Przemoc w życiu młodzieży

Liczba stron: 88

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
PRZEMOC WOBEC DZIECKA W RODZINIE 5
1.1. Pojęcie przemocy. 5
1.2. Rodzaje przemocy 10
1.3. Przyczyny przemocy wobec dziecka w rodzinie. 17
1.4. Skutki przemocy wobec dziecka. 26

ROZDZIAŁ II
ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI W RODZINIE 29

ROZDZIAŁ III
METODY I ORGANIZACJA BADAŃ WŁASNYCH. 52
1. Cel i metody badań. 52
2. Teren badań i grupy badane. 53

ROZDZIAŁ IV
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY W UJĘCIU MŁODZIEŻY KLAS II XI GIMNAZJUM W RZESZOWIE

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
ANEKS 87

WSTĘP

Problem przemocy można uznać za jeden z ważniejszych problemów w naukach społecznych ostatnich lat. Literatura naukowa ukazuje się na ten temat od ponad 20 lat. Na początku sądzono, ze przemoc występowała tylko i wyłącznie w rodzinach „problemowych”, obecnie okazuje się, że przemoc dostrzec możemy wszędzie: w rodzinie, w szkole, na ulicy, stadionach sportowych.

Przemoc jako zjawisko deprawacyjne burzy prawidłową adaptacje dzieci i młodzieży do społeczności szkolnej, niweczy proces wychowawczy, odbiera uczniom radość rówieśniczych przeżyć. Moje zainteresowanie przemocą wynika z faktu, że obecnie dużo mówi się i pisze na temat zjawiska przemocy. Dużą role spełniają media (telewizja, radio), w których prowadzone są różnego rodzaju kampanie przeciwko przemocy , jedna z nich to : „Dzieciństwo bez przemocy”. Podjęcie tego problemu wydaje się być uzasadnione i interesujące.

Praca moja stanowi próbę odpowiedzi na pytania w jakim stopniu przemoc występuje w życiu badanej młodzieży i jak jej zdaniem można przemocy zapobiegać. W tym celu przeprowadziłam ankietę wśród uczniów II klas XI Gimnazjum w Rzeszowie. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Rozdział pierwszy wyjaśnia pojęcie przemocy, mówi o jej rodzajach oraz ukazuje przyczyny i skutki przemocy wobec dziecka w rodzinie. Wykorzystałam w tym rozdziale literaturę psychopedagogiczną.

W rozdziale drugim zamieściłam przepisy prawne wobec przemocy oraz omówiłam rolę instytucji i służb społecznych, które przeciwdziałają przemocy.

Rozdział III to metody i organizacja badań własnych. Scharakteryzowałam grupę badaną oraz teren.

W rozdziale IV przeanalizowałam wyniki badań. Ukazują przejawy przemocy w rodzinie i okoliczności w jakich występuje, przedstawiłam stosunek młodzieży gimnazjalnej do przejawianej przemocy i sposoby, które proponują uczniowie, aby zapobiegać przemocy w szkole i w rodzinie.

Pracę kończą wnioski, bibliografia i aneks

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print