Przemoc w rodzinach wielodzietnych

Liczba stron: 146

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
RODZINA I JEJ MIEJSCE W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECI MŁODZIEŻY
1. POJĘCIE RODZINY I JEJ PRZEMIANY – PODSTAWOWE MODELE
2. ROLA RODZINY W WYCHOWANIU DZIECI
3. ZABURZENIA W FUNKCJONOWANIU RODZINY
4. PRZEMOC JAKO PROBLEM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY I SOCJOLOGICZNO- PRAWNY
5. PODSTAWOWE POJĘCIA WYKORZYSTYWANE W PRACY BADAWCZEJ
PRZYPISY ROZDZIAŁU I

ROZDZIAŁ II
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I ORGANIZACJA BADAŃ W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINACH WIELODZIETNYCH
1. CELE, PRZEDMIOT I CHARAKTER REALIZOWANYCH BADAŃ
2. PROBLEMY BADAWCZE, HIPOTEZA, ZMIENNE I WSKAŹNIKI UJĘTE W REALIZOWANYCH BADANIACH
3. METODA BADAŃ, TECHNIKI NARZĘDZIA I ICH CHARAKTERYSTYKA
4. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY, OPIS TERENU BADAŃ
5. ORGANIZACJA BADAŃ I ICH PRZEBIEG
6. METODY ANALIZY I PREZENTACJA ZEBRANEGO MATERIAŁU
7. PRZYPISY ROZDZIAŁU II

ROZDZIAŁ III
ANALIZA I INTERPRETACJA BADAŃ I WYNIKÓW W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINACH WIELODZIETNYCH
1. CZYNNIKI GENERUJĄCE PRZEMOC W BADANYCH RODZINACH WIELODZIETNYCH
2. ZAKRES WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINACH WIELODZIETNYCH
3. RODZAJE PRZEMOCY W RODZINACH WIELODZIETNYCH
4. PRZEDMIOT I UKIERUNKOWANIE PRZEMOCY W RODZINACH WIELODZIETNYCH

ROZDZIAŁ IV
UOGÓLNIENIE BADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINACH WIELODZIETNYCH
1. WERYFIKACJA PROBLEMU GŁÓWNEGO I HIPOTEZY BADAWCZEJ
2. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH NA TLE LITERATURY PRZEDMIOTU
3. WNIOSKI I POSTULATY WYNIKAJĄCE Z BADAŃ WŁASNYCH DLA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
4. UOGÓLNIENIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS ANEKSÓW

WSTĘP

„Dzieci i młodzież maja prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić”

( Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie )

Problem przemocy należy uznać za jeden z ważniejszych problemów w naukach społecznych ostatnich lat. Literatura naukowa ukazuje się na ten temat od ponad 20 lat. Na początku sądzono, ze przemoc występowała tylko i wyłącznie w rodzinach „problemowych”, obecnie okazuje się, że przemoc dostrzec możemy wszędzie: w rodzinie, w szkole, na ulicy, stadionach sportowych. Przemoc jako zjawisko deprawacyjne burzy prawidłową adaptacje dzieci i młodzieży do społeczności szkolnej, niweczy proces wychowawczy, odbiera uczniom radość rówieśniczych przeżyć.

Moje zainteresowanie przemocą wynika z faktu, że obecnie dużo mówi się i pisze na temat zjawiska przemocy. Dużą role spełniają media (telewizja, radio), w których prowadzone są różnego rodzaju kampanie przeciwko przemocy, jedna z nich to: „Dzieciństwo bez przemocy”. Podjęcie tego problemu wydaje się być uzasadnione i interesujące. Niniejsza praca stanowi próbę spojrzenia na zjawisko przemocy w rodzinach wielodzietnych. Składa się z czterech rozdziałów, w których starałem się przybliżyć się temat niniejszej pracy. Pierwszy rozdział tej pracy poświęcony jest rozważaniom mającym na celu ogólne przybliżenie tematu. Przedstawia pojęcie rodziny, jej rolę w wychowaniu dzieci. Rozważony został także problem zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny oraz przemocy jako problemu psychologicznego, pedagogicznego i socjologiczno – prawnego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Rozdział zamykają objaśnienia podstawowych pojęć zastosowanych w pracy.

Rozdział drugi to metodologiczna część pracy. Zawiera opis celu, przedmiotu i charakteru przyjętych badań. W dalszej kolejności przedstawione są problemy, hipoteza, zmienna i wskaźniki oraz charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych. Końcową część tego rozdziału stanowią organizacja i przebieg badań oraz dane dotyczące sposobu analizy zebranego materiału badawczego.
Rozdział trzeci, analityczny zawiera wyniki przeprowadzonych badań własnych poparte dokładną analizą, dzięki której ustaliłem siłę zależności pomiędzy badanymi zmiennymi.

Podsumowanie badań stanowi rozdział czwarty. Zawiera uogólnienie wyników badań własnych, zostały ujęte w nim również wyniki badań przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej na temat przemocy w rodzinach oraz inne badania dotyczące tego tematu. Rozdziały zawierają przypisy. Końcową część pracy stanowią: bibliografia, spisy tabel, aneksów

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print