Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie

Wstęp

Rozdział I Teoretyczne podstawy zjawiska niepełnosprawności intelektualnej.
1.1 Pojęcie niepelnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej.
1.2 Przyczyny niepelnosprawności intelektualnej.
1.3 Rodzaje niepelnosprawności intelektualnej.
1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie.
1.5 Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie.
1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie.
1.7 Postawy wobec osób niepelnosprawnych intelektualnie i ich determinanty.

Rozdział II Metodologiczne podstawy badań
2.1 Przedmiot i cele badań
2.2 Problem główny i problemy szczegółowe
2.3 Hipotezy główne i szczegółowe
2.4 Zmienne i ich wskaźniki
2.5 Metody, narzędzia i techniki badawcze
2.6 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji

Rozdział III Analiza badań własnych
3.1 Stan wiedzy studentów na temat niepełnosprawności intelektualnej
3.2 Opinie badanych na temat sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych intelektualnie
3.3 Zachowania studentów wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
3.4 emocje jakie towarzyszom badanym studentom w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
3.5 Weryfikacja hipotez

Podsumowanie
Wnioski z badań
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Wstęp

Na przestrzeni wieków stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie ulegał zmianom. Początkowo ewoluował od eliminowania tych jednostek do izolowania od szerszych kręgów społecznych. Idea integracji zaczęła nabierać rozgłosu w latach sześćdziesiątych naszego stulecia. Przyjmowanie nowego sposobu myślenia, a w konsekwencji i działania, następowało w różnych krajach z mniejszymi lub większymi oporami. Poprawne i korzystne zmiany we wszystkich płaszczyznach (człowiek, środowisko społeczne i otoczenie fizyczne) przyczyniają się do pozytywnych wyników integracji. Zwiększenie wiedzy o możliwościach, ograniczeniach i potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie nie tylko pomaga w kształtowaniu właściwego ich obrazu, ale ułatwia zachowanie się innych osób w kontaktach z nimi.

Dotychczasowe badania nad statusem społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie wskazują, iż skorelowany jest on między innymi z aktywnością społeczną i przejawianymi formami zachowania, poziomem pełnienia ról społecznych oraz warunkami rodzinnymi. Rozpatrując różnorodne aspekty funkcjonowania interpersonalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie, należy dostrzegać, iż określone formy ujawnianych przez nie zachowań nie są tylko konsekwencją deficytów intelektualnych, ale są one także związane z czynnikami natury biologicznej, psychologicznej i społecznej.

Celem pracy jest poznanie stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wybór tematu pracy ma związek z wykonywaną przeze mnie pracą zawodową.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy zawiera teoretyczne podstawy dotyczące niepełnosprawności intelektualnej czyli pojęcie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej, jej przyczyny i rodzaje, pojęcie rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, stosunek społeczeństwa wobec niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie oraz wskazuje na psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak również przedstawia pojęcie postawy i jej determinanty.

Rozdział drugi dotyczy metodologii badań własnych i zawiera przedmiot i cele badań, wskazuje problem badawczy i problemy szczegółowe, hipotezy robocze oraz wskaźniki i zmienne, jak również metody badań i techniki badawcze użyte w pracy, a także teren badań i populację.

Trzeci rozdział obejmuje swym zakresem analizę wyników badań dotyczących stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Składa się z pięciu podpunktów z których pierwszy dotyczy stanu wiedzy studentów na temat niepełnosprawności intelektualnej, drugi odnosi się do opinii badanych studentów na temat niepełnosprawności intelektualnej, w trzecim przedstawione zostały zachowania respondentów wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, w czwartym emocje jakie towarzyszom badanym w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, a ostatni zawiera weryfikację hipotez.

Dostrzeganie różnorodnych uwarunkowań funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie może stanowić podstawę kształcenia integracyjnego. Osoby niepełnosprawne intelektualnie przedstawiają zróżnicowane potrzeby i możliwości działań prointegracyjnych. Dla każdego indywidualnego przypadku istnieją szanse na przerwanie izolacji i uaktywnienie w życiu codziennym. Coraz większą role do odegrania mają środowiska lokalne. Nie bez znaczenia jest tu bowiem fakt wzajemnej akceptacji i sympatii obu stron.

Liczba stron 119
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print