Postawy rodzicielskie i temperament dziecka jako czynniki warunkujące zachowanie w przedszkolu

Liczba stron: 89

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

1. Problem badań w świetle literatury
1.1. Postawy rodzicielskie – ich źródła, rodzaje i skutki
1.2. Wybrane koncepcje temperamentu
1.3. Zachowanie dziecka 3-letniego w przedszkolu w zależności od stopnia przystosowania
1.4. Charakterystyka okresu wczesnego dzieciństwa (wiek poniemowlęcy)

2. Metodologia badań własnych
2.1. Problem, pytania badawcze, hipotezy
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
2.3. Charakterystyka badanych grup i przebieg badań

3. Wyniki badań własnych
3.1. Porównanie postaw rodzicielskich
3.2. Porównanie cech temperamentalnych w ocenie matek, ojców oraz nauczycieli
3.3. Porównanie ze względu na przystosowanie dziecka do przedszkola
3.4. Porównanie w zależności od płci
3.5. Związki między zmiennymi
3.6. Podsumowanie i dyskusja wyników badań

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Niniejsza praca magisterska stanowi próbę zgłębienia i analizy dwóch fundamentalnych czynników wpływających na zachowanie dziecka w otoczeniu przedszkolnym. Te czynniki, jakimi są postawy rodzicielskie i temperament dziecka, są istotne dla zrozumienia, w jaki sposób dziecko dostosowuje się do środowiska przedszkola, a także jakie role odgrywają rodzice w kształtowaniu tych postaw.

Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest analizie literatury na temat postaw rodzicielskich, temperamentu dziecka oraz zachowania trzylatków w przedszkolu. Przeanalizowane są źródła, rodzaje i skutki postaw rodzicielskich oraz wybrane koncepcje temperamentu. Omówione są również kwestie związane z przystosowaniem dzieci do przedszkola oraz charakterystyką okresu wczesnego dzieciństwa.

Drugi rozdział jest poświęcony metodyce badań własnych. Określone są problemy, pytania badawcze oraz hipotezy, które stanowią podstawę do przeprowadzenia badań. Omówione są także metody, techniki i narzędzia badawcze użyte w trakcie badań, a także charakterystyka badanych grup i przebieg badań.

Trzeci rozdział prezentuje wyniki badań własnych. Porównuje postawy rodzicielskie, cechy temperamentalne dzieci w ocenie matek, ojców oraz nauczycieli przedszkola, a także zachowania dzieci w zależności od stopnia przystosowania do przedszkola. Dodatkowo, wyniki badań są analizowane pod kątem różnic płciowych. Rozdział kończy się podsumowaniem i dyskusją wyników.

Niniejsza praca jest istotna, ponieważ kwestia wpływu postaw rodzicielskich i temperamentu dziecka na jego zachowanie w przedszkolu jest niezwykle ważna dla pedagogów, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych edukacją i rozwojem dzieci. Wyniki tych badań mogą przyczynić się do zrozumienia, jak te czynniki wpływają na zachowanie dziecka, co z kolei może pomóc w tworzeniu efektywnych strategii i interwencji w celu wsparcia dzieci w procesie adaptacji do przedszkola.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print