Przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie

Liczba stron: 129

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 4

Rozdział I.
Agresja i przemoc w świetle literatury przedmiotu
1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – analiza pojęć 6
1.2. Teorie wyjaśniające mechanizmy zachowań agresywnych 12
1.3. Przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej 21
1.4. Skala oraz rodzaje zachowań agresywnych w szkole w badaniach empirycznych 29

Rozdział II.
Niedostosowanie społeczne młodzieży
2.1. Ujęcia definicyjne problemu niedostosowania społecznego 37
2.2. Stadia i typologie niedostosowania społecznego 42
2.3. Symptomy i przejawy niedostosowania społecznego 45
2.4. Determinanty niedostosowania społecznego 53

Rozdział III.
Metodologiczne założenia badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań 60
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 63
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 68
3.4. Przebieg i organizacja badań 73

Rozdział IV.
Agresja i przemoc w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie w świetle wyników badań własnych
4.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 75
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań 81

Podsumowanie. Wnioski z badań 111
Bibliografia 116
Spis tabel i wykresów 119
Załączniki 121

Wstęp

Przemoc w relacjach interpersonalnych jest problemem, który od wielu lat stanowi przedmiot zainteresowania wielu naukowców, edukatorów i praktyków. W szczególności przemoc wśród młodzieży niedostosowanej społecznie stanowi poważne wyzwanie dla systemu edukacji i pomocy społecznej. Ta praca magisterska ma na celu zbadanie tego zjawiska, skupiając się na jego przyczynach, przejawach i konsekwencjach.

W rozdziale pierwszym pracy dokonam analizy pojęć agresji, zachowania agresywnego i przemocy, a także przedstawię teorie wyjaśniające mechanizmy zachowań agresywnych. W tym kontekście skupię się na przyczynach agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej, a także na skali i rodzajach zachowań agresywnych w szkole, jakie wynikają z badań empirycznych.

Rozdział drugi jest poświęcony problemowi niedostosowania społecznego młodzieży. Przedstawię definicje tego problemu, omówię różne stadia i typologie niedostosowania społecznego, a także symptomy i przejawy tego zjawiska. W tym rozdziale skoncentruję się również na determinantach niedostosowania społecznego.

Rozdział trzeci poświęcony jest założeniom metodologicznym badań własnych. Omówię przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze, których używam. Opiszę również przebieg i organizację badań.

Rozdział czwarty jest poświęcony analizie agresji i przemocy w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie na podstawie wyników badań własnych. Przedstawię charakterystykę terenu badań i badanej populacji, a następnie dokonam analizy i interpretacji wyników badań.

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami z badań, które mają na celu przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu przemocy w relacjach interpersonalnych młodzieży niedostosowanej społecznie.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print