Rola środowiska rodzinnego w uspołecznieniu dzieci klas drugich

Liczba stron: 125

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PROCES USPOŁECZNIANIA UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM.
l. Współczesne koncepcje rozwoju osobowości dzieci i młodzieży
2. Rozwój społeczny dzieci w młodszym wieku szkolnym
3. Czynniki wpływające na uspołecznienie dzieci
4. Rola rodziny w uspołecznianiu dzieci .
5.Przegląd dotychczasowych badań w zakresie wpływu środowiska rodzinnego na uspołecznienie dzieci.
6. Podstawowe pojęcia związane z tematyką badań
Przypisy do rozdziału I

ROZDZIAŁ II
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I PROBLEMATYKA BADAŃ W ZAKRESIE USPOŁECZNIENIA UCZNIÓW KLASY II NA TLE ŚRODOWISKA RODZINNEGO.
1. Cel, przedmiot i model badań
2. Problemy badawcze, hipotezy i wskaźniki zastosowane w badaniach
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze zastosowane w toku badań
4. Teren badań i charakterystyka badanej grupy
5. Organizacja i przebieg badań
6. Sposób opracowania zebranego materiału
Przypisy do rozdziału II.

ROZDZIAŁ III
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ W ZAKRESIE WPŁYWU ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA POZIOM I ZAKRES USPOŁECZNIENIA BADANYCH UCZNIÓW
1. Struktura rodziny a zainteresowanie się nauką i życiem szkoły
2. Role społeczne pełnione przez rodziców a współpraca z kolegami
3. Style i metody wychowania a akceptacja nauczyciela.
4. Życie kulturalne rodziny a współżycie z kolegami.
5. Atmosfera wychowawcza a podporządkowanie się regulaminowi szkolnemu.
6. Uspołecznienie badanych uczniów w toku procesu wychowawczego w rodzinie i szkole

ROZDZIAŁ IV.
UOGÓLNIENIE BADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE WPŁYWU ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA POZIOM USPOŁECZNIENIA
1. Wyniki badań własnych na tle literatury przedmiotu
2. Wnioski wynikające z badań własnych dla teorii i praktyk pedagogicznej w zakresie procesu uspołeczniania uczniów w klasie II
3. Wnioski metodologiczne wynikające z organizacji podjętych badań
4. Uogólnienie przeprowadzonych badań
Przypisy do rozdziału IV

BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

WSTĘP

Istotne miejsce w życiu, w kształtowaniu światopoglądu człowieka zajmuje rodzina. Rodzina spotyka go u progu istnienia i towarzyszy w przeciągu całego życia. Stanowi dla dziecka bardzo ważne środowisko rozwojowe i wychowawcze. To w niej pierwszy wpływ na kształtowanie osobowości dziecka mają rodzice, przy czym dominuje on zazwyczaj przez wiele lat. Kształtowanie osobowości dziecka, szczególnie jego sfery emocjonalnej i poznawczej poprzez wpływ środowiska odbywa się dwoma równoległymi nurtami: jako świadome oddziaływanie rodziców oraz jako oddziaływanie niezamierzone, czyli oddziaływanie poprzez tok czynności i zdarzeń, jakie mają miejsce w domu, poprzez wzajemne stosunki rodziców do siebie i do dziecka.

Rodzice i dzieci w sposób bardziej lub mniej świadomy występują w określonych rolach, zajmują różne pozycje w strukturze wewnętrznej środowiska rodzinnego. Współcześnie funkcjonują rodziny, w których normy wzajemnej życzliwości i zaufania stosowane są w różnych płaszczyznach. Powoduje to pozytywną, obojętną lub nawet negatywną atmosferę rodzinną. Atmosfera życia w rodzinie to istotny czynnik, który ma wpływ wychowawczy na dziecko w jego pierwszych latach życia. Wpływ ten jest rozległy i oddziaływa na kształtowanie się równowagi uczuciowej i dojrzałości społecznej, na formowanie obrazu samego siebie i stosunku do innych ludzi, a także na późniejsze pełnienie ról społecznych w danym środowisku.

Ważną sprawą, wokół której rodzice podejmują różnorodne działania jest uspołecznienie dzieci. Proces ten jest także ważnym problemem pedagogicznym, socjologicznym i psychologicznym. Ma istotne znaczenie dla rozwoju indywidualnego dziecka, jak i społeczeństwa, w którym ono przebywa. Społeczeństwu potrzebne są, więc jednostki aktywne i wysoko uspołecznione. Temat ten wybrałam ze względu na wagę problemu z punktu widzenia społecznego, gdyż w dzisiejszych czasach oczekuje się, aby jednostka była nastawiona pro społecznie, by mając na uwadze dobro własne, dostrzegała również dobro innych ludzi. Podjęłam go również z powodu własnych zainteresowań tym problemem.

Przegląd literatury i analiza badań w zakresie uspołecznienia pozwolą na pogłębienie i uzupełnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Przed wychowawcą klasy i rodzicami stoi trudne zadanie, polegające na podejmowaniu działań uspołeczniających dziecko w takim stopniu i zakresie, by mogło w przyszłości stać się pełnowartościowym człowiekiem zdolnym do pełnienia ról społecznych.

Pierwszy rozdział pracy poświęcam rozważaniom teoretycznym na temat współczesnych koncepcji rozwoju osobowości dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zamieściłam również charakterystykę rozwoju społecznego dzieci w tym wieku, jak i czynniki wpływające na ich uspołecznienie, oraz rolę środowiska rodzinnego w tym procesie. Dokonuję też przeglądu dotychczasowych badań w zakresie wpływu środowiska rodzinnego na uspołecznienie dzieci. Na końcu tego rozdziału zamieszczam podstawowe pojęcia związane z tematyką badań.

Druga część pracy-metodologiczna zawiera: przedmiot, cel oraz przyjęty model badań, opis problemów badawczych, hipotezy, zmienne i wskaźniki zastosowane w badaniach, a także opis metod, technik i narzędzi badawczych. W skład tego rozdziału wchodzi także opis terenu badań, charakterystyka badanej grupy, organizacja i przebieg badań oraz sposób opracowania zebranego materiału.

Trzeci rozdział zawiera analizę przeprowadzonych przeze mnie badań w zakresie wpływu środowiska rodzinnego na uspołecznienie dzieci klas drugich.

Ostatni, czwarty rozdział pracy, to podsumowanie badań, wnioski, jakie nasunęły mi się w trakcie i po przeprowadzeniu badań. Na końcu pracy umieściłam bibliografię, spis tabel i aneksów

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print