Przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie. Diagnoza zjawiska

Liczba stron: 129

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp …4

Rozdział I.
Agresja i przemoc w świetle literatury przedmiotu
1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – analiza pojęć… 6
1.2. Teorie wyjaśniające mechanizmy zachowań agresywnych … 12
1.3. Przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej … 21
1.4. Skala oraz rodzaje zachowań agresywnych w szkole w badaniach empirycznych… 29

Rozdział II.
Niedostosowanie społeczne młodzieży
2.1. Ujęcia definicyjne problemu niedostosowania społecznego … 37
2.2. Stadia i typologie niedostosowania społecznego …42
2.3. Symptomy i przejawy niedostosowania społecznego …45
2.4. Determinanty niedostosowania społecznego … 53

Rozdział III.
Metodologiczne założenia badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań … 60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze … 63
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze …68
3.4. Przebieg i organizacja badań … 73

Rozdział IV.
Agresja i przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie w świetle wyników badań własnych
4.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji …75
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań … 81

Podsumowanie. Wnioski z badań … 111
Bibliografia … 116
Spis tabel i wykresów … 119
Załączniki …121

Wstęp

Praca magisterska pt. „Przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie. Diagnoza zjawiska” ma na celu zbadanie i zrozumienie mechanizmów przemocy w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie. Przemoc jest poważnym problemem społecznym, który ma szerokie konsekwencje zarówno dla jednostek, jak i dla społeczności.

W rozdziale pierwszym omówię istotę agresji, zachowania agresywnego i przemocy. Zbadam różne teorie wyjaśniające mechanizmy zachowań agresywnych i omówię przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej. Przyjrzymy się również skali i rodzajom zachowań agresywnych w szkole, jakie wynikają z badań empirycznych.

Rozdział drugi poświęcony jest zagadnieniu niedostosowania społecznego młodzieży. Omówię definicje problemu niedostosowania społecznego, stadia i typologie niedostosowania społecznego, a także symptomy i przejawy tego zjawiska. Zbadam również determinanty niedostosowania społecznego.

Rozdział trzeci dotyczy metodologicznych założeń badań własnych. Przedstawię przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze, które zastosowałem w pracy. Omówię także przebieg i organizację badań.

W rozdziale czwartym skupię się na agresji i przemocy w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie w świetle wyników badań własnych. Przedstawię charakterystykę terenu badań i badanej populacji, a następnie przeanalizuję i zinterpretuję wyniki badań.

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami z badań, które mają na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu przemocy w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie. Jest to istotne dla opracowania skutecznych strategii zapobiegania i interwencji w przypadku tego rodzaju zachowań.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print