Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
I. POJĘCIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W ŚWIETLE LITERATURY 4
1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej 4
1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny 5
1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi 7
1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania w kręgu rodziny 9
II. METODOLOGIA BADAŃ 12
2.1. Cel badań i problemy badawcze 12
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 12
2.3. Organizacja i przebieg badań 13
III. ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO 14
3.1. Charakterystyka języka rodziny 14
3.2. Funkcjonowanie kodów proksemicznych, kinezycznych i prozodycznych w kręgu rodziny 18
3.3 Współczesny styl komunikacji w rodzinie 25
3.4. Bariery komunikacyjne 26
3.5. Kształtowanie prawidłowej komunikacji 29
ZAKOŃCZENIE 31
BIBLIOGRAFIA 33
ANEKS 36

WSTĘP

Rodzina jest kolebką życia i miłości, gdzie człowiek rodzi się i wzrasta, jest podstawową komórką społeczeństwa, której podstawową funkcją było, jest i będzie wychowywanie młodego pokolenia. Za najważniejszy czynnik w stosunkach rodzinnych uważa się komunikację, która wpływa na kształt wzajemnych relacji. To właśnie dzięki rozmowie człowiek ma szansę wyrazić swoje myśli, uczucia, poglądy czy emocje.

Główną osią niniejszej pracy jest problematyka komunikacji interpersonalnej w kręgu współczesnej rodziny. Celem mojej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytania: jak przebiega proces komunikowania w kręgu współczesnej rodziny, jakie niesie ze sobą bariery i w jaki sposób powinien być kształtowany. Chciałabym przyjrzeć się również specyfice języka familijnego. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, w trzecim pojawia się analiza zebranego materiału.

Rozdział pierwszy uwzględnia zagadnienia teoretyczne, został w całości poświęcony pojęciu komunikacji społecznej oraz ujęciu jej specyfiki w kręgu rodziny. Dokonuję w nim przeglądu modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi oraz omawiam style i wzorce komunikacji, odnosząc się do ustaleń teoretycznych zawartych w literaturze przedmiotu.

Rozdział drugi zawiera metodologię badań. W ramach metodologii uwzględniam: cel badań i problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, charakterystykę badanego środowiska oraz organizację i przebieg badań.

Część badawczą pracy rozpoczyna rozdział trzeci, w którym analizuję wyniki prowadzonych przeze mnie badań. Dokonuję próby charakterystyki języka familijnego oraz analizuję funkcjonowanie kodów proksemicznych, kinezycznych i prozodycznych w kręgu rodziny. Podejmuję się próby zdefiniowania współczesnego stylu komunikacji, omawiam bariery komunikacyjne oraz czynniki kształtujące prawidłową komunikację. Mam nadzieję, że moje rozważania przyczynią się do głębszego zrozumienia aspektów komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny.

Liczba stron 41
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2010
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print