Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych w gminach powiatu myśliborskiego

Wstęp

Rozdział I. Organizacje pozarządowe
1.1. Definicje: organizacje pozarządowe, opieka społeczna, pomoc społeczna, problemy społeczne, zasada pomocniczości
1.2. Historia działalności społecznej i charytatywnej
1.3. Teorie organizacji pozarządowych
1.4. Organizacje pozarządowe a system pomocy społecznej (współpraca z administracją publiczną)

Rozdział II. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i problemów społecznych w badanych gminach
2.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu
2.2. Problemy społeczne
2.2.1. Ubóstwo
2.2.2. Bezrobocie
2.2.3. Sytuacja osób niepełnosprawnych
2.2.4. Przestępczość
2.3. Instytucje działające na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
2.3.1. Ośrodki Pomocy Społeczne
2.3.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
2.3.3. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
2.3.4. Organizacje pozarządowe

Rozdział III. Organizacje pozarządowe wobec problemów społecznych w badanych gminach
3.1. Metodologia badań własnych
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problematyka i problemy badawcze
3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.1.4. Charakterystyka próby badawczej
3.2. Omówienia wyników badania

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Organizacje pozarządowe najogólniej zdefiniować można jako specyficzne, współczesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące grupy obywateli, charakteryzujące się względnie dojrzałą tożsamością społeczną, określonym stopniem zorganizowania, prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczestnictwa, niezależnością i niekomercyjnością, a także – na ogół – znacznym udziałem wolontariatu i istotną rolą w kształtowaniu postaw ludzkich (zarówno osób działających w organizacjach, jak i posiadających jakikolwiek z nimi kontakt).

Zgodnie z podaną wyżej definicją ogólną, organizacje pozarządowe to instytucje prywatne – w tym sensie, że powoływane są do życia i działają dzięki wspólnej woli zrzeszonych w nich obywateli, a nie na skutek decyzji instytucji publicznych (państwowych, rządowych, samorządowych). Niekiedy w tym kontekście mówi się też o oddolności powstawania organizacji pozarządowych (grass roots organizationś).

Prywatny charakter organizacji pozarządowej nie oznacza jednak, że instytucja ta nie funkcjonuje w sferze publicznej czy społecznej; przeciwnie, organizacje pozarządowe charakteryzuje właśnie działalność w sferze publicznej i społecznej. W analizie organizacji pozarządowych należy rozróżniać ich ontologiczny status (charakter, przynależność do danego sektora gospodarczo-społecznego) od obszaru działalności, choć rozróżnienie obszaru czy zakresu sfery prywatnej od publicznej nie jest zadaniem łatwym[1]; zwłaszcza że organizacje pozarządowe wywodzą się ze sfery życia prywatnego i w swym historycznym rozwoju przeszły niejako ze sfery prywatnej do publicznej[2].

[1] Z. Woźniak, Organizacje pozarządowe w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego [w:] M. Wadowicki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, Municypium S.A., Warszawa 2001, s. 17

[2] P. Hubner, Pojęcia i tradycje samoorganizacji społecznej w Polsce [w:] P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński (red.) Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 68-69

4.9/5 - (13 votes)
image_pdfimage_print