Rola zabaw świetlicowych opartych na baśniach i bajkach w kształtowaniu aktywności twórczej dzieci

Liczba stron: 90

Nazwa Szkoły Wyższej: WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA LESZNO

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………5

Rozdział 1. Istota aktywności twórczej i podstawowe pojęcia z nią związane – zakres tematyki……………………….7

1.1. Warunki i możliwości rozwijania aktywności twórczej uczniów……………….14
1.2. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci……………………18
1.3. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywności twórczej dzieci…………21

Rozdział 2. Edukacyjne funkcje zabawy – pojęcie zabawy w literaturze……………………………………………….25
2.1. Teorie zabaw………………………………………………………………29
2.2. Wykorzystanie zabaw dla celów edukacyjnych……………30

Rozdział 3. Pojęcie baśni i bajek drogą do rozbudzenia aktywności twórczej dzieci…….……………………..35
3.1. Funkcje edukacyjne baśni i bajek………………….42

Rozdział 4. Rola i zadania świetlicy szkolnej w pobudzaniu aktywności twórczej dzieci…………………………46

4.1. Działania wspomagające rozwój dziecka – rola wychowawcy świetlicowego……………48
4.2. Scenariusze zajęć rozwijających aktywność twórczą dzieci………………………………………………………….56

Rozdział 5. Problemy badawcze – cele i założenia badań………70

5.1. Metody i narzędzia badawcze – teren i organizacja badań…………………..…………………………………….71
5.2. Charakterystyka grupy badawczej…………………………………74
5.3. Analiza uzyskanych wyników i wnioski z badań…………….79

Zakończenie……………………………………………………………………87
Spis literatury……………………………………………………………………89
Aneks……………………………………………………………………………92
Spis tabel……………………………………………………………………….96
Spis wykresów…………………………………………………………………98

Wstęp

” Twórczość to potrzeba biologiczna, której zaspokajanie jest absolutną koniecznością dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie wzrostu „.

W niniejszej pracy, zainteresowałam się zagadnieniem, rozwijania twórczej aktywności i rozwoju fizycznego dzieci w świetlicy szkolnej, poprzez zabawy oparte na bajkach i baśniach. Celem moich badań, prezentowanych w niniejszej pracy było określenie czy intencjonalnie zorganizowane przez nauczyciela różnorodne zabawy, oparte na wybranych tekstach baśniowych i oddziaływania dydaktyczne w świetlicy, pobudzają twórcze myślenie uczniów.

Stymulowanie i organizowanie aktywności twórczej stanowi najważniejsze zadanie edukacyjne szkoły – także i świetlicy. Wychowawca świetlicowy powinien być organizatorem i inicjatorem procesów twórczych, ciągle aktywny, dyspozycyjny, otwarty i plastyczny na pomysły dzieci, a przede wszystkim wrażliwy na ich oryginalne wypowiedzi i pytania. Powinien także poprzez stymulowanie i delikatne kierowanie procesem aktywności twórczej, wyzwalać i wspomagać ogólny rozwój uczniów, aby w przyszłości mogli oni wykorzystać szansę własnego samosterowania i rozwoju osobowości.

Pracuję w świetlicy szkolnej i między innymi dlatego, postanowiłam w niniejszej pracy, zaprezentować moje autorskie rozwiązanie zabaw twórczych, realizowanych w świetlicy w oparciu o wybrane bajki takie jak: „Duch w butelce”, Dzikie łabędzie”, „Dziewczyna, która podeptała chleb”, „Ośla Skórka”, „Leniwe słonko”, „Prawdziwa narzeczona”. Wybrałam te bajki ze względu na ich duże walory, mogące służyć rozwijaniu aktywności twórczej w ramach zajęć świetlicowych.

Celem badań, w których wykorzystałam własne pomysły pracy, było poznanie efektywności organizowanych zabaw w pobudzaniu i rozwijaniu myślenia twórczego i ich wpływ na rozwój biologiczny uczniów.

Dla zobrazowania wartości bajek w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci, oraz możliwości wykorzystania w tym celu zajęć świetlicowych, przeprowadziłam na początku roku szkolnego badania określające poziom myślenia twórczego dzieci, a następnie wybrałam bajki do opracowania z dziećmi, tak, aby mogły pobudzać ich aktywność twórczą.

Badania poziomu myślenia twórczego prowadziłam za pomocą testów, których wzór znajduje się w aneksie. Pracę z dziećmi w świetlicy realizowałam przez pięć miesięcy, wykorzystując projekty zajęć, które sama opracowałam. W części II pracy prezentuję wybrane projekty zajęć, jakie przeprowadziłam w trakcie eksperymentu. Także prezentacja moich badań i ich wyników znajduje się w II części pracy. Jej podbudowę stanowi cześć teoretyczna, w której skupiam uwagę na następujących zagadnieniach.

W rozdziale 1 omawiam aktywność twórczą, a zwłaszcza warunki sprzyjające i ograniczające rozwój aktywności twórczej dzieci w nauczaniu początkowym. Przedstawiam rolę nauczyciela, sposoby i zasady pobudzania aktywności.

Rozdział 2 informuje o edukacyjnych funkcjach zabawy, o możliwościach i zasadach wykorzystywania ich do celów edukacyjnych.

W rozdziale 3 ukazałam miejsce, cele i funkcje baśni i bajek w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Rozdział 4 dotyczy świetlicy szkolnej, jako terenu do rozwijania aktywności twórczej, w którym starałam się zwrócić uwagę na to, jak ogromną rolę wspomagającą w rozwoju dziecka może spełnić wychowawca świetlicowy.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print