Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki w okresie transformacji integracyjnej z Unią Europejską

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. Geneza i struktury organizacyjne Unii Europejskiej
1.Pojęcie i etapy międzynarodowej integracji europejskiej
2.Geneza integracji europejskiej
3.Główne instytucje Unii Europejskiej
3.1.Rada Unii
3.2.Komisja Europejska
3.3.Parlament Europejski
3.4.Trybunał Sprawiedliwości
3.5.Trybunał Rewidentów Księgowych
3.6.Inne organy
3.6.1.Rada Europejska
3.6.2.Sąd Pierwszej Instancji
3.6.3.Komitet Regionów
4.Podstawowe akty prawne
4.1.Jednolity Akt Europejski
4.2.Traktat z Maastricht
4.3.Traktat z Amsterdamu

ROZDZIAŁ II. Teoretyczne aspekty integracji europejskiej
1.Teoria strefy wolnego handlu i unii celnej
1.1.Krótkookresowe efekty strefy wolnego handlu i unii celnej
1.2. Długookresowe efekty strefy wolnego handlu i unii celnej
1.3.Integracja rynku usług
2.Teoria wspólnego rynku
3.Teoria unii ekonomicznej i monetarnej

ROZDZIAŁ III Procesy pogłębiania integracji europejskiej
1.Procesy integracji w ramach jednolitego rynku europejskiego
1.1.Rynek dóbr i usług
1.2.Modyfikacja swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku wewnętrznego
1.2.1.Zniesienie barier administracyjnych
1.2.2.Zniesienie barier technicznych
1.2.3.Zniesienie barier fiskalnych
1.3.Swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej
1.4.Rynek czynników produkcji
1.4.1.Analiza i ocena integracji rynku pracy
1.4.2.Ocena integracji rynków kapitałowo fiskalnych
1.5.Efekty ekonomiczne jednolitego rynku wewnętrznego

ROZDZIAŁ IV Dostosowanie polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej
1.Dostosowanie na rynku dóbr
1.1.Liberalizacja handlu towarami przemysłowymi między Polską i Unią Europejską w świetle postanowień Układu Europejskiego
1.2.Liberalizacja handlu towarami włókienniczymi i odzieżowymi
1.3.Klauzule ochronne w Układzie Europejskim
1.4.Zmiany w handlu zagranicznym towarami przemysłowymi między Polską i Unią w procesie integracji
1.4.1.Zmiany w poziomie penetracji importowej rynku polskiego
1.5.Stan liberalizacji handlu zagranicznego Polski z UE, EFTA I CEFTA W 1999 roku
1.6.Instrumenty polityki handlowej w handlu towarami rolnymi w świetle postanowień Układu Europejskiego
1.6.1.Postanowienia Układu Europejskiego
1.6.2.Handel rolno spożywczy 1.7.Zmiany polityki handlowej Polski w kontekście umowy z WTO
2.Handel usługami między Polską i Unią Europejską w świetle postanowień Układu Europejskiego 3.Ocena dostosowań na rynku pracy
4.Ocena dostosowań na rynku kapitału

BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Celem pracy jest przedstawienie i przybliżenie najważniejszych elementów procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej, która została powołana do życia 1 listopada 1993 r. postanowieniami traktatu z Maastricht.

Unia Europejska została utworzona na bazie trzech Wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, której nazwę traktat z Maastricht zmienił na: Wspólnota Europejska. 16 grudnia 1991 r. Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę nazwaną Układem Europejskim.

Praca, zgodnie z przyjętym założeniem, nie jest całościową analizą. Mówi ona o wszystkich ważniejszych zagadnieniach, dających obraz istoty mechanizmu działania i ekonomicznych skutków funkcjonowania integracji europejskiej.

Ze szczególną uwagą zostały potraktowane te kwestie, które mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia interesów Polski, aspirującej do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej.
W pracy tej zostanie przybliżona problematyka integracji europejskiej z punktu widzenia rozwoju jej czterech podstawowych rynków: dóbr, usług, kapitału oraz pracy. Analiza procesów zachodzących na tych rynkach została przeprowadzona zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce w okresie stowarzyszenia i przygotowań do przyszłego członkostwa.

Pracę stanowią następujące części:

  • wprowadzenie do integracji europejskiej, obejmujące jej pojęcie, genezę, główne instytucje oraz podstawowe europejskie akty prawne
  • teoria integracji europejskiej w odniesieniu do podstawowych rynków, obejmujących teorię strefy wolnego handlu i unii celnej, teorię rynku czynników produkcji oraz teorię unii ekonomicznej i monetarnej
  • analiza rozwoju integracji europejskiej na rynku dóbr, usług, kapitału i pracy ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących na jednolitym rynku europejskim
  • analiza i oceny procesów dostosowawczych w Polsce w okresie stowarzyszenia i w perspektywie przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.
Liczba stron 97
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print