Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych

Liczba stron: 84

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I
Rodzina patologiczna a problemy szkolne dziecka.
1.1. Patologia społeczna – analiza definicyjna.. 7
1.2. Rodzina i jej funkcje..11
1.3. Patologie w rodzinie..20
1.4. Niepowodzenia szkolne ucznia i zapobieganie tym problemom..26

Rozdział II
Metodologiczne założenia badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań..31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze..33
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..37
2.4. Przebieg i organizacja badań..43

Rozdział III
Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych w świetle badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej populacji..41
3.2. Sytuacja rodzinna dzieci..48
3.3. Problemy szkolne uczniów z rodzin patologicznych ..54
3.4. Funkcjonowanie dzieci z rodzin patologicznych w grupie rówieśniczej..60
3.5. Rodzaje pomocy uzyskiwanej przez uczniów..65
3.6. Wnioski z badań..68

Zakończenie..72
Bibliografia..74
Spis wykresów..77
Aneks..79

Wstęp

W rodzinach patologicznych dzieci często stykają się z trudnościami i problemami w szkole, które mogą wpływać na ich rozwój i osiągnięcia edukacyjne. Praca magisterska z 2013 roku, zatytułowana „Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych”, skupia się na analizie tych problemów i próbie zrozumienia ich przyczyn oraz skutków.

Praca składa się z trzech rozdziałów, które przybliżają tematykę rodzin patologicznych, ich wpływ na problemy szkolne dzieci oraz prezentują wyniki badań własnych.

Rozdział pierwszy, „Rodzina patologiczna a problemy szkolne dziecka”, analizuje pojęcie patologii społecznej, a także rolę rodziny i jej funkcje w procesie wychowania i edukacji dzieci. Omawia różne rodzaje patologii występujących w rodzinach oraz związane z nimi problemy szkolne ucznia. Przedstawione są również metody prewencji, które mają na celu zapobieganie tym problemom.

Rozdział drugi poświęcony jest metodologicznym założeniom badań własnych. Określa cel i przedmiot badań oraz formułuje problemy i hipotezy badawcze. Przedstawia również zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, a także opisuje organizację i przebieg badań.

Rozdział trzeci stanowi najważniejszą część pracy, prezentując wyniki badań dotyczących problemów szkolnych dzieci z rodzin patologicznych. Charakteryzuje badaną populację oraz analizuje sytuację rodzin dzieci. Praca omawia również konkretne problemy szkolne, z jakimi borykają się uczniowie z tych rodzin oraz ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Opisane są także rodzaje pomocy, które uczniowie otrzymują. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią podsumowanie i punkt wyjścia do dalszych refleksji nad tym tematem.

Na zakończenie pracy znajduje się podsumowanie, które integruje główne wnioski i refleksje wynikające z analizy. Bibliografia stanowi cenne źródło informacji na temat patologii społecznej, problemów szkolnych dzieci i rodzin patologicznych. Praca zawiera również spis wykresów, co pozwala czytelnikowi na łatwiejsze zrozumienie przedstawionych danych.

Praca magisterska „Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych” stanowi ważny wkład w badania nad edukacją dzieci w trudnych warunkach rodzinnych. Analiza problemów szkolnych związanych z rodzinami patologicznymi może dostarczyć istotnych informacji dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów związanych z edukacją i wsparciem dzieci z rodzin patologicznych. Praca dostarcza wglądu w specyficzne trudności, jakie mogą występować w przypadku tych dzieci, takie jak niestabilność rodzinna, przemoc, niewłaściwa opieka czy brak odpowiedniego wsparcia emocjonalnego. Przedstawione wyniki badań własnych wskazują na różnorodność problemów szkolnych, z jakimi borykają się uczniowie z rodzin patologicznych, oraz na potrzebę opracowania skutecznych interwencji i programów wspierających ich rozwój i osiągnięcia edukacyjne.

Praca magisterska „Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych” ma duże znaczenie nie tylko dla nauki, ale także dla praktyki pedagogicznej. Analiza przeprowadzonych badań może dostarczyć wiedzy i wskazówek dla nauczycieli, jak lepiej rozumieć i wspierać uczniów pochodzących z rodzin patologicznych. Jest to istotne, aby zapewnić tym dzieciom odpowiednie wsparcie, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Praca ma również ważne znaczenie społeczne, ponieważ zwraca uwagę na istnienie problemów szkolnych u dzieci z rodzin patologicznych. Może przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej na temat tych trudności i potrzeby zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla dzieci, które znalazły się w takiej sytuacji rodzinnej. Wskazuje na konieczność działań zarówno na poziomie indywidualnym, jak i systemowym, aby stworzyć bardziej sprzyjające warunki edukacyjne i zapobiegać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tych dzieci.

Niniejsza praca magisterska stanowi ważny wkład w badania nad edukacją dzieci z rodzin patologicznych. Analiza problemów szkolnych, które mogą występować w przypadku tych dzieci, pozwala lepiej zrozumieć ich specyficzne potrzeby i wyzwania, a także wskazuje na potrzebę odpowiedniego wsparcia i interwencji. Praca może być cennym źródłem informacji dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się edukacją i wsparciem dzieci z rodzin patologicznych.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print