Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD

Liczba stron: 91

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

Wstęp  3

Rozdział 1. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematykę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  7
1.1 Wyjaśnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie częstotliwości występowania choroby  8
1.2 Etiologia, przyczyny występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwości psychoruchowej  14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole  18
1.4 Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej  22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD  25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD  28

Rozdział 2. Funkcjonowanie rodzin dzieci z ADHD w społeczeństwie  29
2.1 Problem izolacji społecznej  31
2.2 Cykl życia rodziny z dzieckiem z ADHD  36
2.3 Charakterystyka okresu rozwojowego dzieci oraz rodziców 40

Rozdział 3. Hipotezy i pytania badawcze  42
3.1 Problematyka i cel badań  42
3.2 Przedstawienie pytań badawczych i hipotez  43

Rozdział 4. Metodologia badań  45
4.1 Przedstawienie grupy badawczej  45
4.2 Przedstawienie zastosowanych technik i narzędzi badawczych  47
4.3 Procedura badań  48

Rozdział 5. Prezentacja wyników badań rodzin dzieci z ADHD  51
5.1 Opis wyników badań  52
5.1.1 Opis wyników uzyskanych po analizie wywiadów z rodzicami  60
5.2 Interpretacja wyników badań  72
5.3 Weryfikacja hipotez  75
5.4 Wnioski  78

Podsumowanie  80
Bibliografia  81
Spis tabel  84
Aneks  85

Wstęp

Zjawisko izolacji społecznej jest jednym z najbardziej subtelnych, a zarazem najbardziej dotkliwych aspektów współczesnej rzeczywistości. Niewidzialne i nieuchwytne, a jednak niosące ze sobą skutki, które potrafią zniszczyć życie człowieka, czy nawet całych rodzin. Znacznie bardziej złożonym staje się to zagadnienie, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat rodzin, w których wychowuje się dzieci z ADHD.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, znany także jako ADHD, to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych u dzieci. ADHD wpływa na całe życie dziecka, ale równie mocno odciska piętno na funkcjonowaniu jego rodziny. Członkowie rodziny dziecka z ADHD często muszą zmierzyć się nie tylko z trudnościami związanymi z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, ale także z konsekwencjami społecznymi, takimi jak stygmatyzacja, brak zrozumienia ze strony innych czy odczucie izolacji.

Ta praca magisterska, napisana w 2008 roku, skupia się na jednym z tych aspektów – subiektywnym odczuciu izolacji społecznej przez rodziny dzieci z ADHD. Przez 91 stron, analizuje ona zjawisko izolacji społecznej, próbując zrozumieć jego przyczyny, konsekwencje i możliwe strategie radzenia sobie z nim.

W pierwszym rozdziale praca wprowadza czytelnika w temat ADHD, definiując ten termin, wyjaśniając etiologię i charakterystykę tego zespołu, a także omawiając różne metody diagnozy i terapii. Szczególnie interesujące może być podrozdział poświęcony funkcjonowaniu dzieci z ADHD w szkole oraz grupom wsparcia jako formie terapii dla rodziców i dzieci z ADHD.

Drugi rozdział skupia się na funkcjonowaniu rodzin dzieci z ADHD w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem problemu izolacji społecznej. Przedstawia on cykl życia rodziny z dzieckiem z ADHD i omawia charakterystykę okresu rozwojowego dzieci oraz rodziców.

Następnie, w trzecim rozdziale, praca formułuje hipotezy i pytania badawcze, które stanowią podstawę dla przeprowadzonych badań. Czwarty rozdział jest poświęcony metodologii badań, przedstawia grupę badawczą, zastosowane techniki i narzędzia badawcze oraz procedurę badań.

W ostatnim, piątym rozdziale, praca prezentuje wyniki badań rodzin dzieci z ADHD. Ten rozdział zawiera opis wyników badań, interpretację tych wyników oraz proces weryfikacji hipotez. Szczególnie cennym fragmentem może okazać się sekcja poświęcona opisowi wyników uzyskanych po analizie wywiadów z rodzicami.

Wyniki te mogą dostarczyć czytelnikowi cennych informacji na temat realiów, z jakimi na co dzień zmagają się rodziny dzieci z ADHD, jak również na temat odczuwanego przez nich poczucia izolacji społecznej. Wykorzystane w pracy metody badawcze umożliwiają zgłębienie tego zjawiska, zapewniając jednocześnie naukową rzetelność i wiarygodność prezentowanych danych.

Wnioski wynikające z analizy wyników badań, zawarte w końcówce piątego rozdziału, składają się na ważny wkład w badania nad ADHD i jego społecznymi konsekwencjami. Mogą one okazać się niezwykle cennym źródłem wiedzy dla specjalistów z różnych dziedzin – pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, jak również dla rodziców dzieci z ADHD i osób zainteresowanych problematyką ADHD.

Niniejsza praca magisterska daje unikalne spojrzenie na problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej wśród rodzin dzieci z ADHD. Jego lektura pozwala zrozumieć nie tylko, jak ADHD wpływa na życie dzieci, ale także jak wpływa na ich rodziny, i jakie konsekwencje społeczne wiążą się z tą sytuacją. Ma ona na celu nie tylko zrozumienie tego problemu, ale także zidentyfikowanie możliwych dróg rozwiązania, które mogą pomóc tym rodzinom w radzeniu sobie z izolacją społeczną.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print