Postawy rodziców wobec dziecka uzależnionego od narkotyków

Liczba stron: 106

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..4

Rozdział I
Teoretyczne podstawy problemu uzależnienia od narkotyków
1.1. Typologia narkotyków i pojęcie narkomanii…..7
1.2. Przyczyny i konsekwencje używania narkotyków…..12
1.3. Zażywanie środków narkotycznych przez młodzież w świetle badań empirycznych…..27
1.4. Leczenie i terapia osób uzależnionych od narkotyków…..30

Rozdział II
Wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem rodziny
2.1. Definicja rodziny. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna…..36
2.2. Funkcje rodziny…..40
2.3. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny…..46
2.4. Rozwody jako wskaźnik rozbicia i rozpadu rodziny…..52

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Określenie przedmiotu i celu badań…..56
3.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych…..58
3.3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach…..62
3.4. Przebieg badań i ich organizacja…..65

Rozdział IV
Postawy rodziców wobec dziecka uzależnionego od narkotyków w świetle badań własnych…..67
4.1 Charakterystyka badanej populacji…..67
4.2. Stosunek osób uzależnionych do narkomanii i motywy sięgnięcia po środki narkotyczne…..70
4.3. Różne aspekty postaw rodziców wobec dzieci zażywających środki narkotyczne…..76

Podsumowanie. Wnioski z badań…..96
Bibliografia….. 100
Spis wykresów….. 104
Załączniki…..106

Wstęp

Praca magisterska pt. „Postawy rodziców wobec dziecka uzależnionego od narkotyków” ma na celu zbadanie i zrozumienie postaw rodziców, których dzieci borykają się z problemem uzależnienia od narkotyków. Praca ta skupia się na analizie doświadczeń rodziców, ich postrzeganiu problemu narkomanii oraz wpływie, jaki ten problem ma na relacje w rodzinie.

Rozdział pierwszy poświęcony jest teoretycznym podstawom problemu uzależnienia od narkotyków. W tym rozdziale omówione zostają takie kwestie jak typologia narkotyków, pojęcie narkomanii, przyczyny i konsekwencje używania narkotyków, a także zażywanie środków narkotycznych przez młodzież. Przedstawione są również możliwości leczenia i terapii osób uzależnionych od narkotyków.

Drugi rozdział pracy skupia się na wybranych aspektach związanych z funkcjonowaniem rodziny. Przedstawiona jest definicja rodziny jako grupy i instytucji społecznej, omówione są funkcje rodziny, jak również zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Rozdział kończy się analizą rozwodów jako wskaźnika rozbicia i rozpadu rodziny.

Rozdział trzeci dotyczy metodologii badań własnych. W tym rozdziale określony jest przedmiot i cel badań, sformułowane są problemy i hipotezy badawcze, omówione są metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach oraz przebieg badań i ich organizacja.

Czwarty rozdział prezentuje wyniki badań własnych dotyczących postaw rodziców wobec dziecka uzależnionego od narkotyków. Analizowane są charakterystyka badanej populacji, stosunek osób uzależnionych do narkomanii oraz różne aspekty postaw rodziców wobec dzieci zażywających środki narkotyczne.

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami z przeprowadzonych badań.

Praca ta ma na celu zrozumienie skomplikowanej dynamiki, która występuje w rodzinach zmagających się z problemem uzależnienia od narkotyków. Jest to temat o dużej istotności społecznej, który wymaga dalszych badań i zrozumienia, aby lepiej pomagać tym rodzinom w radzeniu sobie z tym trudnym wyzwaniem.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print