in. malejący wskaźnik dzietności, wzrost bezpłodności, przemiany w obrębie rodziny, wydłużanie się trwania życia ludzkiego, przedłużanie w czasie przejście na emeryturę, preferowany styl życia osób młodych. Według prognoz demografów proces starzenia się społeczeństw będzie dalej się pogłębiał. Spowoduje to, że w najbliższych latach, jeśli nie podejmie się stosownych kroków, aby temu przeciwdziałać, będzie stanowić to duże wyzwanie dla polityki społecznej państw unijnych.
Sytuacja życiowa polskich seniorów jest bardzo zróżnicowana, ponieważ osoby starsze w polskim społeczeństwie nie stanowią homogenicznej grupy. Coraz większego znaczenia nabiera zapewnienie osobom starszym odpowiedniej pomocy medycznej i opieki lekarskiej oraz pomocy instytucjonalnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób starszych. Polska stoi także przed poważnym zadaniem, jakim jest przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, spychaniu ich głównie do życia w obrębie rodziny. Należy także podjąć odpowiednie kroki w celu przygotowania społeczeństwa do fazy życia jaką jest starość.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z problematyką starzenia się społeczeństw, konsekwencji wynikających z tego tytułu, jak i wyzwań stawianych przed polityką społeczną. W pracy został dokonany przegląd literatury zajmującej się tą tematyką na temat: definicji starości oraz osoby starszej, umownego progu starości, periodyzacji starości, teorii starzenia się, a także poglądy na temat stereotypów dotyczących starości oraz osoby starej, jak i postawy wobec starości osób starszych oraz osób młodych.

Ponadto w pracy została przedstawiona analiza dotycząca sytuacji życiowej osób starszych w Polsce, a mianowicie: materialnej, mieszkaniowej, zdrowotnej, zawodowej, jak i rodzinnej oraz formy aktywności przejawiane przez osoby starsze. Bez znaczenia także pozostają problemy z jakimi osoby starsze borykają się na co dzień, a to wpływa na jakość ich życia. W pracy zostało uwzględniony stan systemu opieki zdrowotnej jak i polityka społeczna realizowana wobec osób starszych w Polsce. Przytoczono także w pracy rozwiązania systemowe panujące w niektórych krajach Europy Zachodniej, by móc przedstawić jak można przeciwdziałać izolacji osób starszych i udzielać w razie problemów im pomocy.

Liczba stron 102
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Szczeciński
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
4/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print