Przemoc wobec dziecka jako przejaw patologizacji życia rodzinnego

Liczba stron: 79

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2006

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I
1.1. Przemoc wobec dziecka w świetle literatury i aktów prawnych 7
1.1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 7
1.1.1.Rodzaje przemocy wobec dziecka i jej charakterystyka 9
1.1.2.Czynniki ryzyka stosowania przemocy 17
1.1.3.Sytuacja dzieci krzywdzonych według prawa polskiego 21
1.2. Uwarunkowania przemocy 27
1.2.1. Koncepcja psychiatryczna 28
1.2.2. Koncepcja socjologiczna 29
1.2.3. Koncepcja społeczno- sytuacyjna 31
1.2.4. Koncepcja integracyjna 33
1.2.5. Teoria wymiany społecznej kontroli 37
1.3. Skutki przemocy wobec dziecka 38
1.3.1. Skutki bezpośrednie 40
1.3.2. Skutki pośrednie 42

ROZDZIAŁ II
Założenia metodologiczne badań własnych
2.1. Przedmiot i cele badań 45
2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze 46
2.3. Zmienne i ich wskaźniki 49
2.4. Metody i techniki badawcze 51
2.5. Organizacja i teren badań 52

ROZDZIAŁ III
Analiza wyników badań własnych
3.1. Społeczno- demograficzna charakterystyka sprawców przemocy 54
3.2. Społeczno- demograficzna charakterystyka ofiar przemocy 56
3.3. Czynniki wysokiego ryzyka w badanych rodzinach 59
3.4. Rodzaje stosowanej przemocy 62
3.5. Wyroki sądu związane z aktami przemocy 66

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 67
BIBLIOGRAFIA 77
ANEKS 79

„Za każdym razem, gdy dziecko jest maltretowane, wykorzystywane, porzucane na ulicy, gdy umiera na skutek przemocy – pozostaje głęboka rysa na sumieniu ludzkości.
Nasze sumienia krzyczą – musimy zmienić stosunek świata do wartości, jaką stanowią dzieci…”

Oprah Winfrey 1992

Przemoc jest zjawiskiem, które powszechnie występuje w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w życiu codziennym, zakładzie pracy, szkole, mass mediach, a co najgorsza – w rodzinie. Najczęściej doświadczaną przez dzieci jest przemoc w rodzinie, a jej konsekwencje są niezmiernie głębokie i szkodliwe. Jest ona niesłusznie utożsamiana z różnymi patologiami dotyczącymi rodziny. Chętnie „widzi” się ją jako zjawisko związane tylko z alkoholizmem lub innymi uzależnieniami, z zaburzeniami psychicznymi lub jakimiś wynaturzeniami, ze skrajną biedą i „społecznym zacofaniem”. W rzeczywistości przemoc domowa występuje w każdym środowisku i może zdarzyć się w każdej rodzinie.

Każdy rodzic czasem popełnia błędy i zachowuje się wobec dzieci bezsensownie a nawet okrutnie. Jeżeli jednak takie zachowanie staje się regułą, to należy poszukać pomocy.
Dziecko – ofiara przemocy i jego rodzice nie są w stanie pomóc sobie sami. Zazwyczaj jest to zaklęty krąg działań, z wzorami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, z którego niezwykle trudno jest się wyrwać.

Krzywdzenie dzieci jest fenomenem powszechnym na świecie od czasu, gdy ludzie zaczęli rejestrować swoją historię. Dzieci bowiem prawie zawsze uważano za słabsze. Traktowano je przedmiotowo – przez wieki były zabijane, kaleczone czy też wykorzystywane. Stanowiły one własność, do której nie trzeba się odnosić z szacunkiem.

Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc. Nie jest prawdą, że dziecko bite staje się posłuszne. Przemoc upokarza, powoduje cierpienie, rodzi nienawiść i chęć odwetu. W zjawisku przemocy nie ma niczego pozytywnego, co mogłoby skłaniać do jej aprobaty.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie problematyki przemocy wobec dziecka w rodzinie, ukazanie jej rozmiarów, struktury, podstawowych mechanizmów wykształcenia się zachowań krzywdzących, a także skutków przemocy. Problematyka przemocy wobec dziecka w rodzinie została przedstawiona w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym zostało przedstawione zjawisko przemocy w świetle literatury i aktów prawnych, a także uwarunkowania przemocy i jej skutki.

Rozdział drugi ma charakter metodologiczny. Zawarto w nim przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy, zmienne i ich wskaźniki, zastosowaną metodę i technikę badawczą.

W rozdziale trzecim przedstawiono charakterystykę badanej populacji, wyniki badań oraz analizę uzyskanego materiału badawczego wraz z wnioskami.

Uzupełnieniem pracy jest podsumowanie uzyskanych wyników badań wraz z końcowym wnioskowaniem, a także bibliografia i aneks.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print