Rola kary w resocjalizacji osób przebywających w zakładach karnych

Podtytuł: (Praca Badawcza)

Liczba stron: 131

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I Kara w ujęciu społecznym, prawnym, psychologicznym i moralnym
1.Wymiar społeczny
2.Wymiar prawny
3.Wymiar psychologiczny
4.Wymiar moralny

Rozdział II Rodzaje kar – teoretyczne interpretacje…
1.Kara pozbawienia wolności
2.Kara śmierci.

Rozdział III Podstawy metodologiczne badań własnych
1.Obszar badawczy
2.Problem badawczy, hipotezy i zmienne
3 Metody, techniki i narzędzia badawcze.
4. Teren badań, charakterystyka badanych osób

Rozdział IV Znaczenie i rola kary w ocenie skazanych
1. Natężenie kar, a efektywność prewencji
2. Stosowane kary, a emocje skazanych
3. Opinie więźniów na temat kary śmierci i kary pozbawienia wolności
4. Efektywność resocjalizacji w zakładzie karnym

Rozdział V Opinie pracowników służby więziennej na temat stosowanych środków karnych
1. Natężenie kar, a efektywność prewencji
2. Stosowane kary, a emocje skazanych
3. Opinie pracowników służby więziennej na temat kary śmierci i kary pozbawienia wolności
4. Efektywność resocjalizacji w zakładzie karnym

Zakończenie
Bibliografia
Aneks nr 1.
Aneks nr 2.

Wstęp

Na temat sensu kary prowadzono już wiele dyskusji, organizowano wiele konferencji. Kary towarzyszą nam od zawsze, odkąd tylko zaczynamy stawiać pierwsze kroki, napotykać na przeszkody i przewracać się. Wtedy możemy mówić o tzw. karze naturalnej, czyli takiej, którą funduje nam los(życie). Bohaterowie mojej pracy ponieśli inną karę, znacznie cięższą. Zostali skazani na karę pozbawienia wolności, którą orzekł sąd w imieniu pokrzywdzonych oraz społeczeństwa. Odseparowano ich od prawowitych obywateli. Zamknięto w miejscu w którym oddziałując karami dyscyplinarnymi i nagrodami, próbuje się ponownie przywrócić ich społeczeństwu. W między czasie debatuje się nad tym czy oby nie przywrócić kary śmierci i nie zaostrzyć kar dla przestępców. Nie bierze się jednak pod uwagę tego czy kary są skuteczne w resocjalizacji skazanych. W jakim stopniu pełnią funkcję prewencyjną? Czy są czynnikiem motywującym do zmiany dotychczasowego, sprzecznego z normami społecznymi i prawnymi życia? Na te i inne pytania próbuję odpowiedzieć w mojej pracy. Mam nadzieję, że pozwoli ona spojrzeć na cały system penitencjarny w trochę inny sposób. Tak, aby zrozumieć jego mocne i słabe strony.

Pierwszy rozdział poświęcony jest ujęciu kary w czterech wymiarach: prawnym, psychologicznym, moralnym i społecznym. Czyli jakie konsekwencje prawne przewiduje obowiązujący kodeks karny? Jakie emocje towarzyszą karaniu? Czy kara może motywować? Jak oceniają karę teorie retrybutywna, utylitarystyczna i teoria restytucji? Jaki jest stosunek społeczeństwa do przestępców? Czy w opinii publicznej surowsze kary zapewniają większe bezpieczeństwo obywatelom? itp.

Drugi rozdział zawiera teoretyczny aspekt kary pozbawienia wolności i kary śmierci. Co przemawia za karą śmierci, a jakie argumenty są przeciwko niej? Czy kara ostateczna odnosi efekty, czy rzeczywiście odstrasza? Jakie funkcje pełni kara pozbawienia wolności? Czym rożni się resocjalizacja od normalizacji? Kto tak naprawdę przebywa w zakładzie karnym? Na czym będzie polegał dozór elektroniczny więźniów? itp.

Trzeci rozdział to metodologia badań własnych, opisuje w nim cel główny i cele szczegółowe, hipotezy oraz zmienne. Jest on wprowadzeniem do części badawczej pracy. Wyjaśniam jakie metody, techniki i narzędzia zastosowałam podczas przeprowadzania badań, przedstawiam także teren moich badań. Rozdział kończy się charakterystyką osób badanych.

Czwarta cześć to analiza przeprowadzonych badań wśród grupy więźniów Zakładu Karnego w Siedlcach. Ich opinie na temat kary śmierci, kary pozbawienia wolności, resocjalizacji w zakładzie oraz skuteczności stosowanych środków dyscyplinarnych z uwzględnieniem także nagród których mogą się spodziewać za dobre sprawowanie.

Ostatni piąty rozdział to również analiza badań ale tym razem przeprowadzonych w grupie osób pracujących w zakładzie karnym jako wychowawcy, strażnicy i osoby na innych stanowiskach. W tej części zamieściłam opinie kadry więziennej na temat tego jak więźniowie reagują na kary, co bardziej mobilizuje ich do pracy nad sobą, jak służba więzienna ocenia skuteczność kary pozbawienia wolności oraz czy opowiada się za przywróceniem kary śmierci. Poruszyłam także wątek nowelizacji kodeksu karnego.

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print