Przygotowanie do wejścia na rynek pracy uczniów zespołu szkół zawodowych (na przykładzie zawodu krawca)

Liczba stron: 82

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

Wstęp

1. SZKOLNICTWO ZAWODOWE I RYNEK PRACY W ŚWIETLE LITERATURY PEDAGOGICZNEJ
1.1. Szkoła zawodowa miejsce i rola w systemie edukacji narodowej
1.2. Absolwenci szkoły zawodowej na rynku pracy
1.3. Specyfika kształcenia krawca

2. OPIS ORGANIZACJI I PRZEBIEGU BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Hipotezy robocze
2.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze
2.5. Teren i zakres badań
2.6. Harmonogram przebiegu badań własnych

3. BADANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ I LOKALNEGO RYNKU PRACY
3.1. Plany i programy nauczania
3.2. Realizacja działań dydaktycznych
3.3. Wyniki działalności poradniczej i lokalnego rynku pracy

4. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH
4.1. Charakterystyka badanych uczniów
4.2. Wybór szkoły i zawodu
4.3. Ocena procesu przygotowania zawodowego
4.4. Plany i zamierzenia zawodowe

Uogólnienia i wnioski
Bibliografia
Aneksy

WSTĘP

Szkolnictwo zawodowe ma na celu dobrze przygotować uczniów do wykonywania pracy w określonym zawodzie. Wybór przyszłego zawodu to niezwykle ważna i odpowiedzialna decyzja dla młodzieży. Jak pisze W. Trzeciak decyzja o wyborze zawodu nie jest łatwa, bo pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Trafnie wybrany zawód przynosi osobiste zadowolenie i sukcesy. Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia i niezadowolenia, a praca w nim staje się udręką. Odpowiednio wybrany zawód prowadzi także do lepszego przygotowania do wejścia na rynek pracy, które jest w ostatnich latach niezmiernie istotną sprawą, z racji coraz większego bezrobocia. Każdy młody człowiek stanie kiedyś przed swoim przyszłym pracodawcą i od tego jak będzie przygotowany do swoich przyszłych obowiązków zależeć będzie nie tylko to czy otrzyma pracę, ale także jego dalsza kariera zawodowa. Dlatego problematyka ta jest obecnie niezwykle ważna, ponieważ dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy z pewnością ułatwi uczniom podjęcie w przyszłości pracy.

W swojej pracy chcę opisać i ocenić stopień przygotowania do wejścia na rynek pracy uczniów szkoły zawodowej przygotowujących się do pracy w zawodzie krawiec. Badania, które przeprowadziłam były oparte na osiągnięciach uczniów klas II Zespołu Szkół Odzieżowych w Bydgoszczy. Jednym z ważniejszych zagadnień teorii i praktyki szkolnej są kierunki kształcenia, losy szkolne i zawodowe oraz wybór miejsca pracy w wyuczonym zawodzie.

Problem prawidłowego wyboru zawodu oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy, mimo iż jest tematem trudnym, jest ostatnio coraz częściej poruszany w literaturze dotyczącej procesu kształcenia. Temat niniejszego opracowania ściśle wiąże się z pedagogiką pracy oraz specjalnością moich studiów, czyli poradnictwem zawodowym i przedsiębiorczością. Podjęłam ten temat także ze względu na moje zainteresowanie rynkiem pracy. Odbywałam praktykę w Zespole Szkół Odzieżowych i uczniowie często poruszali tematykę rynku pracy na prowadzonych przeze mnie lekcjach przedsiębiorczości. Z pewnością fakt ten oraz to, że znam analizowaną placówkę, był udogodnieniem dla mojej pracy dyplomowej. Utrudnieniem było natomiast to, że nie mam dużego doświadczenia w tej dziedzinie. Dlatego pojawiały się trudności np. w doborze narzędzi badawczych oraz w przeprowadzeniu samych badań.

Z pisania tej pracy wynikły dla mnie istotne korzyści, które mam nadzieję, zaowocują w przyszłości chociażby lepszym moim przygotowaniem do wejścia na rynek pracy. Dzięki pisaniu tej pracy zdobyłam wiedzę ściśle związaną z moim kierunkiem studiów. Nauczyłam się także formułować problemy, hipotezy badawcze, prowadzić badania, co będzie niezwykle pomocne w przyszłości przy pisaniu pracy magisterskiej

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print