Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD

Liczba stron: 91

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Wstęp ……………….3

Rozdział 1. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematykę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ………….. 7
1.1 Wyjaśnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie częstotliwości występowania choroby …… 8
1.2 Etiologia, przyczyny występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ……………… 11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwości psychoruchowej ………….. 14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ……… 18
1.4 Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej …….. 22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ……….. 25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD … 28

Rozdział 2. Funkcjonowanie rodzin dzieci z ADHD w społeczeństwie ……. 29
2.1 Problem izolacji społecznej ……………. 31
2.2 Cykl życia rodziny z dzieckiem z ADHD ………. 36
2.3 Charakterystyka okresu rozwojowego dzieci oraz rodziców…… 40

Rozdział 3. Hipotezy i pytania badawcze ………….. 42
3.1 Problematyka i cel badań ……………. 42
3.2 Przedstawienie pytań badawczych i hipotez ………. 43

Rozdział 4. Metodologia badań …………….. 45
4.1 Przedstawienie grupy badawczej …………… 45
4.2 Przedstawienie zastosowanych technik i narzędzi badawczych …. 47
4.3 Procedura badań …………….. 48

Rozdział 5. Prezentacja wyników badań rodzin dzieci z ADHD …… 51
5.1 Opis wyników badań ……………… 52
5.1.1 Opis wyników uzyskanych po analizie wywiadów z rodzicami …. 60
5.2 Interpretacja wyników badań …………. 72
5.3 Weryfikacja hipotez ……………. 75
5.4 Wnioski ………………78

Podsumowanie ……………….80
Bibliografia …………………81
Spis tabel ………………..84
Aneks ……………….85