Rola teatru w osiąganiu adaptacji społecznej przez osoby z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym

Liczba stron: 45

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 4
Rozdział 1.
Psychospołeczny portret osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym.
1.1. Funkcjonowanie osobowościowe młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 6
1.2. Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 9

Rozdział 2.
Teatr jako forma terapii.
2.1. Znaczenie teatru w życiu człowieka 12
2.2. Wartość terapeutyczna uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w zajęciach teatralnych na przykładzie Teatru Trochę Innego 14

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
3.1. Cel badań i problemy badawcze 19
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 19
3.3. Organizacja i przebieg badań 20
3.4. Charakterystyka badanych osób 20

Rozdział 4.
Prezentacja wyników badań własnych.
4.1. Miejsce teatru w osiąganiu adaptacji społecznej przez młodych dorosłych z niepełnosprawnością umysłową – analiza materiału empirycznego 21
4.2. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań – wnioski 32

Rozdział 5.
Synteza pracy 35

Bibliografia 37
Aneks 39

Wstęp

Praca licencjacka pod tytułem „Rola teatru w osiąganiu adaptacji społecznej przez osoby z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym” stanowi analizę i omówienie wpływu teatru na proces adaptacji społecznej osób z umiarkowaną niepełnosprawnością umysłową. W ramach tego tematu, autor skupia się na przebadaniu potencjału teatru jako formy terapii, jak również na prezentacji wyników badań własnych dotyczących tego zagadnienia.

Rozdział pierwszy pracy koncentruje się na psychospołecznym portrecie osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym. Omawia funkcjonowanie osobowościowe młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich funkcjonowanie społeczne.

Drugi rozdział skupia się na teatrze jako formie terapii. Podkreślana jest tu znacząca rola teatru w życiu człowieka, jak również wartość terapeutyczna uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w zajęciach teatralnych. Przykładem do ilustracji tych zagadnień jest doświadczenie Teatru Trochę Innego.

Trzeci rozdział pracy jest poświęcony metodologii badań własnych. Autor przedstawia cel badań, problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, a także organizację i przebieg badań. Przedstawiona jest również charakterystyka badanych osób.

Czwarty rozdział poświęcony jest prezentacji wyników badań własnych. W ramach tego rozdziału autor analizuje miejsce teatru w procesie osiągania adaptacji społecznej przez młodych dorosłych z niepełnosprawnością umysłową. Zakończeniem tego rozdziału jest podsumowanie wyników przeprowadzonych badań i wnioski.

Ostatni, piąty rozdział pracy to synteza całego materiału, która podsumowuje najważniejsze kwestie poruszone w poprzednich częściach pracy.

Praca ta ma na celu zwrócenie uwagi na ważność i efektywność teatru jako narzędzia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym. Autor ma nadzieję, że jego praca przyczyni się do dalszych badań i rozwoju praktyk związanych z wykorzystaniem teatru w terapii osób z niepełnosprawnością umysłową.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print