Problemy edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Liczba stron: 113

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…4

Rozdział I
Problem niepełnosprawności w świetle literatury przedmiotu.
1.1. Istota i rodzaje niepełnosprawności…7
1.2. Kryteria niepełnosprawności…11
1.3. Potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego…16
1.4. Kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole integracyjnej…19

Rozdział II
Niepełnosprawność intelektualna i sposób jej percepcji w społeczeństwie.
2.1. Charakterystyka osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną…25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie…31
2.3. Percepcja osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie…36
2.4. Problemy i trudności w rozwoju społecznym…40

Rozdział III
Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w szkole.
3.1. Szkoła jako środowisko edukacyjne i wychowawcze…48
3.2. Problemy dziecko niepełnosprawnego w szkole…55
3.3. Założenia pracy edukacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie…62
3.4. Formy i sposoby pomocy dziecku…67

Rozdział IV
Metodologia badań własnych.
4.1. Cel i przedmiot badań…72
4.2. Problemy badawcze…75
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…77
4.4. Organizacja i przebieg badań…84

Rozdział V
Dzieci niepełnosprawne intelektualnie w klasie integracyjnej.
5.1. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy…86
5.2. Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału empirycznego…87
5.3. Wnioski po badawcze…102

Zakończenie…104
Bibliografia…107
Załączniki…113

Wstęp

Edukacja jest podstawowym prawem każdego człowieka, bez względu na jego zdolności czy ograniczenia. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie również mają prawo do kształcenia, ale proces ten często niesie ze sobą wiele trudności i wyzwań. Praca magisterska z 2014 roku, o tytule „Problemy edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”, stanowi próbę zrozumienia tych wyzwań oraz poszukiwania skutecznych strategii edukacyjnych dla tej szczególnej grupy uczniów.

Praca składa się z pięciu głównych rozdziałów, z których każdy skupia się na innym aspekcie problemu. Pierwszy rozdział wprowadza do tematyki niepełnosprawności, wyjaśniając jej istotę i rodzaje. Omawia także kryteria niepełnosprawności oraz potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Szczególną uwagę zwraca na kształcenie dzieci niepełnosprawnych w szkole integracyjnej, co jest kluczowe dla zrozumienia dalszej części pracy.

Drugi rozdział skupia się na niepełnosprawności intelektualnej i sposobie, w jaki jest ona postrzegana w społeczeństwie. Charakteryzuje osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną, opisuje ich funkcjonowanie, a także omawia problemy i trudności, z jakimi mogą się spotkać w rozwoju społecznym.

Trzeci rozdział przenosi czytelnika do kontekstu szkolnego, omawiając funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w szkole. Praca ukazuje szkołę jako środowisko edukacyjne i wychowawcze, analizuje problemy, z jakimi dzieci niepełnosprawne mogą się spotkać w szkole, a także przedstawia założenia pracy edukacyjnej z tymi dziećmi. Szczególną uwagę poświęca formom i sposobom pomocy, które mogą być dla nich najbardziej efektywne.

Czwarty rozdział jest poświęcony metodologii badań własnych. Określa cel i przedmiot badań, formułuje problemy badawcze, a także prezentuje metody, techniki i narzędzia badawcze, które zostały użyte do zebrania danych. Opisuje również organizację i przebieg badań.

Ostatni, piąty rozdział prezentuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie w klasie integracyjnej. Charakteryzuje teren badań i badaną grupę, a także analizuje i interpretuje zgromadzone materiały empiryczne. Wnioski po badawcze, które kończą ten rozdział, stanowią istotny wkład w dyskusję na temat edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, podkreślając praktyczne aspekty i implikacje wynikające z przeprowadzonych badań.

Końcowa część pracy to zakończenie, które podsumowuje główne punkty i wnioski, a także stawia pytania na przyszłość, wskazując kierunki dalszych badań i praktyki. Bibliografia stanowi bogate źródło literatury na temat niepełnosprawności intelektualnej i edukacji dzieci z takimi ograniczeniami, co może być przydatne dla tych, którzy chcą zgłębić ten temat.

Praca jest szczegółowym badaniem kwestii związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Skupia się na konkretnych problemach, z jakimi te dzieci mogą się spotkać w szkole, i szuka sposobów, aby pomóc im osiągnąć sukces edukacyjny. Jest to ważny wkład w dziedzinę edukacji specjalnej, który może być przydatny dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, a także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wszystko to czyni tę pracę nie tylko naukowo ważną, ale także praktycznie przydatną dla tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w edukację i wsparcie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

4.6/5 - (9 votes)
image_pdfimage_print