Przemoc w środowisku rodzinnym uczniów w XXX

Liczba stron: 94

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet w Białymstoku

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

I. Część teoretyczna

Rozdział 1. Dziecko – ofiara przemocy
1.1. Przemoc a agresja – zróżnicowanie pojęć
1.2. Pojęcie dziecka w świetle literatury
1.3. Pojęcie ofiary w świetle literatury
1.4. Przemoc w rodzinie – definicja problemu, przyczyny
1.5. Formy przemocy i typy przemocy wewnątrzrodzinnej
1.6. Bezpośrednie i odległe konsekwencje stosowania przemocy wobec dziecka
1.7. Społeczny odbiór przemocy – stereotypy

Rozdział 2. Przemoc w środowisku rodzinnym
2.1. Rodzina jako środowisko życia
2.2. Dziecko w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej

Rozdział 3. Pomoc dziecku krzywdzonemu
3.1. Instytucje i organizacje wspierające ofiary przemocy
3.1.1. Pomoc instytucjonalna
3.1.2. Systemy indywidualne
3.1.3. Telefony zaufania
3.1.4. Punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ofiar przemocy domowej
3.1.5. Ośrodki interwencji kryzysowej
3.1.6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia
3.1.7. Policja
3.1.8. Ośrodki pomocy społecznej
3.2. Kampania „Dzieciństwo bez przemocy
3.3. Instytucje i organizacje wspierające ofiary przemocy w Białymstoku

II. Część metodologiczna Rozdział IV

Rozdział 4. Metodologia badań własnych
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy i hipotezy badawcze
4.3. Zmienne i wskaźniki
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5. Teren przeprowadzenia badań
4.6. Charakterystyka badanej próby

III. Część empiryczna

Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych dotyczących dominującej formy przemocy występującej w środowisku rodzinnym.

Rozdział 6. Wpływ środowiska rodzinnego na występowanie zjawiska przemocy wobec dzieci
6.1.Typ rodziny a występowanie zjawiska przemocy
6.2. Wielkość rodziny a występowanie zjawiska przemocy
6.3. Poziom wykształcenia matek a występowanie zjawiska przemocy
6.4. Poziom wykształcenia ojców a występowanie zjawiska przemocy
6.5. Warunki materialne rodziny a występowanie zjawiska przemocy
6.6. Praktyki religijne a zjawisko występowania przemocy w rodzinie
6.7. Wyniki w nauce osiągane przez dziecko w rodzinie przemocowej

Rozdział 7. Rodzaj stosowanych kar wobec badanych dziec

Rozdział 8. Świadomość badanych o możliwości uzyskania pomocy przez osoby krzywdzone

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Aneks

WSTĘP

Świat nas otaczający podlega ciągłym przemianom. Nie wiemy co czeka nas jutro. Wciąż rodzą się nowe niebezpieczeństwa i nowe nadzieje. Nie wiemy jacy ludzie nas otaczają, z kim żyjemy i na co stać naszych najbliższych. Zasady, jakimi się kierujemy w życiu, kreują nasze podejście do innych, naszą codzienność i nasz cały świat. Jeżeli każdy człowiek w swoim postępowaniu kierować się będzie twórczą myślą i miłością, możemy wierzyć wtedy, że w każdej sytuacji znajdzie właściwe dla siebie miejsce i dokona odpowiednich wyborów.

Jednak nie wszyscy rodzice kierują się miłością, poszanowaniem i zrozumieniem w oddziaływaniach wychowawczych kierowanych wobec swoich dzieci. Doniesienia o przemocy docierają do nas każdego dnia, o każdej porze, z różnych zakątków Polski i świata. Mass media informują o kolejnych zamachach, rozbojach, przemocy na ulicy, w szkole i w domu. Przeładowanie tych informacji powoduje, że z czasem zaczynamy zwracać już tylko uwagę na doniesienia sensacyjne, bulwersujące społeczną opinię. W myśl tej zasady przemoc stosowana wobec dzieci w domu rodzinnym jest sprawą czysto prywatną owej rodziny. Najbliższe otoczenie nie ingeruje w te sprawy. Bardzo często nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności, by przeszkodzić w „rodzinnych bójkach” – nie poczuwa się, ponieważ świadków jest wielu i każdy mógłby zainterweniować, a skoro tego nie robi, to widocznie nie jest to sprawa wymagająca interwencji. Dyfuzja odpowiedzialności prowadzi do „znieczulicy” ogółu na krzywdę ludzką, która dzieje się w domu.

