Proces dostosowawczy polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej-integracja

Praca zwiera opis podstawowych zasad integracji z Unią, jak również historię i funkcjonowanie Unii oraz charakterystykę procesu dostosowawczego w zakresie prawa celnego

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 STOWARZYSZENIE POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ I PROCES DOSTOSOWAWCZY PRAWA POLSKIEGO DO WYMAGAŃ UKŁADU EUROPEJSKIEGO 5
1.1 ZARYS HISTORYCZNY POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 5
1.2 UKŁAD EUROPEJSKI A KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ 11
1.3 STOWARZYSZENIE POLSKI ZE WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ 16
1.4 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA UKŁADU EUROPEJSKIEGO 18
1.5 DOSTOSOWANIE POLSKI W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ 24
1.6 ORGANIZACJA PROCESU DOSTOSOWAWCZEGO 27
1.7 POLSKA U PROGU PROCEDURY AKCESYJNEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ 29
1.8 ZBLIŻENIE PRZEPISÓW PRAWNYCH 31
1.9 PROGNOZOWANIE I OCENA 40
ROZDZIAŁ 2 WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 42
2.1 POJĘCIE POLITYKI HANDLOWEJ 42
2.2 POJĘCIE CŁA I JEGO RODZAJE 43
2.3 ZAKRES WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ 52
2.4 SYSTEM CELNY UNII EUROPEJSKIEJ 55
ROZDZIAŁ 3 GŁÓWNE POSTANOWIENIA POLSKIEGO KODEKSU CELNEGO WYNIKAJĄCE Z KODEKSU CELNEGO UNII EUROPEJSKIEJ 61
3.1 POLSKI KODEKS CELNY – GENEZA 61
3.2 KODEKS CELNY UNII EUROPEJSKIEJ JAKO ELEMENT JEJ PRAWA 65
3.3 POLSKI KODEKS CELNY – GŁÓWNE POSTANOWIENIA 66
3.4 GOSPODARCZE PROCEDURY CELNE 70
3.5 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ POLSKIEGO KODEKSU CELNEGO 85
BIBLIOGRAFIA 95

Wstęp

U progu nowego tysiąclecia Europa staje wobec trudnego zadania stworzenia „europejskiej architektury” na miarę aspiracji i możliwości jej społeczeństw. W realizacji tego zadania szczególna rola przypada Unii Europejskiej, która stała się ośrodkiem grawitacji dla większości krajów europejskich. W procesie tym ważną funkcję do spełnienia ma także Polska, która w kwietniu 1994 r. złożyła formalny wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej i która jest najpoważniejszym kandydatem do członkostwa ze względu na wysoki stopień zaawansowania procesów transformacji i strategiczne położenie geopolityczne.

Przekształcenia gospodarczo-ustrojowe w 1989 r. zapoczątkowały zmianę systemu ekonomicznego i politycznego Polski. W wyniku tych zmian doszło do unormowania stosunków dyplomatycznych, handlowych i gospodarczych Polski z krajami Unii Europejskiej. Głównym celem Polski stała się ścisła integracja polityczna i ekonomiczna z UE.

W 1991 r. został podpisany Układ Europejski o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi i krajami członkowskimi. Układ Europejski stworzył formalno prawne podstawy jakościowego etapu w stosunkach Polski z Unia Europejską. Był on najbardziej kompleksową umową międzynarodową, jaką Polska podpisała w okresie powojennym, tak w sensie spraw, które uregulował jak i stopnia zobowiązań, jakie Polska przyjęła (na zasadzie wzajemności) w stosunkach ze Wspólnotami Europejskimi. Z jego założeń wynika, że dostosowanie polskiego Prawa Celnego do standardów wspólnotowych jest kluczowym elementem warunkującym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Praca ta przedstawia proces dostosowawczy polskiego Prawa Celnego do wymagań Unii Europejskiej i związane z nim problemy. Proces ten jest bardzo skomplikowany gdyż ustawodawstwo europejskie to nie tylko przepisy o charakterze generalnym lecz także dyrektywy, które mimo swego europejskiego zasięgu funkcjonować mogą tylko po wprowadzeniu ich, odrębnymi przepisami wewnętrznymi, do porządku prawnego poszczególnych krajów członkowskich. Dostosowanie jednak polskiego ustawodawstwa celnego nie powinno e żadnym wypadku polegać na kopiowaniu obcych rozwiązań bez należytego uwzględnienia specyfiki polskich warunków.

Praca ta powstał w Katedrze Opakowalnictwa Towarów AE w Krakowie oraz w jednym z oddziałów krakowskiego Urzędu Celnego.

Liczba stron 96
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Biznesu-NLU w Nowym Sączu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print