Rola szkolnego doradcy zawodowego na podstawie liceum ogólnokształcącego

Liczba stron: 62

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2007

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI:

WSTĘP 4

I. HISTORIA I CEL PORADNICTWA ZAWODOWEGO
1.1. Początki poradnictwa zawodowego
1.2. Rola poradnictwa zawodowego w czasach PRL
1.3 Współczesne poradnictwo zawodowe – cele i trwałość

II. SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY: SYLWETKA I ROLA
2.1. Stanowisko szkolnego doradcy zawodowego
2.1.1 Przesłanki o utworzeniu stanowiska szkolnego doradcy
zawodowego
2.1.2 Cele, zadania i sylwetka doradcy zawodowego
2.2. Korzyści płynące z pracy szkolnego doradcy zawodowego

III. PROGRAM ZAJĘĆ SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO
3.1. Założenia i cele programu zajęć szkolnego doradcy zawodowego
3.2. Program zajęć ze szkolnym doradcą zawodowym w: szkole zawodowej, technikum, liceum profilowanym i liceum ogólnokształcącym
3.3. Efekty przeprowadzonych zajęć

IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Cel pracy, problemy i hipotezy badawcze
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.3. Charakterystyka badanej populacji

V. CZY DORADCA ZAWODOWY JEST W SZKOLE POTRZEBNY?
5. 1. Struktura grupy wybranej do badania
5.2. Czy spotkałeś się już z pomocą szkolnego doradcy zawodowego?
5.3. Jak oceniasz zajęcia z doradcą zawodowym?
ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

CZASOPISMA

AKTY PRAWNE

SPIS WYKRESÓW

ZAŁĄCZNIKI

Wstęp

Obserwacja życia codziennego wskazuje na to, iż nie wszyscy ludzie są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy. W związku z pojawieniem się na rynku pracy problemu bezrobocia i wciąż rosnącym tempem życia nikogo nie stać na przypadkowe wybory zarówno ze względów ekonomicznych, gdzie koszty edukacji i przekwalifikowania, jaki z uwagi na wysokie koszty emocjonalne: frustracja, niezadowolenie, brak pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Wybór zawodu nie może być traktowany jednorazowo. Jest to proces zaczynający się już w dzieciństwie i w zasadzie trwający całe życie. Obecny rynek pracy wymusza bowiem nawet kilkakrotną zmianę profesji. Wielu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych decyduje o swoim życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Dlatego celem mojej pracy jest wskazanie, w jaki sposób można prowadzić orientację zawodową, by maksymalnie zaktywizować ucznia do udziału w tym procesie. W pracy zawarłam sposoby, które sprzyjają wykształcenie u uczniów takich umiejętności, jak wyznaczanie celów życiowych, podejmowanie decyzji zawodowych, kształcenie adekwatnej samooceny, programowanie własnej przyszłości.

W pierwszym rozdziale mojej pracy omówiłam historię i cel poradnictwa zawodowego zwracając szczególną uwagę na jego trwałość oraz na rolę współczesnego doradcy zawodowego w życiu uczniów.

Drugi rozdział przedstawia dokładnie sylwetkę i rolę doradcy zawodowego oraz korzyści płynące z pracy doradcy zawodowego, który służy uczniom swoją pomocy wykorzystując odpowiednio dobrany program zajęć. W tym rozdziale zwróciłam uwagę na potrzeby tworzenia w szkołach stanowiska doradcy zawodowego, cel działalności doradcy oraz zadania, jakie są wyznaczone dla doradcy zawodowego.

Omówienie programu zajęć szkolnych prowadzonych przez doradcę zawodowego w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych omówiłam w trzecim rozdziale mojej pracy. Każda typ szkoły wymaga indywidualnego programu, dlatego też omówiłam go na przykładzie szkoły zawodowej, technikum, liceum profilowanego oraz liceum ogólnokształcącego.
Rozdziały czwarty i piąty zawierają przygotowania do badań oraz przedstawiają przebieg samych badań, a później wyniki badań przeprowadzone wśród uczniów III klasy szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego.

Podsumowanie badań zawiera ocenę efektów pracy doradcy zawodowego.

Wnioski zawierają ocenę działalności szkolnego doradcy zawodowego oraz spostrzeżenia uczniów na temat sensu prowadzenia tego typu zajęć i trwałości efektów pracy doradcy zawodowego.
Pisząc pracę korzystałam z literatury, która dość szeroko omawia rolę i znaczenie doradcy zawodowego w obecnym czasie, kiedy wybór zawodu jest dla ucznia trudny ze względu na stale zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Pomocne były również akty prawne oraz ankieta, którą sporządziłam, aby przeprowadzić wśród uczniów badanie.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print