Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach UE

SPIS TREŚCI

CEL I ZAKRES PRACY
WPROWADZENIE
Rozdział 1. GENEZA I ISTOTA PODATKU.
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Pojęcie systemu podatkowego, typy systemów
1.3. Cechy podatków
1.4. Funkcje podatków
1.5. Cele podatków
1.6. Zasady podatkowe
Rozdział 2. DYREKTYWY PODATKOWE UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Historia i motywy harmonizacji opodatkowania
2.1.1. Harmonizacja podatków pośrednich
2.1.2. Harmonizacja podatków bezpośrednich
2.2. Systematyka podatków
2.3. Podatki dochodowe
2.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
2.4. Harmonizacja podatku od towarów i usług
2.5. Akcyza
2.6. Opodatkowanie majątku
2.7. Opodatkowanie obrotu
2.8. Podatek przemysłowy
Rozdział 3. KLASYFIKACJA PODATKÓW W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM
3.1. Podatek dochodowy
3.1.1. Podatek od osób fizycznych.
3.1.2. Podatek od osób prawnych.
3.2. Podatek obrotowy.
3.2.1. Podatek od towarów i usług – VAT
3.2.2. Podatek akcyzowy
3.2.2.1. Wyroby tytoniowe.
3.2.2.2. Samochody osobowe
3.2.2.3. Paliwa silnikowe
3.2.2.4. Napoje alkoholowe
3.2.3. Inne podatki obrotowe
3.3. Podatek przychodowy i majątkowy
3.3.1. Podatek rolny
3.3.2. Podatek leśny
3.3.3. Podatek od nieruchomości
3.3.4. Podatek od środków transportowych
3.3.5. Podatek od spadków i darowizn
3.3.6. Inne podatki przychodowe i majątkowe
3.3.7. Ocena polskiego systemu podatkowego na tle Unii Europejskiej
3.3.8. Uwagi i wnioski
ZAKOŃCZENIE
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
BIBLIOGRAFIA
AKTY PRAWNE
STRESZCZENIE
ZAŁĄCZNIKI

CEL I ZAKRES PRACY

Cel pracy

Celem pracy jest ukazanie podobieństw i różnic między podatkami w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz klasyfikacją podatków i ich wpływ na system podatkowy w Polsce.

Zakres pracy

W pracy przedstawiono charakterystykę podatków dochodowych, obrotowych, przychodowych i majątkowych. Dla porównania i oceny wybrane zostały tylko niektóre z nich, miedzy innymi: VAT, Akcyza, podatek majątkowy, przemysłowy w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Krótka charakterystyka poszczególnych podatków i ich porównanie względem siebie umożliwia zrozumienie istoty podatku.

Kraje Unii Europejskiej posiadają różnice dotyczące wysokości stawek, ulg czy zwolnień.
Pierwszy rozdział jest poświęcony ogólnej charakterystyce systemu podatkowego. Podstawowe pojęcia, zasady, funkcje, cele podatków. Rozdział ten wprowadza nas do rozdziału drugiego, który jest poświecony harmonizacji opodatkowania. Następnie przechodzimy do rozdziału, który poświęcony jest klasyfikacji podatków ich krótkiej charakterystyce co jest ujęte w trzecim rozdziale i jego podrozdziałach. Po charakterystyce i ocenie polskiego sytemu podatkowego można przejść do porównania podatków w Polsce i w Unii Europejskiej, uwagi i wnioski własne.

WPROWADZENIE

Podatek jest jedną z najstarszych a równocześnie jedną z najtrudniejszych do zdefiniowania kategorii ekonomicznych. Po upadku komunizmu w naszym kraju rozpoczęły się przemiany ustrojowe. Jedną z nich było wprowadzenie systemu podatkowego, który był wzorowany na krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Wprowadzenie podatków, a zwłaszcza podatku od dochodu osobistego stało się ważnym doświadczeniem społecznym.

Ważny moment to rok 1989, kiedy to wprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych, który zakończył trwający od 1950 podział gospodarki na jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej. Stopniowo wprowadzano poszczególne podatki.

Ostatnia wielka reforma prawa podatkowego nastąpiła w lipcu 1993 roku, kiedy wprowadzono podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, które zastąpiły wcześniej istniejące podatki obrotowe. Każdy rząd i każda koalicja parlamentarna jakie kierowały Polską w ostatnich latach zmieniały, prawo podatkowe.

Z reguły sposób określenia dochodu podlegającego obciążeniu podatkiem dochodowym wpływa na kierunki podejmowanych decyzji. Biorąc pod uwagę rolę, jaką pełnią podatki w zakresie oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych, istotnego znaczenia nabiera odpowiedź na pytanie – jaki powinien być zakres potrąceń, wyłączeń i zwolnień, zwłaszcza w ramach różnicowania podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych.

Przechodząc do następnego problemu, którym jest podatek w krajach Unii Europejskiej, możemy określić jego strukturę.

Tak samo jak w Polsce to i w krajach Unii Europejskiej są zobowiązania, zwolnienia, ulgi. Kraje Unii Europejskiej maja różnice podatkowe względem siebie. Jedne mają niższe podatki drugie wyższe. Struktura podatków w Unii Europejskiej jest bardzo prosta, a zwłaszcza fiskalne symboliczne.

Metoda badawcza, która jest ujęta w pracy jest to metoda oparta na dokumentach.

Liczba stron 137
Nazwa Szkoły Wyższej Wszyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print