Rola rodziny w uspołecznieniu człowieka w opinii młodzieży

Liczba stron: 108

Nazwa Szkoły Wyższej: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Im. Gen. Jerzego Ziętka

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp………………………………………………………………………

Rozdział I
Środowisko rodzinne w świetle literatury……..

1.1 Pojęcie środowiska rodzinnego…………………………………………
1.2 Rodzina jako grupa społeczna………………………………………….
1.2.1.Atmosfera w domu rodzinnym…………
1.2.2.Sytuacje rodzinne a kształtowanie się osobowości……………
1.3. Rodzina jako instytucja………………………………………………
1.3.1.Pozycja społeczno-zawodowa rodziców……..
1.3.2.Sytuacja materialno-bytowa……………
1.4 Rodzaje postaw rodzicielskich i style wychowania……..
1.4.1 Stosunki panujące między rodzicami ……………………..
1.4.2 Stosunki panujące między rodzicami a dziećmi……………..
1.4.3 Stosunki panujące między rodzeństwem…………

Rozdział II
Wpływ środowiska na dorastanie społeczne……..

2.1 Rola rodziców w przygotowaniu do życia w społeczeństwie…………
2.2 Grupa rówieśnicza w procesie uspołeczniania…………….
2.2.1 Rodzaje grup rówieśniczych…………..
2.2.2 Oddziaływanie grupy a wychowanie……….
2.3 Środowisko a postawy społeczne dziecka………….
2.4 Społeczna dojrzałość dziecka ………….

Rozdział III
Metodologiczne założenie pracy

3.1 Problemy badań ………………
3.2 Hipotezy pracy………………..
3.3 Zmienne zależne i niezależne pracy i ich wskaźniki…….
3.4 Metody i techniki badań………………
3.5 Przebieg i organizacja badań……………
3.6 Charakterystyka badanego środowiska………..

Rozdział IV
Rola rodziny w uspołecznieniu człowieka w świetle badań własnych…………………..

4.1. Analiza środowiska rodzinnego w świetle badań własnych….
4.2. Analiza środowiska rówieśniczego w świetle badań własnych……

Zakończenie………………..
Bibliografia …………….
Aneks…………………………………………………………

WSTĘP

Rodzina w warunkach każdego społeczeństwa stanowi podstawową i wszechstronną formę życia społecznego, zaspokajającą podstawowe potrzeby ludzkie. Urodzenie się w określonej rodzinie wyznacza nie tylko punkt startu do dalszej życiowej drogi, lecz do pewnego stopnia określa także szansę realizacji przyszłych celów życiowych.

Troskliwi rodzice starają się nie tylko zaspokoić aktualne potrzeby dziecka i uczynić zeń poprawnego członka rodziny, starają się również umożliwić im przyswojenie pewnych wiadomości, umiejętności i funkcjonowania w społeczeństwie.

Zdarza się jednak, że rodzice nie wypełniają należycie swych obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka. W takiej sytuacji zostaje zaburzony jego rozwój i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. W przypadku nie spełnienia przez rodzinę podstawowych zadań staje się ona środowiskiem dysfunkcjonalnym.

Poznanie środowiska dziecka jako jednostki społecznej wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim na jego rodzinę, jako podstawowego środowiska odgrywającego zasadniczą rolę w jego rozwoju.
Rodzina nie tylko oddziaływuje wychowawczo na swych członków, ale kontroluje, czy jej zalecenia są respektowane i wykonywane.

Większość rodziców chciałaby wychowywać swoje dziecko jak najlepiej i przygotować do życia w społeczeństwie. Pierwszym życiowym sprawdzianem jest samodzielne uczestnictwo w środowisku równolatków bez udziału matki i osób najbliższych. Jest to próba sprawdzenia się w kontaktach z grupami rówieśniczymi.

Aby towarzyszyć dziecku w jego rozwoju, stwarzać mu ku temu jak najlepsze warunki, rodzice muszą orientować się w prawach rządzących rozwojem fizycznym i psychicznym, znać właściwości okresu, w którym znajduje się ich dziecko. Muszą stale na nowo poznawać swoje dziecko. Jest ono bowiem pod wieloma względami podobne do swoich rówieśników, podlega tym samym, co oni prawidłowościom rozwoju, ale też różni się od nich, jest inne, każde bowiem rozwija się według własnego modelu osobowości.

