Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie „Rodzice”

Liczba stron: 133

Nazwa Szkoły Wyższej: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Wstęp 5

Rozdział I
MACIERZYŃSTWO W ŚWIETLE LITERATURY
1. Pojęcie macierzyństwa 7
1.1. Miłość macierzyńska 12
1.2. Instynkt macierzyński 15
2. Rodzaje macierzyństwa 15
2.1. Świadome macierzyństwo 16
2.2. Nieświadome macierzyństwo 18
3. Adaptacja macierzyństwa 20
4. Wpływ macierzyństwa na rozwój psychiczny kobiety 23
4.1. Pozytywne doświadczenie porodu 25
4.1.1. Ciąża 25
4.1.2. Obecność męża przy narodzeniu dziecka 26
4.1.3. Pierwszy kontakt z dzieckiem 26
4.2. Negatywne doświadczenie porodu 29
4.2.1. Depresja poporodowa 32
4.2.2. Cesarskie cięcie 34
4.3. Kryzysy macierzyństwa 42
4.3.1. Samotne macierzyństwo 42
4.3.2. Ryzyko urodzenia dziecka chorego 43
4.3.3. Utrata dziecka 46

Rozdział II
OBRAZ MACIERZYŃSTWA W MIESIĘCZNIKU RODZICE
1. Charakterystyka czasopisma 50
1.1. Historia czasopisma „Rodzice” 53
1.2. Wydawnictwo czasopisma „Rodzice” 53
1.3. Budowa i tematyka czasopisma „Rodzice” 56
1.4. Struktura redakcji czasopisma „Rodzice” 58
2. Czasopismo „Rodzice” na rynku 60
2.1. Badania Focusowe 64
2.2. Wyniki „Badań Focusowych” przeprowadzonych przez czasopismo „Rodzice” 66
3. Podejmowanie tematu macierzyństwa na łamach czasopisma „Rodzice” 82
3.1. Ciąża 83
3.2. Poród 84
3.3. Cesarskie cięcie 87
3.4. Depresja poporodowa 88
3.5. Pierwszy kontakt z dzieckiem 91
3.6. Adaptacja do macierzyństwa 92
3.7. Rozstanie się z dzieckiem 94
4. Wnioski 95

Rozdział III
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cele badawcze 97
2. Problemy badawcze, hipotezy robocze oraz zmienne 97
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 98
4. Organizacja i teren badań 100

Rozdział IV
BADANIA WŁASNE
1. Próba ukazania na podstawie wywiadu psychologicznych aspektów macierzyństwa w miesięczniku „Rodzice”. 102
1.1. Charakterystyka badanych osób 102
1.1.1. Bohaterki wywiadu 103
1.2. Wybrane pytania z wywiadu 105
1.3. Przeprowadzone wywiady 106
1.4. Ustosunkowanie się do problemów badawczych 124

Zakończenie 126
Bibliografia 130

Praca magisterska zatytułowana „Psychologiczne aspekty macierzyństwa w czasopiśmie „Rodzice”” składa się z czterech głównych rozdziałów.

Rozdział I „Macierzyństwo w Świetle Literatury” omawia szeroko pojęcie macierzyństwa, miłość macierzyńską, instynkt macierzyński oraz różne rodzaje macierzyństwa, jak świadome i nieświadome. Autor bada też wpływ macierzyństwa na rozwój psychiczny kobiety, omawiając zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia porodu oraz kryzysy związane z macierzyństwem.

Rozdział II „Obraz Macierzyństwa w Miesięczniku Rodzice” skupia się na charakterystyce czasopisma, jego historii, wydawnictwie, budowie i tematyce, strukturze redakcji i położeniu na rynku. Autor również omawia temat macierzyństwa przedstawiany na łamach czasopisma, od ciąży, przez poród i cesarskie cięcie, aż do depresji poporodowej, pierwszego kontaktu z dzieckiem, adaptacji do macierzyństwa i rozstania się z dzieckiem.

Rozdział III „Metodologia Badań Własnych” przedstawia przedmiot i cele badawcze, problemy badawcze, hipotezy robocze, zmienne, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i teren badań.

Rozdział IV „Badania Własne” koncentruje się na ukazaniu psychologicznych aspektów macierzyństwa w miesięczniku „Rodzice” na podstawie przeprowadzonych wywiadów. Autor przedstawia charakterystykę badanych osób, wybrane pytania z wywiadu, przeprowadzone wywiady oraz ustosunkowanie się do problemów badawczych.

Na końcu pracy magisterskiej znajduje się zakończenie, bibliografia oraz aneksy.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print