„W świecie, gdzie ludzkość żyje w poczuciu zagrożenia przewrotami społecznymi, przeludnieniem, wojnami, przerażającą przemocą, nieczułością – każdy człowiek jest bardziej niż kiedykolwiek zainteresowany swoim własnym przetrwaniem.” ( J. Krishnamutri, Listy do szkół).

Należy jednak uświadomić sobie, iż nie jesteśmy bezradni wobec przemocy. Zarówno same ofiary, jak i najbliższe otoczenie mogą zgłosić się po pomoc. „W ostatnim dziesięcioleciu powstały w Polsce tysiące instytucji pomocy rodzinom, w których występuje przemoc. Zatrudniają one ludzi zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej.” „Przemoc w rodzinie jest specyficznym obszarem pracy socjalnej. Pracując z rodziną, w której stosowana jest przemoc, pracownik musi liczyć się, iż często będzie działał w sytuacji ogromnego napięcia emocjonalnego, często bezpośredniego zagrożenia fizycznego, iż spotka się z osobami niekomunikatywnymi, z możliwością identyfikacji własnych problemów z problemami klientów, a wreszcie z wycofaniem się ze współpracy osób, którym oferowana jest pomoc, niezależnie od poniesionego wysiłku, czy z zespołem wypalania się zawodowego.” W niniejszej pracy chciałabym przedstawić problematykę dotyczącą stosowania przemocy w domu rodzinnym wobec dzieci. „W przemocy cierpienie, zaszkodzenie, zadanie bólu psychicznego jest najczęściej sposobem osiągnięcia celu, na przykład wymuszenia pożądanych zachowań.” Szczególną uwagę chciałabym skupić na trzech formach przemocy, a mianowicie: przemocy fizycznej, przemocy emocjonalnej oraz zjawisku zaniedbania. Przedstawić, w jakich rodzinach najczęściej pojawiają się te formy, jakie są ich przyczyny, objawy, skutki oraz gdzie ofiary przemocy i ich rodziny mogą uzyskać pomoc.

W części teoretycznej mojej pracy pierwszy rozdział chcę poświęcić opisowi dziecka jako ofiary przemocy. Tutaj umieściłam pojęcia: dziecko, ofiara. Przedstawiam też formy przemocy stosowane wobec dziecka w rodzinie, najczęstsze przyczyny ich występowania oraz konsekwencje, jakie płyną ze stosowania przemocy. Ważnym aspektem, który chcę również poruszyć są różnice między agresją a przemocą.

Drugi rozdział pracy nosi tytuł: „Przemoc w środowisku rodzinnym”, w którym wskazałam na wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości młodego człowieka. „W rodzinie człowiek przeżywa najważniejszy okres, w którym kształtuje się jego osobowość, styl życia, system preferowanych wartości i pogląd na świat. Inne środowiska (szkoła, rówieśnicy, zakład pracy, stowarzyszenia) są już wtórne i albo umacniają wpływ rodziny, albo go modyfikują i uzupełniają je. Dobrej rodziny nie może zastąpić żadna instytucja.” Wiemy dobrze, że obok prawidłowo funkcjonujących rodzin, w których nie występują większe problemy, a przemoc wobec dzieci w tych rodzinach jest raczej obca, występują rodziny w których domownicy przeżywają koszmar wzajemnych pretensji, nieporozumień, nie rozwiązanych, a wciąż nawarstwiających się konfliktów, napięć, które bardzo często odreagowywane są w sposób agresywny na innych członkach rodziny. Nierzadko są to dzieci, które nawet trafiają do szpitali z ciężkimi obrażeniami.

Kolejny rozdział poświęcony jest pomocy, jaką może otrzymać dziecko krzywdzone. Podane są przykładowe instytucje i organizacje, ich działalność i zakres pomocy. Podałam także instytucje działające na terenie Białegostoku.

Część metodologiczna – rozdział czwarty – zawiera przedmiot i cel moich badań. Podane są problemy i hipotezy badawcze wraz z wskaźnikami i zmiennymi. Przedstawione są zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze. Opisane są sposoby i miejsce przeprowadzonych badań oraz charakterystyka badanej próby.

Część empiryczna – rozdział piąty – przedstawia analizę wyników własnych dotyczących form przemocy dominujących w środowisku rodzinnym. W kolejnym rozdziale skupiłam się na wpływie środowiska rodzinnego na występowanie zjawiska przemocy wobec dzieci.

Ostatnią częścią pracy są wnioski końcowe dotyczące przeprowadzonych badań. Chciałam tam ująć wszystkie moje spostrzeżenia dotyczące stosowania przemocy przez rodziców wobec dzieci. Zakończeniem jest moja refleksja i uczucia, jakie towarzyszyły mi podczas opisywania tego problemu

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print