Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne

Spis treści

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. SCHEMAT PROCESU BADAWCZEGO 3
1.1. Identyfikacja potrzeby restrukturyzacji 4
1.2. Diagnoza i analiza strategiczna przedsiębiorstwa 5
1.3. Określenie celów i zakresu 8
1.4. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych 9
1.5. Wdrożenie 11
2. ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE PROGRAMÓW RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 13
2.1. Dobór kadry badawczej (zespół mix 13
2.2. Wybór drogi restrukturyzacji 15
2.3. Zadania usprawniające 16
3. PRZYKŁADOWE SPOSOBY WDRAŻANIA PROGRAMÓW RESTRUKTURYZACJI 18
3.1. Reinżynieria 29
3.2. Spin off 23
3.3. Lean management 29
3.4. Outsourcing 33

CZĘŚĆ BADAWCZA
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 40
2. ETAP PIERWSZY RESTRUKTURYZACJI 42
2.1 Aspekt ekologiczny 46
2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej 49
2.3 Restrukturyzacja zatrudnienia 51
3. ETAP DRUGI RESTRUKTURYZACJI 55
3.1 Podstawowe cele strategiczne H. Cz. S.A. 55
3.2 Działalność rozwojowa. 57
3.3 Zmiany organizacyjne 59
4. ETAP TRZECI RESTRUKTURYZACJI. KIERUNKI ROZWOJU DO ROKU 2020 62
4.1 Prywatyzacja i restrukturyzacji finansowa 63
4.2 Restrukturyzacji zatrudnienia 65
5. METODYKA WPROWADZANIA ZMIAN W H. CZ. S.A. 68
5.1 Organizacja spółek zależnych 71

WNIOSKI I STWIERDZENIA 75
LITERATURA 78
SPIS TABEL 79

WSTĘP

Restrukturyzacja to niezwykle istotny proces w życiu każdego przedsiębiorstwa, który ma na celu poprawę jego efektywności i konkurencyjności. W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym, wiele firm stoi w obliczu konieczności restrukturyzacji, która może obejmować różne obszary działalności, takie jak struktura organizacyjna, procesy biznesowe, zasoby ludzkie czy finanse.

Niniejsza praca pt. „Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne” ma na celu zgłębienie i zrozumienie procesu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, zwracając szczególną uwagę na problemy metodyczne. Skupia się na kluczowych kwestiach związanych z procesem restrukturyzacji, takich jak identyfikacja potrzeby restrukturyzacji, diagnoza i analiza strategiczna, opracowanie i wdrożenie planu działań restrukturyzacyjnych, oraz wybór odpowiedniej strategii restrukturyzacji.

Praca została podzielona na dwie główne części: teoretyczną i badawczą. Część teoretyczna koncentruje się na przedstawieniu ogólnych założeń procesu restrukturyzacji, omawiając schemat procesu badawczego, założenia strategiczne programów restrukturyzacji oraz przykładowe sposoby wdrażania programów restrukturyzacji, takie jak reinżynieria, spin off, lean management czy outsourcing.

Część badawcza przenosi nas do konkretnej analizy przypadku przedsiębiorstwa H. Cz. S.A., które przeprowadziło proces restrukturyzacji. Etapy restrukturyzacji są omówione szczegółowo, uwzględniając różne aspekty, takie jak aspekt ekologiczny, zmiany w strukturze organizacyjnej, restrukturyzacja zatrudnienia, czy kierunki rozwoju do roku 2020. Omówione są także metodyka wprowadzania zmian oraz organizacja spółek zależnych.

W końcowej części pracy znajdują się wnioski i stwierdzenia wynikające z przeprowadzonej analizy, które mogą służyć jako praktyczne wskazówki dla innych przedsiębiorstw planujących lub przeprowadzających proces restrukturyzacji.

Mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do głębszego zrozumienia procesu restrukturyzacji i pomoże menedżerom w skutecznym zarządzaniu tym złożonym procesem.

BIBLIOGRAFIA

[1] Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków, 1998.
[2] Świątek-Barylska I., Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, Proxima, Warszawa, 1995.
[3] Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann.
[4] Pełka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Część I. Szczegółowe procedury restrukturyzacji , OGRMASZ, Warszawa 1994.
[5] Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1997.
[6] Obłój k., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1994.
[7] Jagoda H., Licztarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw…, s 159 i n.
[8] Penc J., Strategiczna transformacja firmy, „Organizacja i Kierowanie” 1995, nr 4
[9] Borowiecki R., Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw,
[10] Bednarczyk M., Zastosowanie koncepcji spin –off w przekształceniach przedsiębiorstw państwowych, „Zeszyty Naukowe AE Kraków”, 1994 nr 444
[11] Hopej M., Szeloch M., Lean Management – nowa koncepcja zarządzania, „Przegląd Organizacji” 1994, nr 2
[12] Stoner A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994
[13] Program Restrukturyzacji Huty Częstochowa S.A., Częstochowa 1997
[14] Lista 500, Dodatek bezpłatny, Rzeczpospolita , Nr 101 /2000
[15] Dziadul J., w: Polityka, Nr 45/1999, str.68-70.

SPIS TABEL
1. Przykładowy układ treści programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
2. Wpływ outsoursingu na cele przedsiębiorstwa
3. Nakłady w hutnictwie polskim w latach 1986-1997
4. Ekologiczne efekty restrukturyzacji przeprowadzonej w latach 1985-1997
5. Udział kosztów ekologicznych w działalności H. Cz. S.A.
6. Zmiany poziomu zatrudnienia w latach 1997-1999
7. Zestawieniu nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2010
8. Forma własności i charakter spółek

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print