Problemy szkolne uczniów z zamożnych rodzin

Liczba stron: 127

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….4

Rozdział I
Niepowodzenia edukacyjne dziecka a kontekst rodzinny.
1.1. Funkcje i znaczenie rodziny…. 6
1.2. Charakterystyka współczesnej rodziny….14
1.3. Metody wychowania w rodzinie….21
1.4. Postawy rodzicielskie wobec dzieci….30

Rozdział II
Charakterystyka szkolnych niepowodzeń uczniów.
2.1. Istota szkolnych niepowodzeń uczniów….36
2.2. Symptomy i przyczyny niepowodzeń szkolnych….40
2.3. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym….54

Rozdział III
Metodologia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań….66
3.2. Problemy i hipotezy badawcze….68
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….75
3.4. Teren, przebieg i organizacja badań….78
3.5. Charakterystyka badanej populacji….76

Rozdział IV
Problemy szkolne uczniów z zamożnych rodzin w świetle badań własnych.
4.1. Relacje dzieci z grupa rówieśniczą….82
4.2. Problemy o charakterze wychowawczym ….88
4.3. Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych ….97
4.4. Reakcja rodziców na niepowodzenia edukacyjne dzieci….103

Zakończenie….111
Bibliografia….114
Spis tabel i wykresów….118
Załączniki….120

Wstęp

W niniejszej pracy magisterskiej skupiono się na analizie trudności edukacyjnych, z jakimi spotykają się uczniowie pochodzący z zamożnych rodzin. Praca porusza temat wpływu kontekstu rodzinnych warunków materialnych na osiągnięcia i funkcjonowanie szkolne uczniów.

Praca składa się z czterech rozdziałów, które przedstawiają różne aspekty związane z problematyką edukacyjną uczniów z zamożnych rodzin.

Rozdział pierwszy, „Niepowodzenia edukacyjne dziecka a kontekst rodzinny”, omawia znaczenie rodziny w procesie wychowania i edukacji dzieci. Przedstawia charakterystykę współczesnej rodziny oraz metody wychowania stosowane w rodzinie. Istotnym elementem jest również analiza postaw rodzicielskich wobec dzieci i ich wpływu na funkcjonowanie szkolne uczniów.

Rozdział drugi, „Charakterystyka szkolnych niepowodzeń uczniów”, koncentruje się na istocie i objawach niepowodzeń szkolnych. Przedstawia przyczyny tych trudności oraz metody przeciwdziałania im, które mogą być zastosowane w szkole i w kontekście współpracy z rodziną ucznia.

Rozdział trzeci poświęcony jest metodologii badań własnych. Określa przedmiot, cel i problemy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze, które zostały wykorzystane. Przedstawia również charakterystykę badanej populacji oraz opisuje teren, przebieg i organizację badań.

Rozdział czwarty, „Problemy szkolne uczniów z zamożnych rodzin w świetle badań własnych”, prezentuje wyniki badań dotyczących trudności szkolnych uczniów pochodzących z zamożnych rodzin. Analizuje relacje uczniów z grupą rówieśniczą, problemy o charakterze wychowawczym oraz rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych. Ponadto, omawia reakcje rodziców na niepowodzenia edukacyjne swoich dzieci.

Pracę kończy podsumowanie, które integruje wnioski i refleksje wynikające z analizy. Praca zawiera również bibliografię, która stanowi cenne źródło literatury na temat problemów szkolnych uczniów z zamożnych rodzin.

Analiza przedstawiona w pracy pozwala zrozumieć, że uczniowie z zamożnych rodzin również mogą napotykać na szereg problemów edukacyjnych. Rozdziały dotyczące relacji uczniów z grupą rówieśniczą, problemów wychowawczych oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych, wydobywają istotne kwestie, które mogą wpływać na osiągnięcia szkolne tych uczniów. Ponadto, analiza reakcji rodziców na niepowodzenia edukacyjne swoich dzieci uświadamia, jak istotne jest wsparcie ze strony rodziny w kontekście rozwiązywania problemów szkolnych.

Praca magisterska może mieć znaczenie zarówno dla środowiska naukowego, jak i dla praktyków zajmujących się edukacją. Analiza problemów szkolnych uczniów z zamożnych rodzin dostarcza nowych spostrzeżeń i może przyczynić się do lepszego zrozumienia tej tematyki. Wskazuje również na konieczność uwzględnienia różnych kontekstów rodzinnych w pracy edukacyjnej i podejmowaniu odpowiednich interwencji.

Niniejsza praca magisterska stanowi istotny wkład w badania nad problemami szkolnymi dzieci z zamożnych rodzin. Analiza przeprowadzona w pracy dostarcza wiedzy na temat wpływu kontekstu rodzinnych warunków materialnych na funkcjonowanie szkolne uczniów oraz ukazuje różne aspekty i perspektywy problematyki edukacyjnej. Praca może być cennym źródłem informacji i inspiracją dla badaczy, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem pracy edukacyjnej w różnych środowiskach rodzinnych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print