W swojej pracy starałam się przedstawić jak ważne jest środowisko rodzinne w życiu dziecka. Od rodziny zależy z jakimi umiejętnościami dziecko wkroczy w życie. Przez naśladownictwo dziecko wyrabia stosunek do otaczającego świata. Dlatego dużą wagę przywiązuje się do wzorów dostarczanych przez najbliższe otoczenie. Rosnące zaciekawienie i zainteresowanie otaczającym światem, charakterystyczne dla dziecka, zależy od doświadczeń dostarczanych przez najbliższe otoczenie.

Jednym z podstawowych zadań rodziny jest zapewnienie dzieciom podstawowych warunków rozwoju, a więc stworzenie odpowiedniego środowiska wychowawczego. Zamierzone oddziaływania wychowawcze i nie zamierzone wpływy, wynikające ze wzajemnych stosunków uczuciowych i interakcji między członkami oraz przez wzory osobowe rodziców, rodziny przyczyniają się do psychicznego i społecznego rozwoju dziecka.

Zagadnienie wpływu środowiska rodzinnego na rozwój dziecka omówiłam szerzej w rozdziale pierwszym mojej pracy. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna to kolejne zagadnienie, które poruszyłam w tymże rozdziale. Starałam się tu zwrócić szczególną uwagę na funkcję rodziny jako podstawowej kolebki kształtowania się osobowości dziecka.

Kolejny problem, który zaprezentowałam to pozycje społeczno-zawodowe rodziców, sytuacje materialno-bytowe w rodzinach i atmosferę w domu rodzinnym. Jak wiemy, te wszystkie czynniki wpływają na prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości doprowadzają one do aspołecznego, a nawet patologicznego zjawiska mającego negatywny wpływ na kontakty z rówieśnikami.

Uwzględniłam również różne sytuacje rodzinne, które modelują charakter dzieci. Postawy rodziców i style wychowania uznałam za nieodzowny element w kreowaniu zachowań dziecka wobec rówieśników. Odwołując się do literatury przedstawiłam pozytywne i negatywne aspekty tego zagadnienia.

Rodzina jako pierwsza instytucja wychowawcza, gdzie dziecko poznaje i uczy się współżycia z innymi, nabywając przy tym szereg doświadczeń, które dostarczają wiele wzorców społecznych. Przykładem jest wzajemny stosunek rodziców do siebie, rodziców do dziecka oraz wzajemne relacje między rodzeństwem.

W rozdziale drugim przedstawiłam wpływ środowisk na dorastanie społeczne. Opisałam w nim rolę rodziców w przygotowaniu do życia w społeczeństwie, wpływ rówieśników na zachowanie się, grupę rówieśniczą jako środowisko wychowawcze oraz środowisko a postawy społeczne dziecka. Chciałam tu przedstawić różne wpływy na postawy społeczne dziecka, zaczynając od rodziców poprzez grupy rówieśnicze oraz najbliższe środowisko. Wykazać jednocześnie chciałam rolę społecznej dojrzałości, którą dziecko wynosi z najbliższego otoczenia i realizuje w kontaktach z innymi.
W trzecim rozdziale przedstawiłam metodologię, a w niej problem badań, metody i techniki, które wykorzystałam do napisania tej pracy. Przedstawiłam również krótka charakterystykę badanego środowiska.

W kolejnym rozdziale pracy przedstawiłam ilościowe i jakościowe opracowanie wyników badań, w formie wykresów, dokonałam podsumowania własnej pracy badawczej i zebrałam najważniejsze wnioski wypływające z badań.

Ostatnim fragmentem prezentowanej pracy jest zakończenie, w którym dokonałam krótkiego podsumowania każdego rozdziału.

Na końcu umieściłam wykaz literatury (bibliografię) na podstawie, której opierałam się pisząc tę pracę.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print