Problemy i wartości współczesnej młodzieży w zwierciadle filmu

Liczba stron: 68

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp… 3

Rozdział I
Sytuacja i charakterystyka współczesnej młodzieży.
1.1. Młodzież jako kategoria społeczna i demograficzna … 6
1.2. Postawy oraz wartości współczesnej młodzieży… 12
1.3. Wybrane zjawiska patologiczne występujące wśród młodych… 22

Rozdział II
Film jako zjawisko kultury współczesnej.
2.1. Fenomen filmu… 30
2.2. Język filmu… 36

Rozdział III
Wartości i problemy młodzieży w zwierciadle współczesnego filmu polskiego.
3.1. 'Cześć Tereska’, czyli poszukiwanie samego siebie… 41
3.2. 'Galerianki’, czyli rozkosze łatwego życia… 49
3.3. 'Sala samobójców’, czyli gorzki smak samotnej młodości… 56

Zakończenie… 64
Bibliografia… 68

Wstęp

Współczesna młodzież to grupa społeczna, która jest nieustannie poddawana wpływom i wyzwaniom charakterystycznym dla dzisiejszego świata. W pracy licencjackiej z 2014 roku, pt. „Problemy i wartości współczesnej młodzieży w zwierciadle filmu”, podjęto próbę zrozumienia sytuacji i postaw młodzieży oraz analizy wartości, z jakimi się identyfikuje. Praca skupia się na badaniu tej tematyki w kontekście filmu polskiego.

Praca składa się z trzech rozdziałów, które ukazują różne aspekty i perspektywy problematyki współczesnej młodzieży. Pierwszy rozdział poświęcony jest sytuacji i charakterystyce młodzieży jako kategorii społecznej i demograficznej. Omawia jej cechy, wyzwania i zmienne konteksty, w jakich funkcjonuje. Szczególną uwagę poświęca postawom i wartościom, które są istotnym elementem formowania tożsamości młodego człowieka. Rozdział ten również analizuje wybrane zjawiska patologiczne, które mogą wpływać na zachowania młodzieży.

Drugi rozdział koncentruje się na filmie jako zjawisku kultury współczesnej. Wyjaśnia fenomen filmu oraz rolę, jaką odgrywa w społeczeństwie. Praca analizuje również język filmu, jego specyfikę i narzędzia wykorzystywane do przekazu treści i wartości.

Trzeci rozdział stanowi centralny punkt pracy, w którym wartości i problemy młodzieży są analizowane w kontekście współczesnego filmu polskiego. Przedstawia trzy filmy polskie: „Cześć Tereska”, „Galerianki” i „Sala samobójców”, które są odzwierciedleniem różnych aspektów życia młodych ludzi i tematów, które ich dotyczą. Każdy film jest analizowany pod kątem wartości, jakie prezentuje, a także problemów, z jakimi młodzież może się zetknąć.

Na zakończenie pracy znajduje się podsumowanie, które integruje wnioski i refleksje wynikające z analizy. Praca kończy się bibliografią, która jest wartościowym źródłem informacji i literatury na temat współczesnej młodzieży i roli filmu w kontekście jej wartości i problemów.

Praca licencjacka „Problemy i wartości współczesnej młodzieży w zwierciadle filmu” stanowi cenne źródło wiedzy na temat postaw, wartości i problemów młodzieży we współczesnym społeczeństwie. Analiza filmów polskich dostarcza konkretnych przykładów i studiów przypadków, które ilustrują różne aspekty życia młodzieży. Praca magisterska może być wartościowym źródłem informacji i inspiracją dla naukowców, pedagogów, psychologów, twórców filmowych oraz wszystkich zainteresowanych zrozumieniem współczesnych problemów i wartości młodzieży.

Praca skupia się na wykorzystaniu filmu jako narzędzia do badania i analizy wartości, postaw i problemów młodzieży. Film, będąc potężnym medium, może oddziaływać na widza, przekazując mu treści, emocje i wartości. Analiza filmów polskich w kontekście młodzieży pozwala lepiej zrozumieć ich świat, wyzwania, z jakimi się borykają, a także wartości, które im towarzyszą.

Wnioski płynące z analizy przedstawionych filmów mogą mieć praktyczne zastosowanie w pracy z młodzieżą, zarówno w kontekście edukacji formalnej, jak i pozaszkolnej. Praca może dostarczyć wglądu w aktualne problemy młodych ludzi i stanowić inspirację do opracowania interwencyjnych programów i działań skierowanych na wsparcie młodzieży w jej rozwoju, kształtowaniu postaw i wartości.

Praca „Problemy i wartości współczesnej młodzieży w zwierciadle filmu” ma znaczenie nie tylko dla nauki, ale również dla społeczności lokalnej i szerzej rozumianego społeczeństwa. Zaprezentowane analizy filmów polskich mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat wyzwań, jakie stawia współczesność przed młodzieżą. Praca stanowi cenny wkład w dyskusję na temat wartości, postaw i problemów młodzieży, a także w rozwijanie refleksji nad rolą filmu w kształtowaniu i oddziaływaniu na młodych ludzi.

Wnioskując, praca licencjacka „Problemy i wartości współczesnej młodzieży w zwierciadle filmu” stanowi interesującą analizę złożonej tematyki młodzieży, wartości i problemów, które są obecne w dzisiejszym społeczeństwie. Jej przemyślany i holistyczny charakter pozwala na lepsze zrozumienie młodego pokolenia oraz wskazuje na możliwe obszary interwencji i wsparcia dla rozwoju młodzieży.

4.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print