Przemoc wśród uczniów szkoły podstawowej i ich motywacja do nauki

Liczba stron: 161

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział I
Zagrożenie rozwoju dorastającego pokolenia na tle współczesnej cywilizacji
1. Sytuacja dzieci i młodzieży w okresie przemian społeczno-politycznych państwa
2. Charakterystyka rozwoju psychicznego uczniów w średnim wieku szkolny
3. Przemoc w szkole jako istotny problem w wychowaniu dzieci i młodzieży
4. Czynniki warunkujące zjawisko przemocy
A. Uwarunkowania psychologiczne
B. Uwarunkowania społeczne
5. Motywacja do nauki szkolnej w procesie dydaktyczno – wychowawczym
6. Przegląd badań w zakresie przemocy w szkole.
7. Omówienie podstawowych pojęć.
Przypisy rozdziału pierwszego

Rozdział II
Założenie metodologiczne i problematyka badań w zakresie wpływu przemocy w szkole na motywację uczniów do nauki szkolnej 1. Cele, przedmiot i model założonych badań
2. Problemy badawcze, hipoteza, zmienne i wskaźniki zastosowane w pracy
3. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych uwzględnionych w toku podjętych badań
4. Opis terenu badań i badanych grup
5. Organizacje i przebieg zaplanowanych badań
6. Sposób analizy zebranego materiału badawczego.
Przypisy rozdziału drugiego

Rozdział III
Analiza i ocena wyników badań własnych w zakresie wpływu przemocy w szkole na motywy szkolnego uczenia się
1. Występowanie i rozmiar zjawiska przemocy w badanej szkole
2. Analiza przejawów przemocy w relacji uczeń – uczeń
3. Rodzaje doświadczanej przemocy i ich znaczenie dla motywacji szkolnego uczenia się
4. Motywy uczenia się dominujące wśród uczniów klasy szóstej
5. Zewnętrzne i wewnętrzne motywy szkolnego uczenia się w badanej grupie uczniów
6. Wpływy przemocy w szkole na motywy szkolnego uczenia się badanych uczniów szkoły podstawowej
Przypisy rozdziału trzeciego

Rozdział IV
1. Weryfikacja problemu głównego i hipotezy badawczej
2. Wyniki badań własnych na tle literatury przedmiotu
3. Wnioski i postulaty wynikające z badań własnych dla teorii i praktyki pedagogicznej
4. Wnioski dotyczące metodologii badań.
5. Program profilaktyczny dla nauczycieli w zakresie występowania przemocy w szkole
Przypisy rozdziału IV

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel.
Spis aneksów.
Aneks.

Wstęp

Od lat jesteśmy świadkami wzrastającej przestępczości, chuligaństwa i znieczulenia na cudzą krzywdę. Codziennie prasa coraz częściej donosi o przypadkach stosowania przemocy wobec i przez młodocianych. Przemoc jest zjawiskiem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w pracach naukowych, a to za sprawą jego rozmiaru i drastyczności. Przemoc i agresja przeniknęły do codziennego życia. Są obecne w środowisku rodzinnym, zakładach pracy, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w szkołach. Obniżający się wiek osób przejawiających w kontaktach interpersonalnych przemoc, sprawił, że ma ona miejsce nie tylko na terenie szkół ponadpodstawowych, ale i w szkołach podstawowych, wśród dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym. Taka rzeczywistość pozostawia swe odbicie w samopoczuciu dzieci, w ich aktywności do nauki szkolnej. Niniejsza praca stanowi próbę pedagogicznego spojrzenia na zjawisko przemocy w szkole, zaś głównym przedmiotem zainteresowań jest zależność miedzy doświadczana przemocą a motywacją uczniów do nauki szkolnej.

Pierwszy rozdział tej pracy poświęcony jest rozważaniom mającym na celu ogólne przybliżenie tematu. Przedstawia sytuacje dzieci i młodzieży w okresie przemian społeczno -politycznych Państwa skrócony opis rozwoju psychofizycznego uczniów w średnim wieku szkolnym, czynniki warunkujące zjawisko przemocy i znaczenie motywacji szkolnego uczenia się w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Rozważony został także problem przemocy w wychowaniu dzieci i młodzieży. Rozdział zamykają objaśnienia podstawowych pojęć zastosowanych w pracy.

Rozdział drugi to metodologiczna część pracy. Zawiera opis celu, przedmiotu i charakteru przyjętych badań. W dalszej kolejności przedstawione są problemy, hipoteza, zmienna i wskaźniki oraz charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych. Końcową część tego rozdziału stanowią organizacja i przebieg badań oraz dane dotyczące sposobu analizy zebranego materiału badawczego.

Rozdział trzeci, analityczny zawiera wyniki przeprowadzonych badań własnych poparte dokładną analizą, dzięki której ustaliłam siłę zależności pomiędzy badanymi zmiennymi.

Podsumowanie badań stanowi rozdział czwarty. Zawiera uogólnienie wyników badań własnych, wnioski a także postulaty dla teorii i praktyki pedagogicznej. Zostały ujęte w nim również wnioski metodologiczne dotyczące koncepcji organizowania i przeprowadzenia badań oraz program profilaktyczny w zakresie występowania przemocy w szkole. Każdy rozdział zawiera przypisy. Końcową część pracy stanowią: bibliografia, spisy tabel, aneksów, wzory narzędzi badawczych wykorzystywanych podczas badań oraz zestawienia wyników uzyskanych w trakcie badań przez uczniów klasy szóstej

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print